ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ናብ ዜግነት ዚግበር ጕዕዞ - ሰሙን ዜግነት 2023

እዛ ሲቲዘንስዊ ሰሙን እዚኣ ነቲ ናይ ኢሶፍቢሲ ዓማዊል ነበር 'ኣሩን' ዘርእስቱ ሓያል ዛንታ ኣንበበቶ እዚ ዛንታ እዚ ስለምንታይ ናብ ካናዳ ኸም ዝመጸ ከምኡውን ንሱን ስድራቤቱን ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሓንሳእ ዘጋጠሞም ብድሆታት የጕልሕ። ብተወሳኺውን እቲ ዛንታኡ ምስ ኵነታት ተወሃሂዱ ኣበርቲዑ ኽዓዪ ከምኡውን ናብ ዜግነት ኣብ ዝመርሓሉ መገዲ ንህይወትን ማሕበረሰብን ካናዳ ኣበርክቶ ኽገብር ከም ዝቘረጸ ዘርኢ ኢዩ።  

ስም እቲ ዓማዊል ኣብቲ ንዕላማ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ ዝሓተትዎ ሕቶ ተቐዪሩ እዩ ። 

ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሓድሽ እንተ ዄንካን ብዛዕባ ኣገልግሎትና ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻን በጃኻ ኣብቲ ኣብ settlement@issbc.org ዚርከብ ኣገልግሎት ሰፈራት ተራኸብ ።

____________ 

ኣሩን መበቈሉ ኻብ ደቡብ እስያ እዩ ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንሓያሎ ዓመታት ድሕሪ ምስራሕ ኣብ ጥቓ ወለዱን ፈተውቱን ምእንቲ ኪኸውን ምስ ስድራ ቤቱ ናብ ዓዱ ኺምለስ ወሰነ። 

ኣብ ቤትካ ኻብ ዜስዕበካ ሓደጋታት ምምላጥ

እቲ ዜሕዝን ግና ሃገሩ ኣብ ዝኸፍአ እዋን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ እያ ኣሕሊፋ ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ማእከላት ዕዳጋታት ወይ ኣብ ካልእ ህዝባዊ ኣኼባታት መጥቃዕቲ ይፍኖ ነበረ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ሰባት ይቐትል ነበረ። ጭውያን ስርቅን እውን ኪዝክሮ ዚኽእል ዝለዓለ ደረጃ እዩ ነይሩ ። ቈልዑን ስድራ ቤታትን ብደሓን ናብ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብያተ-ምግቢ ሲነማታት ወይ መናፈሻታት ኪኸዱ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም።  

እዚ ዅሉ ጸገማት እናሃለወ ኽነሱ ኣሩን ኣብኡ ይነብር ነበረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጓሉ ቦምብ ክሳዕ ዚፍንጀር ከኣ ንብዙሓት ተመሃሮ ኣቝሰሎም ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣሩን ንስድራ ቤቱ ምእንቲ ኺድሕን ኢሉ ናብ ካናዳ ኺግዕዝ ወሰነ ። 

ኣብ ካናዳ ሓድሽ ብድሆታት ምስጋሩ 

ድሕሪ እቲ ሰለስተ ዓመት ዝወሰደ ነዊሕ መስርሕ ስደተኛታት ብ2012 ምስ ሰበይቱን ሰለስተ ደቁን ናብኡ መጸ ። ይኹን እምበር ኣብ ካናዳ ኣሩን ዝለዓለ ትምህርቲ እኳ እንተ ተማህረ ሓድሽ ብድሆታት ኣጋጠሞ ። 

ቀዳምነት ዚህቦ ዝነበረ ነገር ስራሕ ምርካብን ንስድራ ቤቱ ዜድሊ ንምምላእን እዩ ነይሩ ። ስራሕ ንምርካብ ኣመልከተ ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ብዘይ ተመክሮን ርክባትን ካናዳ ስራሕ ምርካብ ዳርጋ ዘይከኣል ምዃኑ ተገንዘበ ። 

ኣብ መወዳእታኡ ነቲ ናይ መጀመርታ ሞያኡ ረሲዑ ሞያኡ ኼመዛይዶ ወሰነ ። እቲ ዝዓበየ ሃብቱ ሸውዓተ ቛንቋታት ምዝራቡ ኢዩ ነይሩ ስለዚ ኣሩን ምስ ሓሙሽተ መኽሰብ ዘይረኽባ ማሕበራት ወለንተኛ ተርጓሚ ዀይኑ ከገልገል ጀመረ። ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ብቛንቋ ዓረብኛ ፑንጃቢ ሂንዲ ኡርዱ ከምኡውን ፓሽቶ ናይ ምትርጓም ስራሕ ረኸበ። 

ስድራ ቤቱ ኻልእ ብዙሕ ብድሆታት እውን ኣጋጢምዎም እዩ ። መጓዓዝያ ካናዳ ባንክ ጥዕናን ትምህርትን ምሉእ ብምሉእ ንዓታቶም እዩ ነይሩ ። ብዘይካዚ ኣሩን ነቲ ባህላዊ ስቓይ ኪቈጻጸሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኸም ምድንዳንን ዓሌታውነትን ዝኣመሰለ ጸገማት ደቁ ኺፈትሖ ስሩዕ ስራሕ ኬናዲ ከምኡውን ሓኪም ስድራ ቤቱ ኺረክብ ነበሮ ። 

ጽንዓትን ቈራጽነትን  

ይኹን እምበር ኣሩን ተስፋ ኣይቈረጸን ኣብ ካናዳ ዝነበሮ ህይወት ንምምሕያሽ ድማ ይጽዕር ነበረ ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ኻብቲ ወለንተኛ ዀይኑ ዝዓየዮ መኽሰብ ዘይርከቦ ቦታ ስደተኛ ዀይኑ ግዝያዊ ስራሕ ረኸበ። 

ደቁ ምስ ሓድሽ ከባቢ ካናዳ ይሰማምዑ ነበሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድማ ዝያዳ ምሾት ነበሮም ። ነዊሕ ከይጸንሐ ሰበይቱ ኣብ ካልእ መኽሰብ ዘይርከቦ ቦታ ኽትሰርሕን ቍጠባዊ ዅነታቶም ኪመሓየሽን ከኣለ። 

ዜግነት ንምርካብ ሃረር ምባሎም 

ዕላማኡ ኸም ካናዳ ዝኣመሰለት ካልእ ዝማዕበላ ሃገር ከም ካናዳ ምቕልልቲ ኸም ዝዀነት ገይሮም ስለ ዝኣመኑ ዜጋታት ካናዳ ንምዃን እዩ ነይሩ። ፓስፖርት ካናዳ ዘለዎ ጥቕሚ ስለ ዝፈለጡ ነቲ መስርሕ ምዕያይ ቀጸሉ ። ኣብ ሒደት ዓመታት ኣሩን ኣብ ሓደ ኻብቲ ኣብ ምዕራባዊ ካናዳ ዝርከብ ቀንዲ መኽሰብ ዘይርከቦ ቦታ ክሰርሕ ጀመረ ናብራ ድማ ብዘይ ጸገም ክነብር ጀመረ።

ብ2020 ኵሎም እቶም ሓሙሽተ ኣባላት ስድራ ቤት ምሉእ ብምሉእ ሰሪሖም ንቝጠባ ካናዳ ኣበርክቶ ኺገብሩ ጀመሩ ። ብ2021 ኵላቶም ዜጋታት ኰኑ ፣ ሕጂ ኸኣ ዕቡያት ካናዳውያን ከም ዝዀኑ ገይሮም እዮም ዚርእይዋ ። 

ኣሩን ንኻልኦት ሓደስቲ ዝሃቦም ምኽሪ 

ኣሩን ንስደተኛታት ብፍላይ ከኣ ነቶም ምሁራት ናብ ካናዳ ምስ በጽሑ ዕጉሳት ኪዀኑን ተስፋ ኺገብሩን መዓዶም ። ሞያኦም ንምስፋሕን ንስራሕ ካናዳ ዘድሊ ገለ ክእለት ንምምሃርን ወለንተኛታት ክዀኑ ኣለዎም። 

ካብ ካናዳ ቕድሚ ምውጻኦም እንተ ወሓደ ንኽልተ ዓመት ኬውፍሩ ኣለዎም ። ሓንሳእ ምትዕርራይ ምስ ገበሩ ፍትሓዊ ምዃኑ ኸምኡውን ደረት ዘይብሉ ዕቤት ዚግበረሉ ኣጋጣሚታት ኬስተውዕሉ እዮም ፣ ካብ ካናዳ ኺወጹ እውን ኣይደልዩን እዮም! 

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ