ኣብ ትሕቲ ሓደ ናሕሲ

ሓደስቲ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ብኡንብኡ ዜድልዮም ነገራት ዜማልእ ኣገልግሎት

ኤስ. ቢ. ሲ. እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል - ሱሬ ኣብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ኢ. ኤን.ኤስ.

እቲ ኣብ #301-10334 152A ስትሪት (ድሕሪ ጊልድፎርድ ፕለይስ) ዝርከብ ማእከል ነቶም ተገዳስነትን ብቑዓትን ዓማዊል ኣብ ሱሬ ንሓያሎ ዓመታት ኣገልጊሉ ኢዩ።

ኣብ ውሽጢ እቲ ማእከል

ኣገልግሎት መዕረፊ
ሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ እቲ ምስ መዕለቢ ዚተሓሓዝ ቀንዲ ጕዳያት ብዛዕባ ኻልእ ኣገልግሎታትን ብዛዕባ ኣገዳሲ ንጥፈታት ትምህርትን ሓበሬታ ይቕበሉ እዮም፣ ብሕታዊ ርክብ ከም ዚህልወካን ወለንተኛታት ናይ ምርካብ ኣጋጣሚታት ከም እትረክብን ድማ ገበረ ።
settlement@issbc.org

ክኢላታት ስደተኛታት ዚመላለሱሉ መገዲ ሞያ
እዚ ፕሮግራም እዚ ነቶም ክኢላታት ስደተኛታት ብፍላይ ከኣ ነቶም ኣብ ዓውዲ ምህንድስና/ህንጸትን ሓበሬታ ተክኖሎጅን ዘለዉ ነቲ ቕድሚ ምምጻኦም ዝረኸብዎ ስልጠናን ተመክሮን ዚጥቀሙሉ ስራሕ ድልድል ይገብሮም ።
careerpaths@issbc.org

ኤስኦኤስ (ኣገልግሎት መዕረፊ)
ኤስ. ኤስ. ነቶም ስደተኛታት ቅድሚ ምድላዎምን ናይ ጥዕና ምትብባዕን ብብዙሕ ቋንቋታት ደገፍ ይህቦም ኢዩ ገለ ኻብዚ ድማ ብዛዕባ መስርሕ ዕቝባ ምሕታት ኢዩ።
sos@issbc.org

ቫስቲ (ካብ ስቓይ ዝደሓነ ማሕበር ቫንኮቨር)
ቫስት ንስደተኛታትን ነቶም ስቓይን በሰላን ፖለቲካዊ ዓመጻን ዘሕለፉ ሓደስቲ ሰባት ንምምኽኻንን ሰነድ ንምምሃርን ንምምሕልላፍን ንምሕጋዝን ይሕግዞም እዩ።
referrals@vast-vancouver.ca

ለ ረላይስ ፍራንኮፎን
ለ ረላይስ ንነፍሲ ወከፍ መዳይ መዓልታዊ ናብራ ፍራንኮፎን ዚትንክፍን ነቶም ብሪትሽ ኮሎምብያ ኢሎም ዚጽውዑ ሓደስቲ ተዛረብቲ ፈረንሳ ዜድልዮም ነገራት ዜማልኣሎምን 37 ኣባል ማሕበራት እያ እትውክል።

ከንቱነት
ቫንሲቲ ነቶም ሓደስቲ ሰባት እተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ትህቦም እያ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ናይ ባንክ ሕሳብ ምጅማርን ናይ ገንዘብ መሃይምነት ምጥፋእን ዜጠቓልል እዩ ።

ህጹጽን መባእታዊ ኽንክን ዚግበረሉን ማእከል ሱሪ
እዚ ማእከል እዚ ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ነቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ሰባትን ቀንዲ ኽንክን ጥዕና ይህቦም እዩ ።

ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ህንጻ ዝያዳ ኺፈልጡ ዚደልዩ ውልቀ-ሰባት ምስ info.surrey@issbc.org ኺራኸቡ ወይ ከኣ 604-683-1684 ኪድውሉ ይኽእሉ እዮም

ኣብ ውሽጢ እቲ ህንጻ

እቶም ሓደስቲ ዝመጹ ሰባት ዚህብዎ ኣገልግሎት ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ንጠየቕቲ ስደተኛታትን ደገፍ ይህቦም እዩ።

ክኢላታት ስደተኛታት ዚመላለሱሉ መገዲ ሞያ

ክኢላታት ስደተኛታት ዚመላለሱሉ መገዲ ሞያ ንኽእለትካ ንኽእለትካ ንምልምማድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ንምርካብ እትገብሮ ደገፍ ይግምግም፣
ኣብ ስራሕ እተመርኰሰ ናይ ቋንቋ ስልጠና ስራሕን ልምምድ ናይ ምግባር ኣጋጥምን።

ዝያዳ ኣንብብ
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

መተኣረምቲ

ኣብ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ብውድብታትና ኣቢሉ ኸምዚ ዚስዕብ ዝኣመሰለ ተወሳኺ ኣገልግሎት ኪርከብ ይከኣል እዩ ፦

ቫስቲ (ካብ ስቓይ ዝደሓነ ማሕበር ቫንኮቨር)

ቫስት ንስደተኛታትን ነቶም ስቓይን በሰላን ፖለቲካዊ ዓመጻን ዘሕለፉ ሓደስቲ ሰባት ንምምኽኻንን ሰነድ ንምምሃርን ንምምሕልላፍን ንምሕጋዝን ይሕግዞም እዩ።
referrals@vast-vancouver.ca

ለ ረላይስ ፍራንኮፎን

ለ ረላይስ ንነፍሲ ወከፍ መዳይ መዓልታዊ ናብራ ፍራንኮፎን ዚትንክፍን ነቶም ብሪትሽ ኮሎምብያ ኢሎም ዚጽውዑ ሓደስቲ ተዛረብቲ ፈረንሳ ዜድልዮም ነገራት ዜማልኣሎምን 37 ኣባል ማሕበራት እያ እትውክል።

ከንቱነት

ቫንሲቲ ነቶም ሓደስቲ ሰባት እተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ትህቦም እያ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ናይ ባንክ ሕሳብ ምጅማርን ናይ ገንዘብ መሃይምነት ምጥፋእን ዜጠቓልል እዩ ።

ህጹጽን መባእታዊ ኽንክን ዚግበረሉን ማእከል ሱሪ

እዚ ማእከል እዚ ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ነቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ሰባትን ቀንዲ ኽንክን ጥዕና ይህቦም እዩ ።
በጃኻ ብቐጥታ ብተሌፎን 604-498-4922 ወይ ከኣ ብ604-498-3877 ፋክስ ርኸቦም

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ