ብቑዕ ምዃን

 • እቶም ስደተኛታት ኣብ መስርሕ እቲ ጠለብ ወይ ኣብ ጕዳያት መዕለቢ ሓገዝ የድልዮም እዩ። *

* ካብ ዓድኻ እንተ ወሓደ ሓደ ናይ መጀመርታ ሰነድ መንነት ኪህልወካ ኣለዎ። ንኣብነት ፦ ፓስፖርት ወይ ሰነድ ጕዕዞ ምስክር ወረቐት ልደት ምስክር ወረቐት መርዓ መዛግብቲ ቤት ትምህርቲ ሃገራዊ ካርድታት ወረቐት ምስክር ወረቐት ምዝገባ ድምጺ ።

ቋንቋታት

ኣብ ፋርሲ ዳሪ ስጳንኛ ዓረብኛ ስዋሂሊ ኩርዲኛ ሂንዲ ፓሽቶ ኡርዱ ፈረንሳይኛ ከምኡውን እንግሊዝኛ ኣብ ቈጸራ እተመርኰሰ ኣገልግሎት ይርከብ እዩ።

እንገብሮ ነገራት

 • ነቶም ስደተኛታት ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ቈራጽነት መስርሕ ስደተኛታት ኣብ ምጕዓዝ ደገፍዎም።

 • ነቶም ኣብ ቅ. ክ.

 • ነቶም ስደተኛታት ነቶም ስደተኛታት ከምኡውን ነቶም ኤች. ኣይ. ቪ.

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል -

 • በቲ ስደተኛታት ዚጠልብዎ መስርሕ ኣቢልካ ኣንፈትን መምርሕን
 • ፎርም መንግስቲ ንምምላእ ዚሕግዝ ሓገዝ
 • ክንክን ጥዕናን ሕጋዊ ረድኤትን ንምርካብ ዚግበር ደገፍ
 • ባህላዊ ኣንፈትን ምኽርን ምትዕርራይን
 • ናብ ዕዳጋ ክራይ ከተማ ቫንኮቨር ምኻድ
 • ምስ ኣገልግሎትን ጥሪትን ማሕበረሰብ ዚተሓሓዝ ርክብ ።

ኣገልግሎት ኣባይቲ ነዚ ዚስዕብ የጠቓልል ፦

 • ብዛዕባ ዕዳጋ ክራይ ከተማ ቫንኮቨር ዚገልጽ ሓበሬታ
 • ናይ መሰጋገሪ ኣባይቲ ወይ ህጹጽ መዕቈቢ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ ።

ኤች. ኣይ. ቪ ንዘለዎም ስደተኛታትን ሓደስቲ ሰባትን ዚወሃብ ደገፍ ጥዕና ኸምዚ ዚስዕብ ይርከቦ ፦

 • ምምሕዳር ጕዳይ
 • ብዛዕባ ጥዑይ ናብራ ናይ ጥዕና መደብን ሓበሬታን ምውጻእ ።

ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም እዚ ሕተት

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ