ብኢንተርነት ርአ

ብዛዕባ እቲ ብናጻ እንመሃሮ ትምህርቲ እንግሊዝኛ ተምሃር!

እንታይ ክትመሃር ኢኻ ?

 • ካብ እተፈላለያ ሃገራት ሓደስቲ ኣዕሩኽ ብኸመይ ከም እተጥሪ እንግሊዝኛ ምንባብን ምጽሓፍን ምስማዕን ምዝራብን ብኸመይ ከም እትመሃር
 • ከም መንበሪ ባንክ መጐዓዝያ ዝኣመሰለ ጠቃምን ግብራውን ጕዳያት

 • ብዛዕባ ባህሊ ካናዳን ካናዳን
 • ብእንግሊዝኛ ሓሳብካ ንምግላጽ ዘሎካ ምትእምማን
 • ምስ ሰፈራትን ምስ ኣገልግሎት ስራሕን ዚተሓሓዝ ምትእስሳር

ብቑዕ ምዃን

ከምዚ እንተ ድኣ ዄንካ ክትሓብር ትኽእል ኢኻ -

 • ቀዋሚ መንበሪ ወዲ 17 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ
 • ኣብ ማእከል ገምጋም ሊንክ ገምጋም ዛዚሞም

ብኸመይ ከም እትምዝገብን ነቲ ገምጋም ብኸመይ ከም እትውድኦን ተምሃር

ባህርያዊ ዜጋታት ካናዳ ሊንክ ኣብ ስኳሚሽ ባሕሪ ናብ ገማግም ሰማይን ጸሓይን ኪወስድዎ ይኽእሉ እዮም

ብቑዕ ድዩ ?

ቫኒታ

ታሪኽ ዓወት

"ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ትምህርቲ ቕድሚ ምጅማረይ እንግሊዝኛ ብኸመይ ከም ዝዛረብ ስለ ዘይፈልጥ ካብ ቤተይ ምውጻእ ይኸብደኒ ነበረ።

ሕጂ እንግሊዝኛ ብምዝራብን ክሰምዖን ክርድኦን ብምኽኣለይን ምስ ካልኦት ክዘራረብን ክረዳዳእን ብምኽኣለይ ኣዝየ እየ ዝሕጐስን ዝሕበን ።

ብ2019 ማኪናይ ተሰርቀት። ኣብቲ ግዜ እቲ ምስ ፖሊስን ICBCን ክዘራረብ ከኣልኩ ። ክርድኦም ስለ ዝኸኣልኩን ንሳቶም እውን ኪርድኡኒ ስለ ዝኸኣሉን ብገዛእ ርእሰይ ኣዝየ እየ ዝሕበን ።

እዚ ዝዀነ ሳላ እቲ ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ንህይወት ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ከኣ ንህይወት ናተይ ይቕይሮ እዩ።

ኣብ ፈለማ ኣጸጋሚ እኳ እንተ ነበረ እቶም መምህራን ግን ንኽመሃር ብዙሕ ኣተባብዑኒ ። ኣብ ሲ. ኤል. ቢ. 6 (ናይ ካናዳ ቋንቋ መዐቀኒ) ምስ በጻሕኩ እቲ ተክኖሎጂ ብኸመይ ከም ዝዓየየ ኽርዳእ ከኣልኩ። ብዛዕባ ታሪኽ ካናዳ እውን ብዙሕ እየ ተማሂረ ።

ካብ እተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ሓደስቲ ኣዕሩኽ እውን ከጥሪ ኸኣልኩ ፣ እዚ ኸኣ ምሳታቶም ብዛዕባ ካናዳ ንኽመሃር ዓብዪ ተመክሮ እዩ ነይሩኒ ። ንደቀይ ዕዮ ገዛ ኣብ ምዕያይ እውን ክሕግዞም ክኢለ እየ" በለ።

ኣብ ISSofBC ሊንክ ንኸተጽንዕ ምኽንያት ይዀነካ

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዘለዎምም ምቕሉላትን ዝለዓለ ስልጠና ዝረኸቡን መምህራን እንግሊዝኛ ኸም ካልኣይ ቋንቋ (TESL) ብቕዓት
 • ናይ ክፍሊ ሓድሽ ተክኖሎጂ - ናይ ጸሊም ስክሪን ሰሌዳታት SMART ኮምፕዩተራት ላፕቶፕስ ከምኡውን ናይ ቋንቋ ሶፍትዌር
 • ብኢንተርነት ኣቢልካ ኻብ 4 ኽሳዕ 8 ኽፍልታት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ፣ ተወሳኺ ሰለስተ ሰዓት ብኢንተርነት ክትመሃር ከለኻ ኸኣ ቀልጢፍካ ኢኻ እትውድእ

 • ኤስ. ኤስ. ዚብሃል ወብ ሳይት ካብ 1 ኽሳዕ 7 – እዚ ISSofBC ዝፈጠሮ ወብ ሳይት ብኢንተርነት ናጻ ቛንቋ ኺለማመድ ይፈቅድ
 • ኣብ ኣክሽን (LIA) ምምሃር - ምስ ሓደ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ወለንተኛ እንግሊዝኛ ናይ ምዝራብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት
 • ISSofBC መራሒ ናይቲ ኣብ ፖርትፎሊዮ እተመስረተ ናይ ቋንቋ ገምጋም (PBLA) ኢዩ - ነቲ ኣብ ናይ ቋንቋ ኣሃዝካ እትመሃሮ ትምህርቲ ብምምርማር ንዝቕጽል ደረጃ መዓስ ከም እተዳለኻ ፍለጥ

ነዚ ዝስዕብ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ -

(CLB 7ን 8ን ትምህርቲ ኣብ ቫንኮቨርን ስኳሚሽን ጥራይ እዩ ዚርከብ)

 • ቫንኮቨር
 • ኮኪትላም
 • ማፕል ሪጅ
 • ኒው ዌስትሚኒስተር
 • ሪችሞንድ
 • ስኲሚሽ

 • ፋጻ
 • ፐምበርተን
 • ጊብሰን
 • ሴሼልት
 • ፈለግ ፖወል
 • ሊሎት
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ