ብቑዕ ምዃን

 • ደቂ 19 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝዀና ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ (ኵለን ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዚገልሳ ውልቀ-ሰባት ሓንጐፋይ ኢሎም እዮም ዚቕበላ)

 • በርናቢ - ብቑዓት ዝዀኑ ቐወምቲ ተቐማጦ ጥራይ እዮም ።

ናይ መሪሕነትን ናይ ምቕላልን መደብ ስልጠና ብቑዕ ምዃን

 • ደቂ 24ን ልዕሊኡን ዝዕድሚአን ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ እንተ ወሓደ ሲ. ኤል. ቢ. 5 (ኵለን ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዚገልጻ ውልቀ-ሰባት ሓንጐፋይ ኢሎም እዮም ዚቕበላ)

 • እቶም ሕጹያት ስደተኛታትን/ወይ ስደተኛታትን ክዀኑ ኣለዎም ንኻልኦት ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኣንስቲ ኣብቲ ናይ ምትዕርራይ መስርሕ ብምሕጋዝ ከኣ ንማሕበረሰቦም ክመልሱ ሓያል ባህጊ ክህልዎም ኣለዎ።

 • ዕዉታት ሕጹያት ኣብቲ ናይ መሪሕነት ስልጠና ንምክፋልን ንጕጅለ ደገፍ መዛኑ ንምቕልጣፍን ቈራጽነት ክገብሩ ኣለዎም

እንታይ ክትገብር ኢኻ?

 

 • ሓደስቲ ኣዕሩኽ ንምጥራይን ደገፍ ንምሃብን ምስ ካልኦት ኣንስቲ ተራኸብ ።
 • ብዛዕባ እቲ ኣብ ካናዳን ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዚርከብ ማሕበረሰብን ዘሎ ህይወት ተምሃር ።
 • ኣብ ማሕበረሰብካ መራሒ ንምዃን ናይ ምምራሕን ናይ ምቅልጣፍን ክእለትኣ ኣማዕብል ።
 • ክእለትካ ንኻልኦት ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኣንስቲ ንምሕጋዝ ተጠቐመሉ።

"ተሳተፍቲ ናይቲ ፕሮግራም ርእሰ-ምትእምማንን ርእሰ-ምትእምማንን ከም ዝወሰኸ ነባሪ ዕርክነት ከም ዝመስረቱ ብዛዕባ እቲ ክረኽብዎ ዝኽእሉ እተፈላለየ ኣገልግሎታትን ጥሪትን ዝያዳ ከም ዝፈልጡ ከምኡውን ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ዝሓሸ ምርዳእ ከም ዝረኸቡ ጸብጻብ ሂቦም ኢዮም።"

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ

 • ናይ ምውዳቕ ፕሮግራም

 • 10 ሰሙን ብእንግሊዝኛ ወይ ናይ መጀመርታ ቛንቋታት ምረጽ

 • ኣብ ሰላምን ምስጢራውን ቦታ ሓንጐፋይ ኢልና ተቐበል

 • ነቲ ምስ ምፍታሕካ ዜጋጥመካ ብድሆታት ደገፍ ርኸብ

 • ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ዝያዳ ተምሃር

 • ኣብቲ ማሕበረሰብ ምስ ዘሎ ሃብቲ ርክብ ህነጽ ።

 • ተመክሮታት ኣካፍልን ሓባራዊ ጕዳያት ተመያየጡን

ናይ መሪሕነትን ናይ ምቕላልን ስልጠና

 • ካብ እተፈላለየ ዓውድታት ዝመጹ ኽኢላታት ዚምህርዎ 14 ሰሙን ዚወስድ መደብ

 • መራሕቲ ማሕበረሰብን ኣርኣያ ዚዀኑ ሰባትን ንምዃን ክእለት ኣማዕብል

 • ምሩቓት ብሓገዝ ሰራሕተኛታትና ንጕጅለ ደገፍ መዛኑ የቀላጥፉ

 • ምቕባል ፦ ምስክር ወረቐት ምስክር ወረቐት ፒርኔት ንመሪሕነትን ንምቅልጣፍን ዚሕግዝ ምስክር ወረቐት ምስክር ።
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ