ብቑዕ ምዃን

 • ግዝያውያን ወጻእተኛታት

 • ብኢንተርነት ኣቢልካ በብውልቂ ኽትመሃር ቈሪጽካ።

 • ኣብቲ ፕሮግራም ብንጥፈት ንምስታፍ እኹል ናይ እንግሊዝኛ ኽእለት ኣሎ ።

ብኢንተርነት ዚቐርብ ኣርእስትታት የጠቓልል

ብዛዕባ ስራሕ ካናዳ ምርዳእ

 • ኣብ ስራሕ ዘሎ ባህላዊ ፍልልያት መርምር
 • ኣብ ስራሕ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ተምሃር ።

ደገፍ ንምድላይ ስራሕን ዌቢናርን   

 • ናይ ስራሕ ምንዳይ ክእለት ተምሃር ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዚርከብ ዕዳጋ ስራሕ ኣበይ ከም እትሰርሕ ርአ  
 • ምስ ኣካያዲ ስራሕና ናይ ስራሕ ደገፍ ርኸብ 
 • ኣብ ዊቢናራት ተኻፈሉ 

 

ጽንዓት ንውጥረት ምቍጽጻር ከምኡውን ግጭት ምፍታሕ ምልምማድ

 • ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ብኸመይ ብሓባር ርክብ ከም እትምስርትን ተምሃር
 • ሃናጺ ርእይቶ ፍለጥ
 • ሃለዋትካ ኣጥፊእካ ኣድልዎ ኣለዓዕል
 • ነቲ "ተመክሮ ካናዳ" ዜተሓሳስበካ ነገራት ተረድኦ
 • ነቲ ግጭት ናይ ምቍጽጻር ክእለት ተምሃር ።

ንጹር ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ዚኸውን ምኽሪ ምምሃር

 • ዝሓሸ ርክብ ንምምስራት ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ክእለትኣ ኣመሓይሽ
 • ግጉይ ምርዳእ ምእንቲ ኸይፍጠር እንታይ መልእኽቲ ኸም ዚመሓላለፈልካ ብልክዕ ፍለጥ ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ኢ-ኮኔክት ከምዚ ትብል -

 • ከም ብርታዐን ዕንቅፋታትን ዝኣመሰለ ገምጋም የድልዮ
 • በብውልቂ መደብ ትምህርቲ ምምስራት
 • ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ኮርሳት ትምህርቲ/ኣርእስትታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
 • ተመክሮ ዘለዎ ኣካያዲ ስራሕ ብዛዕባ እተዋህቦ መዝነት እተዋህበ ርእይቶ
 • ንውልቀ-ሰባት ዜድልዮም ነገራት ንምምላእ ዚግበር ምቍጽጻር ዕቤት።

በትርና ኸምዚ ኺውክለካ ይኽእል እዩ ፦

 • ግቡእ ናይ ማሕበረሰብ ሃብቲ
 • ኣብ እተገምገመ ድሌት ተመርኲስካ ተወሳኺ ናይ ስራሕን ናይ ዕዳጋን ኣገልግሎት ።

ካብ ሓደ ኣቐዲሙ ተሳታፊ እተዋህበ ምስክርነት፦  

እቲ ልዕሊ ዅሉ ሓጊዙኒ ዝነበረ ነገር "እተፈላለየ ኣገባብ ምምሕዳር ግጭት" ኢዩ ነይሩ። ነፍሲ ወከፎም ብኸመይ ከም ዚዓዩን ኣብ ህይወተይ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ኸም ዘውዕሉን ምፍላጠይ ብሓቂ ዜሐጕስ እዩ ። ስለቲ ኻብዚ ፕሮግራም ዝረኸብክዎ ትምህርቲ ኣዝየ አመስግነኩም ። ብዙሕ እዩ ሓጊዙኒ ።  

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ