ዜና

ኣብ መንጎ ደቀባትን ሓደስቲ መጻእተኛታትን ዚግበር ዝርርብ ዜደልድል — multilingual 'ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም' ቪድዮ + መሐበሪ መጽናዕቲ

ብ2020 ISSofBC ንሸውዓተ ደቒቕ ዚኣክል ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚብል መምርሒ ቪድዮን መጽናዕትን ኣዳለወት፣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነቶም ሓደስቲ ሰባት እተጥቅዕ ብዛዕባ ፈርስት ፒፕልስ ኦቭ ካናዳ ዝያዳ ንኺመሃሩ ድማ ኣጋጣሚ ትኸፍተሎም እያ። ሎሚ ISSofBC ነቲ ቐጺሉ ዘሎ ደረጃ ጀመረ፣ እዚ ኸኣ ናብ ስጳንኛ ፋርሲ ዓረብኛ ቻይንኛ ኮሪያኛ ፑንጃቢ ምትርጓም ዜጠቓልል እዩ። ኢሶፍቢሲ ብዛዕባ ሓቅን ምትዕራቕን ሓድሽ ትምህርቲ ንምርካብን ፍልጠት ንምስፋሕን ቈራጽነት ገበረ ።

እቲ ናይ ቪድዮን መጽናዕትን መምርሒ ንተዓዘብቲ ብፍላይ ከኣ ንሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ እቲ ደቀባት ዘለዎም ስነ - ምግባራዊ ስርዓታትን ኣረኣእያታትን የፋልጦም ነቶም ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ደቀባት ዝያዳ ፍልጠት ከም ዝህልዎም ንምግባር ድማ ሓጋዚ ሓበሬታ ምትእስሳር ከምኡውን ስያመ ይህብ ። ትርጕም እቲ ሃብቲ ነዚ ኣገዳሲ ትምህርትታት እዚ ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዚነብሩ ዝሰፍሑ ሓደስቲ ሰባት ብቐሊሉ ኸም ዚረኽብዎ እዩ ዚገብር።

ነዚ ምንጪ እዚ ሎሚ ኣብ መንጎ ካማላ ቶድ ናብ ጸሓፊ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዳይረክተርን ኣሰናዳእን ከምኡውን ሓለቓ ኣካያዲ ስራሕ ISSofBC ጆናታን ኦልድማን ብምዝርራብ ኢና ጀሚርናዮ። ነቲ እተቐድሐ ዝርርብ ኣብዚ ርኣዮ።

"ድምጽን ሓቅታትን ደቀባት ነዘን ሕጂ ካናዳ ተባሂለ እትፍለጥ ሃገራት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ብዛዕባ ጽባቐን በበይኑ ዝዓይነቱን ቋንቋታትና መሬትና ፍልጠትና ከምኡውን ተጻዋርነትና ዝገልጽ ዛንታታት ብሓደ ምእላም ፍሉይ መሰል ኢዩ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ዝብል መግለጺ ክምስክሩን ክካፈሉን ብምኽኣሎም ኣዝየ ኢየ ዘመስግን።" — ካማላ ቶድ ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዳይረክተር ከምኡውን ኣሰናዳኢ

"ነዚ ቐጺሉ ዘሎ ደረጃ ናይቲ ናብ ዓድና እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዝብል ተበግሶ ክንጅምሮ ብምኽኣልና ኣዚና ኢና ተሓጒስና ትሕት ኢልና ድማ ኢና። እዚ ንእሽቶ ግን ከኣ ኣገዳሲ ኽፍሊ ዕዮና ነቲ ሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ ደቀባት ካናዳ ዘለዎም ፍልጠት ንምምሕያሽ ከምኡውን ንሓቅን ምትዕራቕን ዝግበር ደገፍ ንምምሕያሽ ኢዩ ። ነቶም ነዚ ዝገበሩ ብጾትናን ተሓባበርትናን ልባዊ ምስጋና ነቕርበሎም ኢና ። " — ጆናታን ኦልድማን CEO ISSofBC

ንዅሉ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቪድዮታትን መምርሒታት መጽናዕትን ርኣዮ፦

ተወሳኺ ሓቅን ዕርቅን ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ ርአ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ