ብቑዕ ምዃን

ነቶም ንሓሙሽተ (5) ዓመት ኣብ ካናዳ ዝኣከቡን ብዙሕ ተኣፋፊ ዅነታት ዘጋጠሞምን ሓደስቲ ሰባት ቀዳምነት ይወሃቦም እዩ ።

ቋንቋታት

ኣብ ፋርሲ ዳሪ ዓረብኛ ስዋሂሊ ፈረንሳይኛ ከምኡውን እንግሊዝኛ ኣብ ቈጸራ እተመርኰሰ ኣገልግሎት እውን ኣሎ።

እንገብሮ ነገራት

ነቶም ምስ ናብራ ካናዳ ኣብ ምልማድ ብዙሕ ብድሆታት ዜጋጥሞም ሓደስቲ ሰባት ንድግፎም ኢና ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ እዚ ዚስዕብ እዩ ፦

 • ምብትታን ስድራ ቤት
 • ናይ ቋንቋ ዕንቅፋታት
 • ካብ ማሕበራዊ ጕዳያት ተገሊልካ ምንባር

 • ንጽል ወላዲ ምዃን
 • ዘቤታዊ ዓመጻ/ማህሰይቲ
 • ናይ ሕክምና/ኣእምሮኣዊ ጥዕና ሻቕሎት

 • ቅድሚ ስደት ዝወርድ በሰላ
 • ቅድሚኡ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ጸናሕና
 • ቍጠባዊ ጸቕጥታት

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ኣብ ኣብያተ - ጽሕፈትና ኣብ ቤትና ኣብ ማሕበረሰብካ ወይ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ብኣካል ናይ ምምሕዳር ኣገልግሎት ክወሃብ ይከኣል ኢዩ ።

ገለ ኻብዚ ኸኣ ኣገልግሎት ፦

 • ብብዙሕ ቋንቋታት ዚድገበር ደገፍ
 • ከም ኣብያተ - ትምህርትን ክንክን ጥዕናን መንበሪ ኣባይትን መዘናግዕን ዝኣመሰለ ስርዓታት ካናዳ ዚገልጽ ሓበሬታ ኣንፈት ከምኡውን መወከሲታት
 • ንውልቀ-ሰባትን ንስድራ ቤትን ኣብ ካናዳ ምንባር ንኽትለምዶ ዚሕግዝ ምስጢራዊ ደገፍ
 • ኣብ ሓዳስ ሃገር ምስ እትቕውም ንዚመስለካ ውጥረት ክትዋጽኣሉ ዜኽእለካ ስትራተጂታት
 • ኣብ መጻኢ ብርእሱ ኣገልግሎት ንምርካብ ምትእምማን ምጥራይ
 • ዕላማ ዘለዎ ደገፍ እቶም ዘይረኽብዎም ስድራ ቤታት መንእሰያት መንእሰያት ከምኡውን LGTBQ +

ገለ ኻብቲ ንጥፈታት -

 • 1 1 ወይ ብጕጅለ ዚግበር ኣኼባታት
 • ኣገልግሎት ተኣሳሲሩ
 • ብደረጃ ውልቀ-ሰብ እተገብረ መደብ ስጕምቲ
 • ናይ ህይወት ክእለት ደገፍ
 • ደገፍ ጣልቃ ምእታው ቅልውላው
 • ናብ ፍሉይ ደገፍ ምምላስ

ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም እዚ ሕቶታት ኣሎካዶ ?

ሓገዝ እንተ ደሊኻ ወይ ንሓደ ዓማዊልካ ኽትውከስ እንተ ደሊኻ ምስ ተቘጻጻሪ ጕዳይ ካሴ ማነጅመንት ብሕያውነት ተራኸብ። ኣብ ዝዀነ ይኹን ሕቶታት ተሓጒሶም ኪሕግዙኻ እዮም ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ