ዜና

ናይ ደሎይት ኢንዱስትሪ ምስትውዓል ፍጻመ

ካብ ደሎይት ሓንቲ ኻብተን ዝዓበያ ኩባንያታት ኣገልግሎት ከምኡውን ካብ ኢ. ኤን. ኤስ.

ዓማዊል ኣብቲ ብዛዕባ ግብርን ባህልን ዕቤት ንግድን ዚገልጽ ቤት ትምህርቲ ኺካፈሉ ኣጋጣሚ ረኺቦም እዮም ፣ ብዛዕባ መራኸቢ ጕዳያት ኪመያየጡ ናይ ወጻኢ ስራሕ ተመክሮ ኼመሓላልፉ ከምኡውን ምስኡ ዚተሓሓዝ ተመክሮ ስራሕ ካናዳ ኺረኽቡ ኽኢሎም እዮም ።

ኣብ ናይ ንግዲ ምዕባለ ቤት ትምህርቲ እተኻፈለ ሓደ ዓማዊል "እተፈላለየ ኽፋላት ምምራጽ ጽቡቕ ኢዩ" በለ። ጕጅለ ደሎይት ጠቓሚ ሓበሬታ ሃቡ" በለ።

መብዛሕትኦም እቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንምክፋል ግዜኦም ወለንተኛታት ዝዀኑ ሰራሕተኛታት ደሎይት መብዛሕትኡ ግዜ ኻብ ስደተኛታት ዝመጹ ወይ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዚሰርሑ ኣብ ካልእ ባህሊ ኣብ ምዕያይ ከኣ ናይ ገዛእ ርእሶም ብድሆታት ኣሕሊፎም እዮም።

ማከንዚ ሎቭሲን እትበሃል ኣብ ደሎይት እትሰርሕ ናይ ሰራሕተኛ ሕሳብ ተቘጻጻሪት "በቲ እቶም ተሳተፍቲ ዘዳለውዎ ዓይነት ሕቶታት ኣዝየ ተመሰጥኩ" በለት። "መብዛሕትኦም ብሉጽ ሕቶታት ነበሮም ኣብቲ ሰሚናር ቅድሚ ምክፋሎም ከኣ ምርምር ገይሮም ነበሩ።"

ወሲኹ ድማ "ንዅሉ ዛንታታት እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስማዕ ባህ እዩ ዚብለኒ ነይሩ ፣ በቲ ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ዝነበሮም ባህጊ ድማ ተለዓዒለ እየ " በለ ።

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብወለንታ ብዝግበር መራኸቢታት እተወሃሃደ ዀይኑ ብዜጋታትን ስደተኛታትን ካናዳ ከምኡውን ብናይ ቢሲ ሚኒስትሪ ስራሕን ቱሪዝምን ክእለትን ስልጠና እተደገፈ ኢዩ ።

ስእሊ እቲ ፍጻመ ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ