ተራኸብ

ስርዓተ-ትምህርቲ ራውል ንተመሃሮኦም ብዛዕባ ባህልን ማሕበረሰብን ደቀባት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኻብ ግዝኣት ኣውሮጳ ኣትሒዙ ዝነበረ ምሉእ ታሪኽ ካናዳ ንኽማሃሩ ዝሕግዞም ጠቓሚ ሃብቲ ይህቦም ኢዩ።

መእተዊ ኮርስ ንምርካብ ዝቐረበ ሕቶ

ኣብ ስርዓተ - ትምህርትን ትሕዝቶን ናይ ISSofBC ሪኮንሲሌሽን Awareness LINC Lessons (RALL) ክትረክብ እንተ ደሊኻ በጃኻ ነዚ ሓጺር ፎርም እዚ ዛዝሞ ። ነቶም ብቑዓት ብእተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ኽትምርምሮምን ክትረኽቦምን ኢኻ። የቐንየለይ ጕጅለ ራል

ስዉር

ዚቕጽል ስጕምትታት፦ ምስ ኢ-መይል ተወሃሃደ

ካብ ፎርምካ ብዝበለጸ ምእንቲ ኽትረኽቦ ነዚ ፎርም እዚ ምስ ኢ-መይል ከተወሃህዶ ሓሳብ ንህበካ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢ-መይል እትልእኮ ተወሳኺ ኣማራጺታት ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ ነዚ ዚስዕብ ገጽ (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/) ርአ። ኣገዳሲ፦ ነቲ ፎርም ቅድሚ ምሕታምካ ነዚ ምኽሪ እዚ ኣወግዶ።
ስምካ(ዝድለ)
በጃኻ ኣረጋግጽ (ኣድላዪ)
ንመንን ኣበይን ክትምህር ከም እትደሊ ግለጽ ።
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ