ብቑዕ ምዃን

 • ቀዋሚ መንበሪ ስደተኛ (መንግስቲ ዝሓገዞን ብብሕቲ ዚምወልን ነቶም ስደተኛታት ዘይቅበሎም) ወይ ዕቝባ ዝረኸበ ሰብ
 • ስራሕ ዘይብሎም ወይ ብዙሕ ስራሕ ዘይብሎም

 • ተቐማጦ ቢ. ሲ.
 • ቪዛ ዘለዎም ዩክረይን
 • ብመሰረቱ ተቐባልነት ዘለዎ ኣላዪ ኽንክን ወይ ግዝያዊ ወጻእተኛ።

 • ቀዋሚ መንበሪ ክኸውን እተመርጸ እሞ ካብ ሲ. ኣይ. ሲ.

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ኣብያተ - ትምህርቲ

 • ንውልቀ-ሰባት ሓሳባቶም ንኺምርምሩ ዚሕግዞም ጕጅለ ዀነ ናይ ውልቀ-ሰባት ኣብያተ-ትምህርቲ
 • ንኣንስቲ ዚኸውን ፍሉይ ቤት ትምህርቲ

ፍሉይ ስልጠና ቛንቋ (ESLT)

 • ናይ ንግዲ/ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ቃላት
 • መሰረታዊ ኣቀራርባ
 • ብዛዕባ ንግዳዊ ሓሳባት ምርምር ንምግባር ሕቶታት ምምስራት

ምብጻሕ

 • ጕጅለታት ምስተን ንተቐበልቲ ትካላት ዚድግፈን ውድባት ይበጽሑ ።

ኣቀራርባታት

 • እቶም ስፓርክ እተመረቑ ምሩቓት ነቲ ካፕስቶን ዚበሃል ፕሮጀክትታቶም ዜቕርቡሉ ካፕስቶን ዚበሃል ኣቀራርባ ነቲ ናይ ትምህርቲ ጕዕዞኦም ንኻልኦት የካፍሉ ።

ናብ ካልእ መደባት ምእታው

 • ናብ መደብ IGNITE ኣእቱ ።

መገላግልቲ ገንዘብ

 

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ