እንታይ ከም እትመሃር

 • እንግሊዝኛ ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ናይ ምስማዕን ናይ ምዝራብን ክእለት
 • እንግሊዝኛ ኣብ ስራሕ፦ከም ባንክን መጐዓዝያን ዝኣመሰለ ርዝነት ዘለዎን ግብራውን ጕዳያት
 • ኣብ ከም ስራሕን ባህሊ ስራሕን ዝኣመሰለ ጕዳያት ዘተኰረ ስራሕ

 • ብእንግሊዝኛ ሓሳብካ ንምግላጽ ዘሎካ ምትእምማን
 • ስራሕ ንምርካብ ምንዳይን ልስሉስ ክእለትን
 • ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ኽእለት

ብቑዕ ምዃን

ከምዚ እንተ ድኣ ዄንካ ክትሓብር ትኽእል ኢኻ -

 • ቀዋሚ መንበሪ ዀይኖም 17 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም (ዜጋታት ካናዳ ሊንሲ ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር ክወስዱ ብቑዓት ኣይኰኑን)
 • ኣብ ማእከል ገምጋም ሊንሲ ገምጋም ወድአ ።

ብኸመይ ከም እትምዝገብን ነቲ ገምጋም ብኸመይ ከም እትዛዝሞን ተምሃር።

ባህርያዊ ዜጋታት ካናዳ ንሊንሲ ኣብ ስኳሚሽ ባሕሪ ናብ ሰማይን ጸሓይን ኪወስድዎ ይኽእሉ እዮም።

ብቑዕ ድዩ ?

ሊንክ ፎር ላይፍ ኤንድ ስራሕ ከምዚ ዝስዕብ ይርከቦ -

 • ቀልጢፍካ ንኽትመሃርን ንኽትውድእን ዚሕግዘካ ብኢንተርነት ዚስራሕ ሰዓታት

 • ምስ ናይ ሰፈርን ናይ ስራሕን ኣገልግሎት እተተሓሓዘ ርክብ
ኦሊቭያ ኩባ

ታሪኽ ኣሳልጦ

"ናይ ቋንቋ ኽእለት ከተመሓይሽ ምስ ካልኦት ሰባት ክትራኸብ ከምኡውን ብዛዕባ ሕብረተሰብ ካናዳ ክትፈልጥ እትኽእለሉ ብሉጽ መገዲ ኢዩ። እዚ ኮርስ እዚ ኻብቲ ሊንሲ ቕድሚ ምጅማሮም ዝነበረኒ ንላዕሊ ሕጂ ሓሳባተይ ብዝሓሸ መገዲ ኽገልጽ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ሓጊዙኒ እዩ።"

ኣብ ሊንክ ንህይወትን ንስራሕን ዚኸውን መጽናዕቲ እንገብረሉ ምኽንያታት

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዘለዎምም ምቕሉላትን ዝለዓለ ስልጠና ዝረኸቡን መምህራን እንግሊዝኛ ኸም ካልኣይ ቋንቋ (TESL) ብቕዓት
 • ናይ ክፍሊ ሓድሽ ተክኖሎጂ - ናይ ጸሊም ስክሪን ሰሌዳታት SMART ኮምፕዩተራት ላፕቶፕስ ከምኡውን ናይ ቋንቋ ሶፍትዌር
 • ብኢንተርነት ኣቢልካ እትመሃሮ ትምህርቲ ተሓዋዊስካ ተወሳኺ ሰለስተ ሰዓት ብኢንተርነት ክትመሃር ከለኻ ቀልጢፍካ ትውድእ

 • እቲ ጃኒስ ዚጥቀመሉ ወብ ሳይት ቋንቋ ካናዳ (CLB) ካብ 1 ኽሳዕ 7 – እዚ ISSofBC ዝፈጠሮ ወብ ሳይት ብኢንተርነት ናጻ ቛንቋ ኺለማመድ ይፈቅድ
 1. ኣብ ፖርትፎሊዮ እተመስረተ ገምጋም ቋንቋ (PBLA) መራሒ ናባና ኢና።  ነቲ ኣብ ቋንቋኻ እትመሃሮ ትምህርቲ ብምምርማር ንዚቕጽል ደረጃ መዓስ ከም እተዳለኻ ፍለጥ

ነዚ ዝስዕብ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ -

 • ሪችሞንድ

 • ኒው ዌስትሚኒስተር
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ