ነዚ ንምሕጋዝ ዚሕግዝ ብኢንተርነት እተዳለወ ምንጪ፦

  • ካብ ስርዓታዊ ስራሕ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ናብ ኣማራጺ ሞያ ወይ ናብ ዘይስርዓት ስራሕ ኪቕየሩ ይሓስቡ ኣለዉ

  • ኣስራሕቲ ነቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ተክኖሎጅያዊ ትካላት ክእለት ናይቶም ክኢላታትን ፍቓድ ዘይተዋህቦምን ሓደስቲ ሰባት ኣብ ኣማራጺ ስራሕ ንምጥቃም ከም ዝጥቀሙሉ ገይሮም ኢዮም ዝርእይዎ።

ፍቓድ ዘየድልዮ ስራሕ ዘለዎም ኣስራሕቲ

ፍቓድ ዘየድልዮ ተክኒካዊ ስራሕ ንምርካብ ክእለት ዘለዎም ሓደስቲ ሰባት ንኽትቘጽር ዚሕግዘካ ሃብቲ ርኸብ።

ወፈያ ናይ ምግባር ክእለት ዘለዎም ሓደስቲ ሰባት

ኣብ ካናዳ ስርዓታዊ ዄንካ ኽትሰርሕ እንተ ዘይክኢልካ ኣብ ሓደ ስርዓት ዘይብሉ ስራሕ ተመክሮኻን ክእለትካን ፍልጠትካን ብኸመይ ምሉእ ብምሉእ ክትጥቀመሉ ኸም እትኽእል ዚሕብር IMPACT ዚብሃል ምንጪ ርአ።

ፍሉይ መዳያት

ንሓደስቲ ሰባት ዜሕድሮ ጽልዋ ነዚ ዚስዕብ የጠቓልል ፦

ዊቢናራት

ነቶም ኣብ ሰለስተ እተፈላለየ ዓውድታት ተክኖሎጂ ኣማራጺ ሞያ ኺረኽቡ ዚደልዩ ሓደስቲ ሰባት

ህያው ሰሌዳታት ውሕጅ

እተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ንምርካብ

ኣሳልጦ ዝረኸበ ሓድሽ ሰብ

ኣብ ኣማራጺ ሞያ

ንኣስራሕቲ ዜሕድሮ ጽልዋ ኸምዚ ዚስዕብ ይርከቦ ፦

መራሕቲ ኣስራሕቲ

ብዓለምለኻዊ ደረጃ ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ንምቝጻር

ናይ ኣስራሕቲ መሳርሒታት

ንፍልጠት ኣመልከትቲ ንምፍታን ዚሕግዝ ብቐሊሉ ኽትጥቀመሉ እትኽእል መሳርሒታት ውዕለት ንምሃብ

ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም እዚ ሕተት

ተገዳስነት ድዩ ነይርዎ ? ዝያዳ ምእንቲ ኽንፈልጥ ኢ-መይል ጽሓፈልና።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ