እንገብሮ

ክኢላ ነጋዳይ ኩን ብዘየገድስ ኣብቲ ኸባቢ ስልጠናን ምስክርነትን ክትረክብ ትደሊ እንተ ዄንካ ወይ ከኣ ብዛዕባ ሞያኻ ለውጢ ኽትሓስብ ከለኻ ናይ ወጻኢ ሃገር ተፈላጥነት ምርካብና ኺሕግዘካ ይኽእል እዩ። ክሳዕ 10 ዓመት ነዚ ዚስዕብ ኣገልግሎት ንህብ ኢና፦

  • ትሑት ወለድ ዘለዎ ልቓሕ — ኣብቲ ኸባቢ ንዝወሃብ ስልጠና እንደገና ንምልምማድ ከምኡውን ናይ ሞያ ወይ ናይ ንግዲ ወረቐት ምስክር ንምምእራር ብቐሊሉ ትሑት ወለድ ዘለዎ ልቓሕንህብ  
  • ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት — ነቲ ናይ ሓጺርን ነባርን ስራሕ ሸቶታትካ ንምውቃዕ ብናጻ ናይ ስራሕ ኣገልግሎት ንህብ

ብቑዕ ምዃን

  • ተቐማጦ ቢ. ሲ. (እንተላይ ምሕድግ ዝበለ ቦታታት)
  • ቀዋሚ መንበሪ
  • ባህርያዊ ዜጋ ካናዳ

  • ስደተኛታት ተፈቕደሎም
  • ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኻብ ካናዳ ወጻኢ ረኺብካ ኢኻ።
  • ንስልጠና ዚኸውን ልቓሕ ትሓትት እንተ ኣሊኻ ካብ 2 ዓመት ዚውሕድ ኪኸውን ኣለዎ

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ሓበሬታ ምስክር ወረቐትን ስልጠናን

ኣብ ክንክን ጥዕና ምህንድስና ሕጋዊ ንግዲ IT ትምህርቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ካልእ ሞያታት ንእተወሰነ ሞያ ዚኸውን ምስክር ወረቐትን ስልጠናን ሓበሬታ ሃቦ (ምሉእ ዝርዝር ርአ) ።

ናይ ሞያ ምልምማድን ምኽርን

ምስቲ ቕድሚ ምምጻእካ እትሰርሓሉ ስራሕ ዘይተሓሓዝ ወይ ዘይተሓሓዝ ኣብ ዓውዲ ኻባኻ ወይ ኣብ ስራሕካ እትረኽቦ ኣጋጣሚታት መርምር

ኣማኸርን ወለንተኛን ኣጋጣሚታት

ልስሉስ ክእለትካ ንምምሕያሽ ናይ ካናዳ ናይ ስራሕ ተመክሮ ንምምዕባል ከምኡውን ንፖርትፎርድ ንምምዕባል ናይ ምምሃርን ወለንተኛ ናይ ምዃንን ኣጋጣሚታት ምርካብ

መደብ ስጕምቲ

ኣብ ሸቶታት ስራሕካ ዕዉት ንኽትከውን ዚሕግዘካ በብውልቂ መደብ ስጕምቲ ንምውሳድን ስራሕ ንምርካብን ምስ ኣማኸርቲ ስራሕ ዕየ

ናብ ዊቢናር ምእታው

ናይ ስራሕ ምንዳይን ናይ ስራሕ መደብ ምውጻእን ንምምሕያሽ ሊንክድኢን ፕሮፌል ቃለ - መጠይቓት ከምኡውን ዝሓሸ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት ንምርካብ ናይ መራኸቢ ክእለትካ ንምምሕያሽ ኢዩ ።

ተወሳኺ ደገፍ ስራሕ ምንዳይ

ምስ ካልእ ናይ ስራሕ ኣገልግሎትን ጥሪትን ኣስራሕትን ስራሕን ርክብ ይሃሉኹም።

ዓለምለኻዊ መደብ ልቓሕ ታለንት ቪድዮ

መገላግልቲ ገንዘብ

ብኸፊሉ ብመንግስቲ ካናዳ ዚምወል መደብ ኣፍልጦ ወጻኢ

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ