እንገብሮ ነገራት

ናይ ኢሶፍቢሲ ኣጸደ - ሕጻናት ብጥዕና ቫንኮቨር ፍቓድ ይወሃቦ ንቘልዑ ድማ ንኽመሃሩን ንኽዓብዩን ድሕንነትን ሓጐስን ዘለዎ ቦታ ይህቦም ። ደቅኻ ኣብ ትሕቲ ኽንክን እቶም ብቕዓትን ጽን ኢሎም ዚከታጽዑን መምህራን ኣጸደ ሕጻናት ኪመሃሩ ኸለዉ ኣብ ቲ. ኤን. ሲ. ከተተኵር ትኽእል ኢኻ።

 • ኵሎም ቈልዑ ይኽበሩ እዮም ።

 • ነፍሲ ወከፍ ቈልዓ ንዕቤት ዜድልዮ ነገራት የማልእ እዩ ።

 • ቈልዑ ማሕበራውን ስምዒታውን ኣካላውን ኣካላውን ናይ ምስትውዓል ክእለቶም ንኸማዕብሉ ይሕግዞም ኢዩ ።

 • ቈልዑ ሓደስቲ ኣዕሩኽ የጥርዩ እንግሊዝኛ ይመሃሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካናዳ ንምእታው ድማ ይዳለዉ ።

ብቑዕ ምዃን

 • ኣብ ቫንኮቨር ወይ ሪችሞንድ ኣብ ዝርከብናይ ቢ.ሲ.

 • ውሉድካ ኻብ 30 ወርሒ (2/2 ዓመት) ክሳዕ 5 ዓመት እዩ።
ታሪኽ ዓወት

ሓለይቲ መምህራን ዚህብዎ እዋናዊ ሓገዝ ንኣጸደ ሕጻናት ዕቤት ከም ዚግበረሉ ዚሕብር እዩ

ሊዮን ተወሳኺ ደገፍ ከም ዘድልዮ ምስ ወሰኑ እቶም ናይ ኣጸደ - ትምህርቲ ሰራሕተኛታትና ብቕልጡፍ ኣድላዪ ምድላዋት ገበሩ ። ወለዲ ሊዮን ካብዚ ንላዕሊ ሕጉሳት ኪዀኑ ኣይክእሉን እዮም ።

ንውሉድካ ኣብ ኣጸደ ሕጻናት ሊንሲ ንኸነእትዎ ምኽንያት ይኰነና

ናይ ሊንክ ኣጸደ - ሕጻናት

 • ንነፍሲ ወከፍ ኣርባዕተ ውሉዳት ሓንቲ መምህር ይሃሉኹም ።
 • ሓደ ንቘልዑ ዘተኰረ ምኽርን ደገፍን ዚህብ ውድብ ዜደንቕ መደብ ከም ዝዀነ ኣፍልጦ ሂቡሉ እዩ።
 • ኣብ ቫንኮቨር ንጡፍ ተዋስኦታት ንምድጋፍን ቈልዑ ምስ ተፈጥሮ ንምርኻብን ኣብ ግዳም ክትጻወት እትኽእል ቦታ ኣዳሉ።
 • ኣብ ሪችሞንድ መዓልታዊ ኣብ ጐረባብትን ኣብ ግዳም ኣብ ዚግበር ንጥፈታትን ብእግርኻ ኽትከይድ ኣጋጣሚ ትኸፍተለይ ።

መምህራን ኣጸደ ሕጻናት ሊንሲ

 • ናይ ቍልዕነት ትምህርቲ (ECE) ምስክር ወረቐት ይሀብ።
 • ብዛዕባ እዚ ሕጂ ንቘልዑ ኣብ ምክንኻን ዚግበር ዘሎ ልምድታት ፍልጠት ኣለዎዶ ?
 • ምስ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ስድራ ቤታት ምስ ሕጻናት እግሪ ተኽሊ ከምኡውን ምስ ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ቈልዑ ንምዕያይ ፍሉይ ስልጠና ርኸብ ።

እንግሊዝኛ ንኽትመሃር ዚሕግዝ ደገፍ

ነዚ ዝስዕብ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ -

 • ቫንኮቨር

 • ሪችሞንድ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ