ንህቦም

  • ንዚቕጽል ስጕምትታት ንኽትውስን ዚሕግዘካ ብዛዕባ ንግዳዊ ተገዳስነትካን ፍልጠትካን ዚገልጽ ገምጋም ።

  • ሓደ ንግዲ ኣብ ምጅማር ኣገዳሲ መዳያት ንኽትርዳእ ዚሕግዘካ ብኢንተርነት እተዳለወ ንገዛእ ርእስኻ እትስጕም ሞደል።

  • በብሓደ ብዚግበር መደባትን ኣብያተ-ትምህርቲ ኣቢልካ መደብ ንግዲ ኣብ ምምዕባል ዚሕግዝ ሓገዝ።

  • ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ምምሃር።

ብቑዕ ምዃን

  • ቀወምቲ ነበርቲ

  • ስደተኛታትን ዕቝባ ንዘለዎም ሰባትን ኣኼባ ኣውራጃ

  • ቀወምቲ ነበርቲ ኪዀኑ እተመርጹውልቀ-ሰባት ካብ ሲ. ኣይ. ሲ.

  • ብመሰረቱ ስምረት ዘለዎም ኣለይቲ ሕሙማት ወይ ግዝያውያን ወጻእተኛታት እዮም።
ታሪኽ ዓወት

ታሪኽ ባርባራ

"ናይ ንግዲ ሕቶ ጠቓሚ ተመክሮ እዩ ሂቡኒ። ምኽሪ ዚወሃሃደሉ ትካል ብዛዕባ ምጅማር ዚገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ምርካብ ። እቲ ናይ ንግዲ ኣማኻሪ ኣዝዩ ዕጉስን ብልሓቱን ኢዩ ነይሩ ። እቲ ኣብቲ ፕሮግራም እተዳለወ ቪድዮታትን ጥሪትን ብዙሕ ሓጊዙኒ እዩ ። እቲ ኣብቲ ፕሮግራም ጐሊሑ ዝርአ ዝነበረ ነገር እቲ ምስ ካልእ ርክብ ዝያዳ ምትእስሳር ከም ዝህሉ ዝገበረ ምምሃር ኢዩ።"

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ምዕባለ መደብ ንግዲ

ካብ ኣማኻሪ ንግዲ ብውልቂ ርእይቶን ደገፍን ተቐበል።

ምምሃር

ብዛዕባ ስራሕካ ወይ ብዛዕባ ጽላሎት ስራሕካ ንምምይያጥ ምስ ሓደ ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ዚሰርሕ ኣማኻሪ ስራሕ ተወዳድር።

መሳርሒታት ምርካብ

ተገዳስነትካን ፍልጠትካን ንምግምጋም ብዛዕባ ርእስኻ ናይ ምስራሕ ቀጻሊ መሳርሒ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ብኢንተርነት ምምሃር

ብዛዕባ ኸም ገምጋም ዕዳጋ ባጀት ምውጻእ መንግስታዊ ብቕዓታት ንግዲ ምውሳኽ ከምኡውን ኮንትሮባንድ ኰይኑ ምዕያይ ዝኣመሰለ ቐንዲ ጕዳያት ዚገልጽ ሽዱሽተ ብኢንተርነት ኣቢልካ ብማይክሮስኮፕ ጥራይ ዚመሃሩ ሞደል ክትረክብ ትኽእል።

ማእከል ስራሕ

ኣጠቓቕማ ዓማዊል

መገላግልቲ ገንዘብ

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ