እቲ ማእከል ስራሕ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ንኽትሰርሕ ዜዳልወካ ብኢንተርነት እተዳለወ ሞደልን ኣብያተ ትምህርትን ጥራይ እዩ ዚህበካ። ነዚ ብኢንተርነት እተዳለወ ሞደል እዚ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ብፓስዎርድ ዓማዊልካ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ርእሰ-ስራሕ ብማይክሮስኮፕ ምምሃር

ሽዱሽተ 30 ደቒቕ ዝወስድ ብኢንተርነት እተዳለወ ሞደል ከከም ናይ ንግዲ ሓሳብካን ደረጃ ምዕባለ ንግዳዊ ኣተሓሳስባኻን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝዀነ ፍልጠትን ክእለትን ብምጥራይ ነቲ ንግዲ እትጅምረሉ ኣገዳሲ መዳያት ንኽትርድኦ የዳልወካ።

መሰረታዊ መደብ ንግዲ ምህናጽ

ኣርባዕተ 30 ደቒቕ ዚወስድ ብኢንተርነት ዚቐርብ ቤት ትምህርቲ ቀንዲ ኽፋል መደብ ንግዲ ንኽትጽሕፍ የዳልወካ። እቲ መደብ ንግዲ ምስ ንኣሽቱ ኣለቃሕቲ ኣማኸርቲ ወይ ኢንኩባተር ንኽትራኸብ ዜኽእለካ ቐንዲ ሰነድ እዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ መሰረታዊ መምርሕን መርኣያታትን እቲ ቐንዲ መደባት ንግዲ ይህብ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ኤጀክሽን ጽማቝ መግለጺ ንግዲ ኣናሊሲስ ማርኬት ማነጅመንት ስትራተጂታት መሸጣ ገንዘብ ንምምእራር ዜድሊ ብቕዓታትን ፋይናንሳዊ ፕሮጀክትታትን እዩ ።

ብጾት ዚምወል ገንዘብ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ