ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

ሰብኣዊ መንፈስ ዘለዎ ተጻዋርነትን ዓወትን - ኑር ራማዳን

ኑር ራማዳንን ካልኦት ተዛረብትን ኣብ ማእከል ኢስማሊ

ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብበርናቢ ኣብ ዝርከብ ማእከል ኢስማሊ ኣብ እተገብረ 'ብርታዐ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ' ዘበገሰ ሰራሕተኛን ናይ ዲጂታል ክእለትን ኣካያዲ ስራሕ ስደተኛታት ዝዀነ ኑር ራማዳን ዝርርብ ኣቕረበ። 

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓድሽ ዝመጹ ሰባት ዝረኸብዎ ኣሳልጦ ንምብዓል ኢዩ ነይሩ እቲ ኑር ዘቕረቦ ዘነቓቕሕ ዝርርብ ከኣ ብዙሓት ስደተኛታትን ስደተኛታትን ናብ ካናዳ ቕድሚ ምብጻሖምን ድሕሪኡን ዘጋጥሞም ብድሆታትን ዓወታትን ዘጕልሕ ኢዩ ። 

ነቲ ዜነቓቕሕ ዛንታኣ ኸተንብቦን ንኑር ስለ ዘካፈልካ ኸተመስግነካን ተስፋ ንገብር - 

_________________ 

ኣብ ሓደገኛን ዘየተኣማምንን ግዜ ምጽማም 

"ሎሚ ተጻዋርነትን ዓወት መንፈስ ወድሰብን ከም መረጋገጺ ዀይነ ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢለ ኣለኹ። ስመይ ኖር ራማዳን እዩ፣ ካብ ሶርያ ድማ ሰላም እብለኒ ኣለኹ። 

ብ2010 እቲ ውግእ ንዓደይ ምስ ወቕዓ ህይወተይ ብሃንደበት ተቐየረ። መንእሰይ ናይ ሲቪል ምህንድስና ተማሃራይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኵሉ እቲ ዝሓልሞ ዝነበርኩ ተሰባበረ ። ድሕንነት ናይ ምዝካር ክእለት ናተይ ኰነ ናብ ደገ ምውጻእ ክበሃል ከሎ ኸኣ ናብ እነፍቅሮም ሰባትን ናብቲ እንነብረሉ ቦታን ከይንምለስ ኣብ ሓደጋ ምእታው ማለት ኢዩ ። 

ኣብዚ ዘይርጉእ እዋን እዚ ጽሕፍቶ ምስ ሓደ ዋኤል ዝስሙ ምልኩዕ ሰብኣይ ኣራኸበኒ። ከም ጥፍኣት ሃገርናን ንህይወትና ዘጐልበቦ ነባሪ ፍርህን ዝኣመሰለ ኸቢድ ብድሆታት እኳ እንተ ኣጋጠመና ኣብ ፍቕርናን ቈራጽነትናን ግን ጸኒዕና ኢና ። 

ይኹን እምበር እቲ ዅነታት እናገደደ ምስ ከደ ዋኤል ክሰርሕ ኣይከኣለን ናብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ንምኻድ ድማ ካብ ቤትና ኽንወጽእ ኣይከኣልናን ብሩህ መጻኢ ንምርካብ ካብ ዓድና ኽንወጽእ እንተ ዘይኰይኑ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረናን። 

ጕዕዞ ስደተኛታት ኑር ዝጀመረሉ እዋን 

ብ2012 ንስድራ ቤትና ዚኸውን ሓድሽ ቤት ምእንቲ ኽንረክብ ናብ ዮርዳኖስ ንምግዓዝ ኣጸጋሚ ውሳነ ገበርና ። ሓደ መዓልቲ ናብ ሶርያ ኽንምለስ ተስፋ ብምግባር ቦርሳታትና ጠርኒፍና ነቶም እነፍቅሮም ሰባት ተሰናቢትናዮም ኢና። 

ይኹን እምበር ስደተኛታት ስለ ዝነበርና ዘይስገር ዚመስል ብዙሕ ዕንቅፋታት ኣጋጢሙና እዩ። ስራሕ መጽናዕቲ ወይ ዝዀነ ይኹን ጽቡቕ ኣጋጣሚታት ናይ ምስዓብ መሰል ተኸልከልና እዚ ድማ ንህይወትና ኣጸጋሚ ገበሮ ። 

ብ2018 እቲ ኣብ ዝሓለፈ ትሽዓተ ዓመት ኣብ ቫንኮቨር ዚነብር ዝነበረ ሓወይ ምስኡ ኣብ ካናዳ ኽሓብር ከም ዚኽእል ምስ ነገረኒ እቲ ኻብ ኣምላኽ ታላ እተዋህበኒ ዝዓበየ ውህበት ንስድራ ቤትና ወሰኸላ። 

ብናይ ብሕቲ ምድጋፍ ምእንቲ ኺምወልና ነቲ ዜድሊ ወረቓቕቲ ኣመልከተልና ከም ብሓድሽ ንኽንጅምር ከኣ ብሃንቀውታ ንጽበ ነበርና። ይኹን እምበር ብ2019 ለብዒ ምስ መጸ መደባትና ኸም ብሓድሽ ፈሸለ ፣ እዚ ኸኣ ንዓለም ደው ኣበላ ንመደባትና ድማ ከም እንደናጐ ገበረና ። 

ናብ ካናዳ ምስ በጻሕና ሓድሽ ብድሆታት ኣጓነፈን 

ኣብ መወዳእታ ብ2021 ድሕሪ እቲ ንሚእቲ ዓመት እተጸበየ ዀይኑ እተሰምዓና እዋን ንኽንነፍር ዜኽእለና ሓምላይ ብርሃን ረኸብና! ኣዚና ተሓጐስና ሓጐስና ድማ ክንቈጻጸሮ ኣይከኣልናን ። ከም ብሓድሽ ቦርሳታትና ጠርኒፍና ሓጐስን ጓህን ሒዝና ተሰናበትና ። ኣብ ሓደ መሳጢ ፊልም ተዋሳኢት ከም ዝዀንና ዀይኑ እዩ ተሰሚዑና ኣብ መወዳእታኡ ግን ዜሐጕስ እዩ ነይሩ። 

ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሕልምታት ኪፍጸም ዝነበሮ ኣጋጣሚታት ረኸብና ። ግናኸ "ቀሊል ዚዀነልካ ነገር የልቦን" ዚብሉሉ ነገር ትፈልጥ ኢኻ። 

ብሃንደበት ቍጽሪ ሲን ካርድ ጥዕና ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ናይ ስድራ ቤት ሓኪም ምርካብ ናይ ሓቂ ግድል ኰነ። ሽልማትና ንምርካብ ኣብ ናይ ጸወታ ምርኢታት ከም እንወዳደር ኰይኑ ኢዩ ተሰሚዑና ። 

እቲ ቐጺሉ ዝነበረ ዕንቅፋት ስራሕ ምርካብ እዩ ነይሩ ። ሰብኣየይ ስራሕ ንምርካብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘመልከተሉ ነፍሲ ወከፍ እዋን ሰብ ሞያ ሰብ ሞያ ሰብ ሞያ "ኣይትሓዘለይ እንግሊዝኛ ኽትዛረብ ኣሎካ" ይብልዎ ነበሩ። ነቲ ምስጢር በቲ ገና ዘይተማህሮ ቛንቋ ኺፈትሖ ኸም ዝሓተትዎ ዀይኑ እዩ ተሰሚዕዎም። 

ኣነ እውን ብቕዓተይ ስለ ዝነበረኒ ነቲ "ተመክሮ ካናዳ" ዚብል ዕሉል ዕንቅፋት ኣጋጢሙኒ እዩ። "ነቲ ስራሕ ፍጹም ኢኻ እንተዀነ ግን ነቲ ተመክሮ ንምርካብ ተመክሮ የድልየካ ኢዩ " ዝብል ብሉጽ ናይ ኮመዲ ስእሊ ዀይኑ ተሰምዓኒ ። 

ስለዚ መሃዝቲ ኽንከውን ነበረና ። ሰብኣየይ ንዓሰርተ ዓመት ናይ ኤለክትሪክ ክኢላ እኳ እንተ ነበረ ቀባኢ ዀነ ። ልክዕ ከምቲ ናይ ስራሕ እብረ ንምርካብ ሙዚቃዊ ምርኢት ዚመርጽ ዝነበረ እዩ ዚመስል ነይሩ ። 

ኣነ ድማ ናይ ስራሕ ኣመልከትቲ ዀንኩ ። 38 ስራሕ ንኽረክብ ኣመልከትኩ 38 ድማ ተቐባልነት ኣይረኸብኩን! 

ሓድሽ ኣቀራርባ ናብ ISSofBC ይመርሕ 

ኣብ መወዳእታኡ ስትራተጂይ ክቕይር ወሰንኩ ፣ ካብ ISSofBC ድማ ሓገዝ ሓተትኩ ። ኣብ ቤት ትምህርቲ እካፈል ሓድሽ ርክብ እምስርት ከምኡውን ምስ ክእለተይ ዚሰማማዕ ስራሕ ንምርካብ ኣብ ዝኸድክዎ ዘበለ ወለንተኛ ዀይነ እዓዪ ነበርኩ። ምእንቲ ሕልመይ ክቃለስን ኣብቲ ማሕበረሰብ ለውጢ ኽገብርን ነበረኒ ። 

ብድሕርዚ ሓንቲ እተደንቕ መዓልቲ መጸት ። ንሓደ ኣብ ኢሶፍቢሲ ዝርከብ ናይ ዲጂታል መሃይምነት ኣሰልጣኒ ቓለ-መጠይቕ ክገብረሉ እትዕድም ኢ-መይል መጸትኒ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ዝዓበየት መዓልቲ ኢያ ነይራ! 

ምስ ናይ መጻኢ ኣካያዲ ስራሕን ሓጋዚኣን ተራኸብኩ ንሳቶም ከኣ ሕያዎት እዮም ነይሮም ብዛዕባ ናይ ካናዳ ናይ ስራሕ ዕዳጋን ባህልን ዝያዳ ስለ እተመሃርኩ ድማ እቲ ቓለ-መጠይቕ ጽቡቕ ኰነ። 

ሎሚ ብዛዕባ ተጻዋርነትን ኣሳልጦን ዚገልጽ ዛንታይ ከካፍል ጥራይ ኣይኰንኩን መጺአ ። ንልበይ ኣጽኒዐ ዝሓዞ ዝዓበየ ዕላማ ኣሎኒ። ከምዚ ኸማይ ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ሰባት ኣብቲ ሰፈር ዚገብርዎ ጕዕዞ ብእተኻእሎም መጠን ልሙጽ ንኪዀኑ ምሕጋዝ ተልእኾይ እዩ። 

ኣብ ወጻኢ ሃገር ብፍላይ ከኣ እንግሊዝኛ ውሱን ንዝዀኑ ሰባት ከም ብሓድሽ ምጅማር ዜምጽኦ ቓልሲ ተረዲኡኒ እዩ ። ስለዚ ኸኣ ኢየ ሓደስቲ ሰባት ነቲ ዘጋጥሞም ብድሆታት ንኽዋጽኡሉ ማለት ተክኖሎጂ ብኸመይ ከም ዝጥቀሙ ካብ ምምሃር እንግሊዝኛ ኻብ ምልምማድ ሕሉፍ ሓሊፈ እውን ኣብ ኣገዳሲ ቘጸራታት ከም ናብ ሓኪም ምብጻሕ ዝኣመሰለ ተርጓሚ ዀይነ ኻብ ምምልላስ ኣትሒዘ ኽድግፎም ቈሪጸ። ኣብ ኵሉ ስጕምቲ ምሳታቶም ክኸውን እጽዕር እየ ። 

ሓደስቲ ሰባት ዕግበትን ሓጐስን ኪረኽቡ ምርኣየይ ማእለያ ዘይብሉ ሓጐስ ስለ ዜምጽኣለይ ግዜይን ጻዕርታተይን ጥሪተይን ብኸመይ ከም ዝመቓቐል ተማሂረ እየ። ነቲ ኣብ መገደይ ዝነበረ ጸገማትን ዕንቅፋታትን ድሕሪ ምጽማመይ ካብ ኵሉ ንላዕሊ ዓስቢ ዘለዎ ስምዒት እዩ ዚስምዓኒ ። 

ንኻልኦት ሓደስቲ እተላእከ መልእኽቲ

ንዅሎም እቶም ናብኡ ዝመጹ ሓደስቲ በይንኹም ከም ዘይኰንኩም ክትፈልጡ እደሊ እየ ። ብሓባር ኴንና ነቲ ናይ ቋንቋ ዕንቅፋታት ንባህላዊ ፍልልያት ከምኡውን ንዘጋጥመና ዝዀነ ይኹን ካልእ ዕንቅፋታት ክንሰግሮ ንኽእል ኢና። ክሕግዝ መራሒኹም ክኸውን ከምኡውን ነቲ ንጕዕዞይ ዝቐረጾ ፍልጠትን ተመክሮን ከካፍል እየ መጺአ ። 

ብሓባር ኴንና ንሓድሕድና ሓይሊ ብምሃብ ከምኡውን ድንጋጽን ምርዳእን ሓድነትን እናዓበየ ዚኸይድ ዚድግፍ ማሕበረሰብ ብምፍጣር ነዚ ናይ ሰፈር ዕዮ ንጀምር። ምኽንያቱ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክንሕግዞም ከለና ጕዕዞኦም ዝቐለለ ይገብሮ ጥራይ ዘይኰነስ ንማሕበረሰብና እውን ነደልድሎ ኢና። 

ነመስግነኩም ንዅሎም እቶም ብሩህ መጻኢ ኺረኽቡ ዚደልዩ ሓደስቲ ሰባት ድማ ብርሃን ተስፋን ደገፍን ምዝርጋሕና ንቐጽል ። ብሓባር ኴንና ለውጢ ኸነምጽእ ንኽእል ኢና" በለ። 

______________________-

ካብ ታሪኽ ኑር ክትርእዮ ኸም እትኽእል ንሳን ስድራቤታን ነቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ካናዳ ንምጅማር ዝጸዓሩ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ናይ ሓቂ ድራኸ የሕድረሎም እዩ። ይኹን እምበር ኣበርቲዕካ ብምዕያይን ብጽንዓትን ማሕበረሰብካ ብምስራሕን እንታይ ክትዓምም ከም እትኽእል እውን ዛንታኣ ይሕብር ኢዩ ።

ማሕበረሰብኩምን መራኸቢኹምን ንምህናጽ ብኸመይ ክንሕግዘኩም ከም እንኽእል ንምፍላጥ ናብ ኣገልግሎት ሰፈራትን ስራሕን ብምኻድ ብዛዕባ እቲ ብናጻ እንህበና ኣገልግሎት ፍለጥ።

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ