ዜና

ስደተኛታት ናብ ሱሬ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት

ብዛዕባ እቶም ኣብ ሱሬ ዚነብሩ ስደተኛታት ፍለጥ ፣ ገለ ኻብዚ ቝጽርታት እዚ ብዛዕባ እቲ ISSofBC ከምኡውን ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ሓንጐፋይ ኢሎም ዚቕበሉሉ ሱሪ እተፈጥረ ሰፊሕ ምንጪ ዚገልጽ ናይ ብሕቲ ዛንታታትን ካርታታትን እዩ ።


ይቕረታ! ናብ ካልእ ቦታ ገዓዝና! እቲ ሓድሽ URL እዚ ዝስዕብ ኢዩ - http://www.issbc.org/system/cms/files/1631/files/original/Refugee_Newcomers_in_Surrey_-_March_2014_-_final.pdf

ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ኻልኢት ናብቲ ሓድሽ ኣድራሻ ኽትቅየር ኢኻ።

ነዚ መልእኽቲ እዚ ንልዕሊ 5 ኻልኢት እንተ ርኢኻዮ በጃኻ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሊንክ ጠውቕ!

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ