ዜና

ነቲ ዩክረይን ዝወረራ ወራር ንምዝካር ሓደ ዓመት ገበረ

ብ24 ለካቲት 2022 ሓይልታት ሩስያ ንዩክረይን ካልኣይ ሳዕ ወረርዋ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ልዕሊ 8 ሚልዮን ዝዀኑ ዩክረይንውያን ኣብ መላእ ኣውሮጳ ተመዛበሉ ልዕሊ 150,000 ዝዀኑ ድማ ናብ ካናዳ መጹ ። 

ማሪያ ኤልሳይድ እትበሃል ኣብ ናይ ስራሕ ፕሮግራምና እትሰርሕ ኣፋላጢት ሞያ ሓንቲ ኻብቶም ድሕሪ እቲ ወራር ምስ ስድራቤታ ኻብ ዩክረይን ዝሃደሙ ሰባት እያ ነይራ ። 

ማሪያ ኣቐዲማ ናይ ገዛእ ርእሳ ስራሕ እኳ እንተ ነበራ ናብ ካናዳ ኽትግዕዝ ምስ ወሰነት ግና ነዚ ዅሉ ገዲፋቶ ኸደት ። ኣብ ሚያዝያ 2022 300 ዶላር ጥራይ ሒዛ ናብ ካናዳ በጽሐት ኣብ መጻኢ ንመንእሰያት ስድራቤታ እንታይ ከም ዚኸውን ግን ኣይፈለጠትን ። 

ይኹን እምበር ማሪያ ንሓደ ዓመት ምልስ ኢላ ኽትሓስቦ ኸላ ገዛ ኣብ ምርካብ ኣስቤዛ ኣብ ምርካብ ንደቃ ዚኸውን ኣብያተ - ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ከምኡውን ስራሕ ኣብ ምርካብ ብዙሕ ደገፍ ከም ዝረኸበት ትዝ ይብላ ።  

"ምስ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ልቦም ዝኸፈቱለይን ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር እዋን ምሳይ ዝነበሩን ዓበይቲ ሰባት ተራኸብኩ " 

ማሪያ ኣብቲ ብ24 ለካቲት 2023 እተገብረ ዝኽሪ በዓል ሽምዓ ተኻፈለት

ከም ክፍሊ ማሕበረሰብ መጠን ምዝካር 

ቀዳም 24 ለካቲት 2023 ማሪያ ነቲ ሓደ ዓመት ዝኽሪ እቲ ወራር ንምብዓል ኣብ ቫንኮቨር ኣብ እተገብረ ዝኽሪ ተኻፈለት። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ዘሕዝን እኳ እንተዀነ ብዙሓት ኣብ ቢሲ ዝነብሩ ዩክረይን ውያን ተኣኪቦም ተመክሮታቶም ዘካፍሉሉን ብዛዕባ እቲ ናብ ካናዳ ኻብ ዝመጹ ኣትሒዞም ዝረኸብዎ ናይ ማሕበረሰብ ደገፍ ዘዘኻኽሩሉን እዋን ኢዩ ነይሩ - 

"ስቓይን ጓህን ተሰምዓኒ እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ድማ ሃገረይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ይኹን ብዘየገድስ ክሳዕ ሕጂ ንሓደ ዓመት ደው ኢላ ምህላዋ የሐብነኒ ኢዩ። ዩክረይን ካብ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ ንሓድሕዶም ይደጋገፉ እዮም። እናበርትዕናን እናጠቢብናን ኢና እንኸውን፣ ሕጂ እውን እንተ ዀነ ኣብ ዓወትና ንኣምን ኢና።  

ማሪያ ንሳን ስድራቤታን ኣብ ቅ. ክ. 

"ብዘይ ናይ ማሕበረሰብ ደገፍ ኣብዚ ዘለናሉ ቦታ ኣይምነበርናን ኣብ ካናዳ በይንኹም ከም ዘይትዀኑ ድማ ፈለጥኩ" በለኒ።

እቶም ኣብቲ በዓል ዝኽሪ እተኣከቡ ተኣከብቲ ንዩክረይን ከም ብሓድሽ ሰርሕዋ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ኸኣ እቲ ሰለስተ ኣጽዋር ዘለዎ ህቡብ ሃገራዊ ቐምሽ ብሽምዓ ተሰርሐ።

እቶም ኣብቲ በዓል ዝኽሪ እተኣከቡ ተኣከብቲ ንዩክረይን ከም ብሓድሽ ሰርሕዋ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ኸኣ እቲ ሰለስተ ኣጽዋር ዘለዎ ህቡብ ሃገራዊ ቐምሽ ብሽምዓ ተሰርሐ።

ንሓደስቲ ብምሕጋዝ ሓድሽ ዕላማ ምርካብ 

ማሪያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ብድሆታት እኳ እንተ ኣጋጠማ ሕጂ ግን ንህይወት ካልኦት ናብ ቢ. ሲ. 

ማሪያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነቶም ካብ እተፈላለየ ዅርናዓት ዓለም ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ንኽርድእዎ ትሕግዞም ኢያ እዚ ድማ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንኽዓብዩ ዘድልዮም ምትእምማንን ክእለትን ንኽገብሩ ሓይሊ ይህቦም - 

"እቲ ዝዓበየ ዕማም ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ስራሐይ ምሕጋዝን ናብዚ ምስ መጻእኩ ዝረኸብክዎ ሕያውነት ምምላስን እዩ። ነቶም ሓገዝ ዜድልዮም ሰባት ክድግፍ ብምኽኣለይ ሕጉስ እየ።" 

ዓማዊላ እውን ነቲ ጻዕራ ኣስተብሂሎምሉ እዮም ። ኣብዚ ቐረባ ግዜ ምስቶም ብፕሮግራም ክዩኤት ኣቢሎም ናብ ቢሲ ዝመጹ ዩክረይንውያን ኣብ እተገብረ ናይ ቤት ትምህርቲ ጻውዒት ኵላቶም ንማርያ ስለቲ ኣብ ካናዳ ሓድሽ ኣጋጣሚታት ንምርካብ ዝገበረቶ ድንጋጽን ተወፋይነትን ነኣድዋ። 

"ቢሲ ፍልይቲ ቦታ እያ ኵላትና ድማ ኣብዚ ምንባርና የሐብነና እዩ" በለት። 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ