ታሪኽ ትምህርትን ተስፋን

እተፈላለየ ዓይነት ካናዳ ምቕባል ፦ ካሊድ ሾጋር ናብ ቢ. ሲ.

"እቲ ኣብቲ መዓርፎ ነፈርቲ ዝነበረ ናይ ኢሚግሬሽን በዓል ስልጣን እተቐበልክዎ ምዉቕ ኣቀባብላ ነባርን ስምዒታውን ጦብላሕታ ሓዲጉለይ ኢዩ። ነቲ ኣድላዪ ዕዮ ወረቐት ምስ ወድአ ፍሽኽ እናበለ ዘርኣዮ ቐሊልን ልባውን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከምኡውን "ናብ ቤትካ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ ካሊድ" ዝብል ቃላት ነበሮ። እታ ሓዳስ ዓደይ ብኡንብኡ ኸም እተቐበለትኒ ዀይኑ ኸም ዚስምዓኒ ገበረ።" 

ናይ ጸሊም ታሪኽ ወርሒ 2024 ናይ መጀመርታ ታሪኽና ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝመጸ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ካርቱም ዝመጸ ከሊድ ሾጋር ኢዩ ። 

ታሪኽ ከሊድ ብዙሓት ስደተኛታትን ስደተኛታትን ናብ ካናዳ ኣብ ዚገብርዎ ጕዕዞ ዜጋጥሞም ብድሆታት የጕልሕ ። ይኹን እምበር እቲ ካሊድ ዝነበሮ ኣወንታዊ ኣረኣእያን ጽንዓትን ዘነቓቕሕ ኢዩ ኣብቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝረኸቦ ኣጋጣምን ድሕንነትን ዝነበሮ እምነት እውን ዘነቓቕሕ ኢዩ ። ዛንታኡ ኽትሕጐሰሉ ተስፋ ንገብር ። 


ካሊድ ንፈለማ ግዜ ናብ ካናዳ ምስ መጸ መንበሪ ምርካብ ሓደ ኻብቲ ቐንዲ ብድሆታት እዩ ነይሩ ።

ካሊድ ንፈለማ ግዜ ናብ ካናዳ ምስ መጸ መንበሪ ምርካብ ሓደ ኻብቲ ቐንዲ ብድሆታት እዩ ነይሩ ።

"ስመይ ከሊድ እዩ። ወዲ 25 ዓመት ስለ ዝዀንኩ ካብ ዓደይ ሱዳን ብማለዥያ ኣቢለ ናብ ካናዳ መጻእኩ ። ብሰንኪ እቲ እናገደደ ዚኸይድ ዝነበረ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ሕግን ስርዓትን ካብ ሱዳን ወጻእኩ።  

ዜግነተይ እኳ እንተ ዘይረኸብኩ ምስ ካናዳ ንስነ ምግባራዊ ስርዓታታን ባህላን ማሕበረሰባን ድልዱል ምትእስሳር ከም ዘሎኒ ዀይኑ ስለ ዚስምዓኒ 'ፍርቂ ካናዳዊ' ምዃነይ ንሰባት እነግሮም እየ። ንዓይ 'ፍርቂ ካናዳዊ' ምዃን ክበሃል ከሎ ኣነባብራ ካናዳ ምቕባል ንማሕበረሰብ ኣበርክቶ ምግባር ከምኡውን ምስታ ሃገር ዓሚቝ ምቅርራብ ምርካብ ማለት ኢዩ። 

ኣብ ሱዳን ነቶም ካብ ግጭት ዚሃድሙን ድሕንነትን ደገፍን ዚደልዩን ስደተኛታት ኣብ ዚድግፍ መንግስታዊ ዘይኰነ ውድብ እሰርሕ ነበርኩ። ብኽብርን ብኣኽብሮትን ሓገዝ ኪወሃቦም ከሎ ንዓታቶም ምሕጋዝን ኣብ ገጾም ፍሽኽታ ምርኣይን ዜዕግብ እዩ ነይሩ ። 

ምስቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ስደተኛታት ካብ ምዕያይ ናብ ካናዳ ምቕያር ኣጸጋሚ እኳ እንተ ዀነ ነቲ ሓድሽ ማሕበረሰበይ ክመልሰሉን ኣብ ሰብኣዊ ውድባት ሞያይ ክቕጽልን ግና እደሊ እየ።  

ናብ ካናዳ ዝገበርክዎ ጕዕዞ ቐሊል ኣይነበረን ። ኣብ ማለዥያ ሓደ ዓመት ጸናሕኩ፣ ኣብኡ ኸኣ ስደተኛታት ከም ትምህርቲ ወይ ኣገልግሎት ባንክ ዝኣመሰለ መሰረታዊ ነገራት ኣይረኽቡን እዮም፣ መሰላቶም እውን መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ይበሃል እዩ።  

ሕጂ ኣብ ካናዳ ስለ ዘለኹ እቲ ስእሊ ዘለዎ ቐይሕ ቈጽሊ ካፕል ምልክት ሓበን ኰይኑለይ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ካናዳ እትውክሎ ናይ ሓፋሽ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታትን በበይኑ ዝዓይነቱን ዘመልክት ኢዩ። 

ልዕሊ ዅሉ ዘማስወሉ ኸኣ እዚ ኽፍልታት ካናዳ ኢዩ። ንካናዳ ምስቲ ቕድሚ ሕጂ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ቦታታት ከወዳድሮ ኸለኹ እቲ ዝዓበየ ፍልልያት ኣብ ምምሕያሽ ማዕርነት ሰብኣዊ መሰላት ንናብራ ህይወት ከምኡውን ፍትሒ ኢዩ ። ኣብ ካናዳ ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ማዕርነትን ሓያል ኣትኵሮ ዝግበረሉ ነገር ጐሊሑ ኢዩ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ሰፊሕን እተፈላለየን ሕብረተሰብ ከም ዝህሉ ዝገብር ኢዩ።  

ከሊድ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ካናዳ ዘሎ ናጽነትን ማዕርነትን በበይኑ ዝዓይነቱን የድንቖ እዩ ።

ስለዚ ኸኣ ኢየ ሓደ ኻብቲ ናብ ካናዳ ኻብ ዝመጻእኩሉ ግዜ ኣትሒዘ ዝረኸብክዎ ሓበን ዝመልኦ ዓወታት ቀዋሚ መንበሪ ምዃነይ ዝረኸብክዎ ። ኣብታ ተቐባሊትን እተፈላለያ ሃገራትን ነባሪ ህይወት ንኽሃንጽ ዝገበርክዎ ቘራጽነት ዜንጸባርቕ ኣብ ጕዕዞይ ኣገዳሲ ፍጻመ እዩ ዜመልክት። 

ሕጂ ኣብ ካናዳ ስራሕ ኣብ ምርካብን ምስ ማሕበረሰበይ ኣብ ምሕባርን እየ ዘተኵር ዘለኹ ። ወለንተኛ ዀይነ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኽገብር ብሃንቀውታ እየ ዝጽበ ። 

ኢሶፍቢሲ ኻብ ሓንቲ ኻብተን ናብ ካናዳ ዝመጻእኩላ መዓልቲ ኣትሒዛ ብዋጋ ዘይሽነን ደገፍ ገይራ እያ ። ኣድላዪ ሰነድ ብምርካበይ ደጊፉኒ ኣብ ቍጽሪ ማሕበራዊ መድሕን (SIN) ከምኡውን ኣብ ሓደስቲ ናይ ባንክ ካርድታት ንኽምዝገብ ሓጊዙኒ ወለንተኛን ማሕበራውን ኣጋጣሚታት ብናጻ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ከምኡውን ካልእ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ንኽገብር ሓጊዙኒ ኢዩ!"


ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሓድሽ እንተ ዄንካ ብኸመይ ክንድግፈካ ኸም እንኽእል ንምፍላጥ ናብ ኣገልግሎት ሰፈራትካ ኺድ።

ሓደስቲ ኣዕሩኽ ከተጥሪ እንተ ደሊኻ ብዛዕባ ማሕበረሰብካ ተማሂርካ ለውጢ ኽትገብር እንተ ደሊኻ ወለንተኛ ISSofBC ኩን።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ