ዜና

ስትራተጅያዊ መደብ 2023-2025

ናይ ISSofBC ወብ ሳይት ስእሊ ናይ ISSofBC ስነ - ምግባራዊ ስርዓታት የርኢ

እቲ ቐሊልን ህርፋን ስልጣን ዘለዎን ኣረኣእያና ኵላትና ብሓባር ከም እንዓቢ ምግባር ኢዩ ።  

ን50 ዓመት ኣብ ድልዱል ተልእኾ እተሃንጸ ማሕበራዊ ጽልዋ ዘለዎ ማሕበር ኢና እዚ ማሕበር እዚ ኸኣ "ንስደተኛታት ኣብ ካናዳ መጻኢ ንኽሃንጹ ምሕጋዝ" ከምኡውን መሰረት ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ኢዩ። 

ናብ ካናዳ ዚግዕዙ ሰባት እናበዝሑ ዚኸዱ እኳ እንተ ዀኑ እቶም ኣብ ትሕቲ ቝጠባዊ ስድራ ቤት ወይ ሰብኣዊ ወሓይዝ ዚመጹ ሰባት ግና ነባሪ ይኹን ግዝያዊ ብዘየገድስ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዜጋጥሞም

ነቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ጠለብ ምላሽ ንምሃብ ጥራይ ዘይኰነስ ዝሓየለ መሰረት ምእንቲ ኺህልወና ኣብ ውድባዊ ዓቕምናን infrastructureናን ባህልናን ገንዘብ ከነውጽእ ከም እንደሊ ኣብ ስትራተጅያዊ መደብና ኸተንብቡ ኢኹም።

እዚ ኸኣ ሰራሕተኛታትናን ወለንተኛታት ጕጅለናን ብሉጻት ንኽንከውን ከም እንድገፍ ምግባር ከምኡውን በቶም እነገልግሎም ብጾትና ከምኡውን ብቐጻሊ ሓድሽ ምህዞታት ኣብ ምትግባር ብናይ ሓበሬታ መርትዖታት ከም እንምራሕ ምግባር ዘጠቓልል ኢዩ።  

እዚ ዕዮ እዚ ነቲ ኣብዚ ግዜና ዘሎ እተፈላለየ ማሕበራዊ ጕዳያት ምላሽ ክህበሉ ኢዩ ገለ ኻብዚ ኸኣ በበይኑ ዝዓይነቱ ማዕርነት ምእታው ከምኡውን ሓቅን ምትዕራቕን ኢዩ።

ይኹን እምበር ከም ኣገልጋሊ መገላግልቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ወይ ደጋፊት መጠን ምሳና ኽትሓብር ዲኻ ? ብሓባር ኴንና ብዛዕባ እቲ ዅሉ ሰብ ዚዓብን ዚዕምብብን መጻኢ ዘሎና ኣረኣእያ ናብ ክውንነት ከም እነቕርቦ ንፈልጥ ኢና

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ