መርትዖ ምእካብ

ነዚ ሓሳብ እዚ ዚድግፍ መርትዖ ኽትእክብ ኣገዳሲ እዩ ። እዚ ኸኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርካ ዘጋጠመካ ነገራት ሓቂ ትዛረብ ከም ዘለኻ ዜርኢ ብእተኻእለካ መጠን ብዙሕ ሰነዳት ምእካብ ማለት እዩ ።

ዝርዝር ሓበሬታ እንተ ደሊኻን መርትዖታት ኣብ ምእካብ ክትሕግዝ እንተ ደሊኻን ኣብ ገጽ 16 - 27 ርአ

ናይ ምስማዕ ዕለት ምርካብ

ስደተኛ ኽትከውን ብቑዕ እንተ ዄንካ ናብቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ቦርድ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ክትሰምዖ ኣሎካ። እቲ ብዓል ስልጣን መረጋገጺ መወከሲ ኺህበካ እዩ። እቲ እትዛረቦ ዘረባ ናብ (IRB) ይውሰድ ከም ዘሎ የረጋግጽ። ኣብ ካልእ እዋን እቲ እትሰምዖ ነገር ኪስማዕ ድሉው ምስ ኰነ ብጶስጣ ኽትሰምዕ ከም ዘሎካ ዚሕብር ምልክታ ኺልእከልካ እዩ ።

እንተ ወሓደ 10 መዓልቲ ኣቐዲሙ ንዅሉ ሰነዳት እንተላይ ነቲ ምስ መሰረታዊ ፎርም ጠለብ (BOC) ከተሰንዮ እትደሊ ዝዀነ ይኹን መርትዖ ኽትልእኽ ኣሎካ። ቢ. ኣብ ካናዳ ዕቝባ ኸም ዜድልየካ ንምሕባር ንቦሲ ዀነ ንዝዀነ ይኹን ካልእ ሰነዳት ኬጽንዓካ እዩ።

ድሉው ዙረት

ድሉው ዙረት ብዛዕባ ምስማዕ ስደተኛታት ዘሎካ ሓያሎ ሕቶታት ንምንጻር ዚሕግዘካ ብናጻ እተዳለወ መደብ እዩ። ድሉው ዙረት ነቶም ስደተኛታት ናብ ናይ ምስማዕ ክፍሊ ስደተኛታት ንኽኣትዉ ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ምስማዕ መስርሕስደተኛታትን ቈራጽነት ስደተኛታትን ንኽማሃሩ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም ኢዩ።

እትሰምዓሉ ዕለት እንተ ኣልዩካ ነቲ ኣብ ሰፈርካ እትሰርሓሉ ሰራሕተኛ ርኸብ።

ክትምዝገብ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ READY@kinbrace.ca ኢ-መይል ክለኣኽ ወይ ከኣ 604-328-3132 ክትድውል ኣሎካ።

 ናብ ዕግበት ኣተኵሩ