ሓድሽ መደብ ስልጠና ውዕለት

ኵሉ ዚሓቍፍን እተፈላለየን ስራሕ ምፍጣር

ንኣስራሕትና ምስ ክኢላታት ውልቀ-ሰባት ኣብ ምትእስሳር ፍሉይ ክእለት ኣሎና ነቶም ሰራሕተኛታትኩም ኣብታ ጃልባ ብውጽኢታዊ መገዲ ንምድጋፍን ሓደስቲ ውዕለት ንምምዕባልን ከኣ ብዋጋ ዘይሽነን ስልጠና ንህቦም ኢና። ብዘይካዚ ሓደስቲ ሰባት ምስ ሓድሽ ሃገርን ባህልን ኪላመዱ ኸለዉ ዜጋጥሞም ብድሆታት ንርድኦ ኢና ።

ስለዚ ኸኣ ኢዩ ፕሮግራምና ንዓለምለኻዊ ሰራሕተኛታትኩም ብዘይ ጸገም ናይ ምስግጋር መስርሕ ከም ዝህሉ ብምግባር ባህላዊ ምትዕርራይ ብምግባር ካብ ምእካብ ንላዕሊ ዝገብር። ኣብቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ህያው ኢንዱስትሪ ቱሪዝምን እንግዶትን ዕቤትን በበይኑ ዝዓይነቱን ኣሳልጦን ንምርካብ ምሳና ሓቢርካ ዕየ ።

ኣብ መደብ ስልጠና ኣስራሕትና እንታይ ከም ዚርከብ ኣብ ታሕቲ ኽትመሃር ትኽእል ኢኻ፦

ብኢንተርነት ዚወሃብ ኮርሳት

ስደተኛታት ዜምጽኦ ጥቕሚ ርኸብ

ሓደስቲ ሰባት ንግድኻ ብኸመይ ኬመሓይሽዎ ኸም ዚኽእሉ ፍለጥ።

ዚሰርሑ እተሓብኡ ሓደስቲ ሰባት ርኸብ

ዜድልየካ ኽእለት ዘለዎም ሓደስቲ ሰባት ንኽትረክብ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና!

ሓደስቲ ሰባት ምእካብን ምቝጻርን

ሓደስቲ ሰባት ክትቘጽር ከለኻ ኽንመርሓካ ንኽእል ኢና።

ንሓደስቲ ሰባት ናብታ ጃልባ ምእታውን ምዕቃብን

ኣብ መንጎ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ናይ ስራሕ ባህሊ ዘሎ ፍልልይ ምፍታሕ ተውህቦኦም ንምዕቃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተ ዀነ ነዚ ፍልልያት እዚ ኣብ ስራሕካ ንኸተመሓይሾ ኽንሕግዘካ ንኽእል ኢና።

ኣብ መንጎ ባህሊ ዘሎ ክእለት ምህናጽ

ኣብ ስራሕካ ሰፊሕን ባህ ዜብልን ስራሕ ምፍጣር ንዕላማን ንሰራሕተኛታትን ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ንግድኻ ንምዕባይ ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኽንጥቀመሉ ኸም እንኽእል ከነርኢ ንኽእል ኢና ።

ጸረ ጭቈናን መስቀላዊ ርክብን ምድንፋዕ

ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ኣብ ዝዀነ ይኹን ንግዲ ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ ኵሎም ሰራሕተኛታትካ ብማዕረ ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ምእንቲ ኺግበረሎም ከኣ ምሳኻ ኽንዓዪ ንኽእል ኢና።

ዕቤት ንምግባር ሓድሽ ኣጋጣሚታት

ኣስራሒ ኸም ምዃንካ መጠን ኣብዚ ዚስዕብ ንጥፈታት ምሳና ኽትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ፦

  • ኣብ ሓደ ኻብቲ ብዙሕ ናይ ስራሕ ምርኢት ወይ ፍጻመታት ኣቕዋም ይሃሉኻ ነቲ ኽፉት ኣጋጣሚታትካ ድማ ኣተባብዓዮ።
  • ምስ ኩባንያኻ ምዕያይ ዘለዎ ጥቕምታት ንምጕላሕን ብዛዕባ መደባት ስራሕ ንምምይያጥን ሓበሬታ ዚህብ መደብ ግበር።
  • ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ጕዕዞ ህይወቶም ኣሳልጦ ንኺረኽቡ ዜኽእሎም ካርታ ኣብ ምፍጣር ብምሕጋዝ ኣማኻሪ ኦም ኩን ።
  • ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ተኻፈሉ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ተውህቦ ንምምዕባል ድማ ኣበርክቶ ግበሩ ። ኣብውሽጢ እቲ ኢንዱስትሪ መራኸቢ ፍጻመታትን ኣብያተ-ትምህርቲታትን ሰሚናራትን ኣብ ምውዳብ ምሳና ሓቢርና ንዓዪ።
  • ኣብ ኢንተርነት ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ንምኽፋት እንደገና ንምምርማር ከምኡውን ምስቶም ሕጹያት ኪዀኑ ዚኽእሉ ንምርኻብ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።
  • ባህ ዜብልን ንዅሉ ዚሓቍፍን ናይ ስራሕ ሃዋሁ ንምፍጣር በበይኑ ዝዓይነቱን ስልጠና ዚወሃበካ ደገፍ ርኸብ ።

ኢድካ ኣእቱ!

ንስኻን ጕጅለኻን ኣብዚ ብናጻ ዚወሃብ መደባት ስልጠና ብኸመይ ክትካፈሉ ኸም እትኽእሉ ንምፍላጥ ሎሚ ምሳና ተራኸብ። ንዅሉ ዚሓቍፍን ዕዉትን ኢንዱስትሪ ንምፍጣር ብሓባር ንዓዪ!!

መገላግልቲ ገንዘብ

እዚ ፕሮጀክት እዚ ብኸፊል ብመንግስቲ ካናዳ እተዳለወ መደብ ከባብያዊ ተበግሶታት እዩ ዚምወል

ኣብቲ ፕሮግራም ተኻፈለ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ