ብቑዕ ምዃን

ነቶም ኣብ ካናዳ ሓሙሽተ (5) ዓመት ወይ ካብኡ ንታሕቲ ዝገበሩ ሓደስቲ ሰባት ቀዳምነት ይወሃቦም እዩ ።

 • 55 ዓመትን ልዕሊኡን
 • ቀወምቲ ተቐማጦ ኪዀኑ እተመርጹን ካብ IRCC እተላእከት ደብዳበ እተነግሮምን ውልቀ-ሰባት

 • ከምቲ ኣብ 95 ኣይርፒኤ እተገልጸ ዕቝባ ዝረኸበ ሰብ
 • ኣላዪ ወይ ግዝያዊ ወጻእተኛ
 • ቀዋሚ መንበሪ (PR)

 • ካብ IRCC ነባሪ መንበሪ ንምርካብ ደብዳበ ዝጽበዩ ዘለዉ ናይ ኣውራጃ ሰበ - ስልጣን
 • ባህርያዊ ዜጋ ካናዳ።

ብኢንተርነት ኣቢልካ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ዚግበር ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ዕላልን ኣብ ግራት ኣገልግሎትን ንኽትካፈል ዜኽእለካ ኽእለት ብምጥራይ ካባኻ ሓይሊ ኸም ዝረሓቕካ ዀይኑ ይስምዓካ።

እንህቦ

 • ምስ ካልኦት ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ተራኸብ (55+) ሓደስቲ ኣዕሩኽ ንምጥራይን ማሕበረሰብ ንምህናጽን
 • ብዛዕባ ማሕበረሰብካ ፍለጥ

 • ትርጕም ኣብ ዘለዎ ማሕበራዊ ንጥፈታት ተኻፈሉ
 • ንኤለክትሮኒካዊ ኽእለትካ ኣመሓይሾ (ኣብነት፦ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ መደባት ብኸመይ ከም እትኣቱ)

 • ካብ ማሕበራዊ ጕዳያት ተገሊልካ ምንባር ንምንካይ ሓግዝ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ጕጅለታት ደገፍ መዛኑ

 • ሰሙናዊ ብእንግሊዝኛ ዚቐርበሎምን ናይ መጀመርታ ቛንቋታት ዚመርጹን ጕጅለታት መዛኑ ።

 • ኣብ ተገዳስነትን ድሌትን እታ ጕጅለ ተመርኲሶም ተዛረብቲ ኣጋይሽ ።

 • ንስኻን ካልኦትን ሕቶታት ንኽትሓትቱን ነቲ ሓድሽ ዘጥረኻዮ ተክኖሎጅያዊ ኽእለት ንኽትለማመዱን ዜኽእለኩም ግዜ መድቡ።

 • ሞባይል ተሌፎን ወይ ታብለት ንምርካብ ብዛዕባ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዚወሃብ ስልጠና ።

 • ነቲ ምስ ምፍታሕ ዚለዓል ብድሆታት ምድጋፍ ።

 • ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ዝያዳ ምፍላጠይ ።

 • ምስ ጥሪት እቲ ማሕበረሰብ ምትእስሳር ።

 • ተመክሮታት ምክፋልን ብዛዕባ ሓባራዊ ጕዳያት ምምይያጥን ።

ናይ መዛኑ ጕጅለታት ስልጠና

 • ነቶም ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ባሕረኛታት ንምቅልጣፍ ዚወሃብ ስልጠና ከምኡውን ነቲ ኣብ ማሕበረሰብካ ዚወሃብ ኣገልግሎት ሰፈራትን ኣረጋውያን ዚህብዎ ኣገልግሎትን ንምቅልጣፍ ዚወሃብ ስልጠና።

 • ሞባይል ተሌፎን ንምርካብ ብዛዕባ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዚወሃብ ስልጠና ።

 • ምሩቓት እቲ ስልጠና ብሓገዝ ሰራሕተኛታትና ነታ 10 ሰሙን እትድግፍ ጕጅለ መዛኑኦም ንምቅልጣፍ ቀጺሎም ኢዮም ።

 • ክቡር ናይ ወለንታ/ናይ ስራሕ ተመክሮ ምርካብ።
ናይ ገንዘብ ብጾት
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ