ብቑዕ ምዃን

ነቶም ኣብ ካናዳ ሓሙሽተ (5) ዓመት ወይ ካብኡ ንታሕቲ ዝገበሩ ሓደስቲ ሰባት ቀዳምነት ኪወሃቦም ኣለዎ ።

 • ቀዋሚ መንበሪ

 • ቀወምቲ ነበርቲ ኪዀኑ እተመርጹን ካብ IRCC እተላእከት ደብዳበ እተነግሮምን ውልቀ-ሰባት

 • ካብ IRCC ነባሪ መንበሪ ንምርካብ ደብዳበ ዝጽበዩ ዘለዉ ናይ ኣውራጃ ሰበ - ስልጣን

 • ከምቲ ኣብ 95 ኣይርፒኤ እተገልጸ ዕቝባ ዝረኸበ ሰብ

 • ኣላዪ ወይ ግዝያዊ ወጻእተኛ

 • ባህርያዊ ዜጋ ካናዳ

"ኣብ ኢሶፍቢሲ ናይ ምሕባር ስምዒት ረኺበ ኢየ። ኣብቲ ክቕጽል ዝደሊ ግራት ተመክሮ ንኸጥሪ ጥራይ ዘይኰነስ ኣዕሩኽ እውን ኣጥሪየ እየ ። ከም ስደተኛ መጠን ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ብሓቂ ኣመሓይሽዎ እዩ፣ ኣብ ካናዳ ንመጻኢይ መሰረት ኪዀነኒ ድማ እጽበ እየ።"

እንታይ ክትገብር ኢኻ ?

 • ኣብ ፍጻመታትን ንጥፈታትን ብምስታፍ ብዛዕባ ማሕበረሰብካ ዝያዳ ምርምር ግበርን ፍለጥን ።

 • ኣብ ሰላማዊ ሃዋህው እንግሊዝኛ ንምልምማድ ኣብ ዝርርብ ዓንኬል ተኻፈሉ።

 • ብዛዕባ ባህልን ታሪኽን መንግስትን ካናዳ ዝያዳ ንምፍላጥ ናብቲ ኣብከባቢና ዘሎ ማሕበረሰብ ምብጻሕ።

 • ምስ ሓደ ኻብቶም ወለንተኛታትና ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ኽትመሃር እንግሊዝኛ ኽትመሃር ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ጕዳያት ሓድሽ ዕርክነት ከተማዕብል ጽሓፍ ። ምድላው

 • ኣብ ካናዳ ምትእምማንን ምቅርራብን ኣጥሪ

 • ምስ ካልኦት ሓደስቲ ሰባት ተራኸብ ።

 • ተመክሮ ካናዳ ንምርካብ ኣብ ማሕበረሰብካ ወለንተኛ ኹን ።
ታሪኽ ዓወት

እቲ ዘገድስ ናይ ወለንታ ኣማኻሪ ምስማዕ ኢዩ

ኦማር ኢልዝሊ ብዛዕባ እቲ ኸም ኣማኻሪ ወለንተኛ ሰፈራት መጠን ዝነበሮ ግደ ዝነበሮ ምርዳእ ኣብቲ ንሸውዓተ ዓመት ዝገበሮ ናይ ምምሃር ርክቡ ተፈተነ።

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

 • መገሻታት ግራት ኣገልግሎት

 • ናይ እንግሊዝኛ ዝርርብ

 • ምስ ኣማኻሪ ዕርቂ ኣራኽብ

 • ምምሃር ብሽክለታ (ሚያዝያ – መስከረም)

 • ናይ ወለንታ ኣጋጣሚታት
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ