ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ብኢንተርነት ኣቢልካ ስራሕ ንምርካብ ዚግበር ጻዕሪ

ግንቦት 23 @ 1 00 ድ. ቀ. - 2 15 ድ.

ስራሕ ትደሊዶ ኣለኻ ? ብዛዕባ ውጽኢታዊ ሜላታትን ስትራተጂታትን ንምፍላጥ ብኢንተርነት ኣቢልካ ስራሕ ናይ ምንዳይ ኮርስ ውሰድ
ኣብ ካናዳ ስራሕ ንምርካብ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ እዚ ብኢንተርነት ዚወሃብ ኮርስ ንሓደስቲ ሰባት ንምፍላጥ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተኻፈል።

እዚ ብኢንተርነት ዚወሃብ ኮርስ ነዚ ስራሕ ንምርካብ ዚግበር ጻዕሪ ዚሽፍን እዩ።

  • ንስራሕ ተዳሎ
  • ኣብ ዕዳጋ ሸቃሎ ጕዕዞ
  • እዮብ ምንዳይ ኣድላዪ ምዃኑ ተምሃር
  • ደብዳበኻን ገበርካን ጽሓፍ
  • ክእለት ቃለ መጠይቕካ ኣመሓይሽ
  • ስራሕካ ጀምርን ሓሉን

 

መዓስ ፦ ሓሙስ – 23 ግንቦት 2024
ግዜ፦ 1 00 ድ. ቐ. ክሳዕ 2 15 ድ.
ኣበይ ፦ ብኢንተርነት ኣብ ዕቤት

ክትምዝገብ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ሊንክ ጠውቕ - Online Self-Paced Job Search Course- 23 ግንቦት 2024 (office.com) ወይ ከኣ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኮድ QR ስካን ግበሮ

ሕቶታት ንምሕታት - d.literacy@issbc.org ወይ 604-655-7308

 

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
23 ግንቦት
ግዜ ፦
1 00 ድ. ቀ. - 2 15 ድ.
ምድብ ፍጻመታት ፦
ወብ ሳይት ፦
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2U6MRJc6vf1Ju-Pxw9NO-ONUNUVZQ1pOVlRMQ1pQWlI4VUFCMVBZQjUwRS4u

መአከቢ ቦታ

ኢንተርነት - ዕቤት

ኣመሓዳሪ

ሳባ ፋርሂን
ተሌፎን
6046557308
ኢ-መይል
saba.farheen@issbc.org
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ