ዜና

ንሓደስቲ ሰባት ዚኸውን ማእከል መንእሰያት ኣብ ኒው ዌስትሚኒስተር - በርናቢ ተኸፍተ

ቢ. ኒውዌስትሚኒስተር - በርናቢ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደስቲ መንእሰያት ንመዛኑኦም ክመሃሩን ከካፍልዎምን ክዓብዩንሉ ቦታ ኣለዎም ።

እታ ኒው ዌስትሚኒስተር - በርናቢ መንእሰያት እትበሃል ማእከል ትማሊ ማዕጾኣ ኸፈተት ።

"እዚ ንመንእሰያት ኣብቲ ማሕበረሰብ እተገለሉ ዀይኑ ምእንቲ ኸይስምዖምን ዚግብኦም ደገፍ ምእንቲ ኸይረኽቡን ኣገልግሎትና ንምስፋሕ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ" በለ።

ሓደ ኻብቲኣብ ቢሲኒው ዌስትሚኒስተር - በርናቢ ዝቐረበ ፕሮግራም መንእሰያት ናይ መሪሕነት ክእለት ንምህናጽ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ መራሕቲ ማሕበረሰብን ኣማኸርትን ንምዃን ኢዩ ።

ፋቲመህ ኪያንጅድ ዚበሃሉ መበቈሎም ካብ ኢራን ፋሮክ ኣል-ሳጂ ዚበሃሉ ኻብ ዒራቕ ዝመጹ ኽልተ መንእሰያት ኣብቲ ኣጋጣሚ እቲ ሰራሕተኛታት ነቲ ኣብ ካናዳ ዚህሉ ሓድሽ ህይወት ንምልማድ ምስ መዛኑኦም ኪራኸቡ ኣጋጣሚ ብምኽፋል ኣመስገንዎም።

ብተወሳኺውን እቲ ኽፉት ቤት ዙረት ጸወታታት ምግቢ ከምኡውን ካብ ሽማግለ ህዝቢ ስኳሚሽ ሳም ጆርጅ እተረኽበ ፍሉይ በረኸት ዘጠቓልል ነበረ ።

ኤስ. ቢ. ሲ. ኒው ዌስትሚኒስተር - በርናቢ መንእሰያት ሕምብርቲ ሰኑይ ክሳዕ ቀዳም ካብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ክሳዕ ሰዓት 4 30 ናይ ምሸት ኣብ ሮያል ሲቲ ማእከል - 280-610 ሻድሻይ ጐደና ኽፉት እዩ ።

ብዛዕባ መደባትን ኣገልግሎታትን መንእሰያት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ጸውዓና - 604-522-5902

ስእሊ እቲ ፍጻመ ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ