ዜና

መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም 2023 — ካብ ዓዶም ርሒቕካ ተስፋ ግበር

መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም ብዛዕባ ስፍሓት እቲ ዓለምለኻዊ ቕልውላው ስደተኛታት ንኸነስተንትን ኣጋጣሚ ትኸፍተልና እያ ፣ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ምስ መጹ እውን ከይተረፈ መዓልታዊ ዜጋጥሞም ጸገማት ንኽንሓስበሉ ኣጋጣሚ ትኸፍተልና እያ ።

ፍረ ነገር ናይዛ ዓመት እዚኣ 'ካብ ዓዶም ርሒቕካ ተስፋ ግበር' ዘርእስታ ዓለምለኻዊት መዓልቲ ስደተኛታት ካብ ኣባይቶምን ካብቲ ድሕንነት ንምርካብ ዝፈልጥዎ ነገራትን ንኽሃድሙ ኽግደዱ ኸለዉ ብሕታዊ መስዋእትታት ክገብሩ ከም ዘለዎም የዘኻኽረና። ኣብ ኢሶፍሲ ንስደተኛታትን ንኻልኦት ሓደስቲ ሰባትን ህይወቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ክሃንጹ ኸለዉ ንምሕጋዝ ብሕታዊ ደገፍ ምዉቕ ኣቀባብላ ከምኡውን ነባሪ ቛንቋ ሰፈራት ከምኡውን ናይ ስራሕ ኣገልግሎት ብምሃብና ንሕበን ኢና።

ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክፍሊ እቲ ንስደተኛታት ዜጋጥሞም ቀንዲ ጕዳያት ማለት መንበሪ ገዛን ኢንተርነትን ንምፍታሕ እተገብረ ኽልተ ፕሮጀክትታት ብምዃንና ኣዚና ኢና ተሓጒስና። ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፕሮጀክት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ፦

መንበሪ ስደተኛታት ካናዳ ፦

መብዛሕትና ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዜተኣማምንን ዋጋ ዘለዎን ኣባይቲ ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ ። ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት ኰኑ ኻልኦት ካብ መረበቶም እተመዛበሉ ሰባት መንበሪ ቦታ ኼናድዩ ኸለዉ እንተላይ ኣድልዎ ውሱን ቍጠባዊ ወይ ክረዲት ካርድ ከምኡውን ናይ ብሕቲ ደገፍ መራኸቢ ኺጐድሎም ከሎ እተፈላለየ ብድሆታት እዩ ዜጋጥሞም ።

እታ ሃፒፓድ ዘዳለዋ ሓዳስ ተበግሶ ስደተኛታት መንበሪ ካናዳ ነዚ ብድሆታት እዚ ኽትፈትሖ እያ እትጽዕር ። መንበሪ ስደተኛታት ካናዳ ምስቶም ኣብ ማእከላይ ግዜ መንበሪ ዜድልዮም ስደተኛታት መቐመጢ ኽፍልታት ዘለዎም ለጋሳት ወነንቲ ገዛ ብምትሕብባር ንኣአንገድትን ንስደተኛታትን ዚጠቅም ብዋጋ ዘይሽነን መፍትሒ ኣባይቲ ንምድላው ዕላማ ገበረ።

ኣብ ቤትካ ትርፊ ቦታ እንተ ኣልዩካ እሞ ኣብ ህይወት ስደተኛታት ናይ ሓቂ ለውጢ ኽትገብር እንተ ደሊኻ በጃኻ ነቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ መንበሪ ስደተኛታትን ብኸመይ ኣአንጋዲ ኽትከውን ከም እትኽእልን መርምር።

መንግስቲ ንስደተኛታት ዝሓገዞም ተሌስ ኪንቀሳቐስን ኢንተርነት ኪረኽብን ይኽእል እዩ

ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ዘይፈልጥዎ ቦታ እናነበሩ ምስ ኣዝማዶምን ፈተውቶምን ርክብ ንምሓዝ ይቃለሱ ኣለዉ ።

ስለዚ ኸኣ ኢዩ ቴለስ 'ንጽቡቕ ዝኸውን ሞባይሊቲ' ከምኡውን 'ኢንተርነት ፎር ጉድ' ዘርእስታ ሓዳስ ተበግሶ ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝነብሩ ሰባት ከምዚ ዝኣመሰለ ዘሐጕስ ኣጋጣሚ ዝህበሎም። ስደተኛታት በዚ ሓድሽ ፕሮግራም እዚ ኣቢሎም ኣብ ዝሃሉ ይሃልዉ ምስቶም ዘፍቅርዎም ሰባት ብቐሊሉ ምእንቲ ኽራኸቡ ሕሱር ሓበሬታታትን ናይ ኢንተርነት መደባትን ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም።

ብዛዕባ እዚ ተበግሶ እዚ ዝያዳ ተምሃር ወይ ከኣ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ጕዳይ ነቲ ጥቕምታት ክትጅምሮ ሕተቶ!

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ