ዜና

ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ኣብ ኢሶፍቢሲ እተገብረ ናይ መጀመርታ ስጕምትታት ኣዘንተዎም

 

ስድራ ቤት ስደተኛታት ኣብ ወጻኢ እቲ ISSofBC እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

መሓመድ (ኣብ ላዕሊ የማን) ምስ ስድራቤቱ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ናይ ኢሶፍቢሲ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል ኢዮም ዝነብሩ ።

ክልተ ስደተኛታት ስድራ ቤታት ኣብተን ኣብ ካናዳ ዝነበራ ናይ መጀመርታ ሰሙናት ንዓለምለኻዊ መዓልቲ ስደተኛታት ከነብዕል ከሎና ኣድላዪ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ኣድላዪ ምዃኑ የስተንትናሉ ኢዮም ።

እታ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት እተመደበት መዓልቲ ስደተኛታት 20 ሰነ ነቶም ብሰንኪ ግጭትን ዓመጻን መስጐጕትን ካብ መረበቶም እተመዛበሉ ሰባት ዝያዳ ጥንቃቐን ምርዳእን ከም ዚህልዎም እያ እትፈልጥ ።

ፍረ ነገር ናይ 2021 መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም "ብሓባርና ንሓውን ንመሃርን ነብርህን ኢና" ዝብል ኢዩ። እቶም ናብ ካናዳ ዚመጹ ስደተኛታት እተን ኣብቲ ሓድሽ ማሕበረሰቦም ዚርከባ ናይ መጀመርታ ሰሙናት ነዚ ራእይ እዚ ንኺግንዘቡ ኣብ ዚገብርዎ ጕዕዞ ኣገዳሲ ስጕምቲ እየን ዚወጻ

እቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣብ ምብራቕ ቫንኮቨር ዝርከብናይ ቢ.ሲ. እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል ከም ግዝያዊ ኣባይቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ናይ ስራሕ ኣገልግሎት ናይ በሰላ ምኽሪ ከምኡውን ክንክን ቈልዑ ዝኣመሰለ እተፈላለየ ኣገልግሎት ይህብ ኢዩ። ኣብ ሰነ 2016 ካብ ዚኽፈት ኣትሒዙ እቲ ማእከል ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 600 ሰባት ቅድሚ ለብዒ ናብ ኣገልግሎት ኪኣትዉ ኸለዉ ጥራይ ዘይኰነስ ልዕሊ 4,700 ዚዀኑ መንግስትን ሓገዝ ስደተኛታትን እውን ሓጊዙ እዩ ።

ታሪኽ ዮሳራ ፦ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ኣቐዲምካ ምድጋፍ ዘለዎ ኣገዳስነት ምዝካር

ካብ ሶርያ ዮሳራ ሰብኣያን ኣርባዕተ ደቃን ካብቶም ኣብ ሰነ 2016 ኣብ ካናዳ ንመጀመርታ ግዜ ስጕምቲ ዝወሰድዎ ተቐማጦ እዮም ነይሮም ። እታ ሓብቲ ነፋሪት ናብ ቫንኮቨር ነዊሕ ጕዕዞ ኽትገብር ከላ ኣዝያ ኸም እተሓጐሰትን ከም ዝፈርሀትን ትዝ ይብላ ፣ ኰይኑ ግና እታ ስድራ ቤት ኣብኡ ምስ በጽሐት ዝረኸበቶ ደገፍ ዜሐጕስ ተዘክሮ እዩ ነይሩ ።

"ኣብማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ምስ በጻሕኩ ዓረብኛ ዚዛረብ ሰብ ብምርኣየይ ተሓጐስኩ። . . . እንድቅሰሉ ኣሃዱ ንኽንረክብ ሓጊዞምና ኢዮም ንሕና ድማ ኣዕሪፍና ሓበሬታ ሃቡና " በለት ።

ዮሳራን ስድራ ቤታን ብሓገዝሰራሕተኛታት ቢ.ሲ. ዮሳራ እቲ ኻብ ንእስነታ ዝረኸበቶ ደገፍ ኣብ ኣሳልጦ ደቃ ንኸተተኵር ዝሓገዛ ዀይኑ እዩ ዚስምዓ ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ይገብሩን ሕያዎት መምህራን ብምርካቦምን ከም እተሓጐሰት ነገረትኒ ። ንኻልኦት ምእንቲ ኽትሕግዝ ንገዛእ ርእሳ ኣገዳሲ ሸቶ እያ እትስዕብ ዘላ ።

"ኣነን ስድራ ቤተይን ፍዅስ ይብለኒ። . . . ስለቲ ዝሓገዝና ዘበለ ዅሉ አመስግነኩም ክብል እደሊ።"

ታሪኽ መሓመድ፦ ብዛዕባ እተን ናይ መጀመርታ ኽልተ ሰሙን ምስትንታን

መሓመድምስን ስድራ ቤቱን ኣብተን ኣብ ሓዳስ ሃገር ዝነበራ ናይ መጀመርታ ሒደት ሰሙናት ምስ ማሕበረሰብ ምትእስሳር ክሳዕ ክንደይ ኣድላዪ ምዃኑ ኣጸቢቖም ይፈልጡ ኢዮም ። መሓመድ ሰበይቱን ደቁን ካብ ሶርያ ዝመጹ ዀይኖም ኣብ መጀመርታ ሰነ 2021 ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኸም ዚቕመጡን ናብራ ካናዳ ኸም ዚጅምሩን ቅድሚ ምንጋሮም ዳርጋ ንትሽዓተ ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ጸንሑ ።

ሞሃማድ ብኢ-መይል ኣቢሉ ኸምዚ በለ - "እዚ ዘደንቕ ሓድሽ ተመክሮ ኢዩ ነይሩ ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገብረልና ኣብቲ ብዛዕባ ህይወት ካናዳ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ ብሪትሽ ኮሎምብያ ብዙሕ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኽንመሃር ዝኸኣልና ምሹእ ቦታ ድማ ጸናሕና።

ኣብኡ ምስ በጽሑ ብኡንብኡ ዝረኸብዎ ደገፍ ናይ ባንክ ሕሳብ ካብ ምኽፋት ካብ ኣገባብ ቀረጽ ካብ ምጕዓዝ መባእታዊ ጥዕናን ስኒ ጥዕናን ካብ ምድላው ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት እተረኽበ እዩ ነይሩ ።

ሞሃዳድ ከምዚ በለ - "ኢ. ኤን. ኤስ. ናይ ቢሲ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል ንዅሉ እቲ ሓድሽ ስደተኛታት ዘድልዮም ነገራት ዝኸውን ፍጹም ቦታ ኢዩ እንተ ዘይኰይኑ ንኽንመሃር ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኣብ ካናዳ ብዛዕባ ምንባር ብዙሕ ነገራት ምመሃረና።

መሓመድ ብሓገዝ እዚ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ነቲ ስድራቤቱ ኣብ ካናዳ ዘውጽእዎ ሸቶታት ኣብ ምውቃዕ ከተኵር ይኽእል ኢዩ ገለ ኻብዚ ድማ ምስ ሓደ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተረፈ ደቁ እንደገና ምርኻብ ኢዩ።

"ኣብ ዚቕጽል ዓመታት ኣብ ካናዳ ዝረኸብክዎ ኣሳልጦ ደቀይ ኪመሃሩን ቀልጢፎም ኣብ ሕብረተሰብ ኪሳተፉን ምርኣይ እዩ። ንዓይን ንሰበይተይን ልዕሊ ዅሉ ዜገድስ ኣሳልጦ ደቅና እዩ።"

ታሪኽ መሓመድን ዮሳራን ከም ዚሕብሮ ንስደተኛታት ኣቐዲምካ ምድጋፍ መብዛሕትኡ ግዜ ንዚመጽእ ወለዶታት ድልዱል መሰረት ኣብ ምህናጽ እዩ ። ኣብ ኵሉ ኽሊ ዕድመ ንዚርከቡ ሰባት ከምቲ ኣብ ማእከል መርሓባ ኢሎም ዚቕበልዎ ዓይነት ድንጋጽንሰፊሕን ደገፍ ምርካብ ዕዉታትን እናዓበዩን ዚኸዱ ንዝዀኑ ሓደስቲ ማሕበረሰቦም ኣብ ካናዳ ኣብ ዚግበር ጕዕዞ ኣገዳሲ ስጕምቲ እዩ ።

ዝያዳ ዛንታታት ስደተኛታት ክትሰምዕ ትደሊዶ ? ሎሚ ምስ መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም ሓቢርካ ካብ ሰዓት 5 00ክሳዕ ሰዓት 7 00 ድ. ቐ.

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ