ዜና

. ሲ. ንኣጋኒኣውያን ስደተኛታት ሓንጐፋይ ኢሎም ከም ዚቕበልዎም ገይሩ እዩ

መንግስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ብ2024 ካብ ግዝኣት ታሊባን ዝሃደሙ 20,000 ኣፍጋኒኣውያን ናብ ከተማ ሜትሮ ቫንኮቨር ከም ዚምለሱ ምስ ተመባጽዐሰራሕተኛታት ቢ.ኤስ.

ኣብዚ እዋን እዚ ሰራሕተኛታት ሰፈራትቢ.ሲ. ነቶም ናብ ካናዳ ንምምላስ ዜድሊ ደገፍ ምእንቲ ኺረኽቡ ኣብ ቫንኮቨርን ሱሬን ኣብ ዚርከብ እተፈላለየ ቦታታት ተቐበልቲ ጋሻ ኣገዳሲ ኣገልግሎት ይህቡ ኣለዉ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ቶሮንቶ ንብምሉኡ እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን እተገብረ ናይ መዕረፊ ስደተኛታት ተክኒካዊ ደገፍ ዝህቡ ኣርባዕተ ሰራሕተኛታት ኣለዉና ።

ክሳዕ እዛ ዕለት እዚኣ ካብ 10 ስድራ ቤታት ንዝመጹ 38 ውልቀ-ሰባት ካብ 18 ስድራቤታት ኣብ መወዳእታ እታ ሰሙን ክመጹ ትጽቢት ዝግበረሎም 51 ውልቀ-ሰባት ሓንጐፋይ ኢሉ ተቐቢልዎም ኢዩ። ኣብ መወዳእታ 2021 200 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኪመጹ ኢና እንጽበዮም ።

ንኣጋኒኣውያን ስደተኛታት ንምቕባል እንገብሮ ጻዕሪ ኺድግፉ ዚደልዩ ውልቀ-ሰባት ነቲ ብዛዕባ መደብ መዕረፊ ስደተኛታት ካናዳ ዚገልጽ እዋናትን ጥሪትን ብኸመይ ክትሕግዞም ከም እትኽእል ዚገልጽ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ ወብ ሳይትና ርአ።

ንኣጋኒኣውያን ስደተኛታት ናብ ካናዳ ንኽትቅበሎም ክትሕግዘሉ እትኽእል ገለ መገድታት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

  • ነባሪ ናይ መንበሪ መራሒታት - ምስቲ ኣብ ኣውራጃ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝርከብ ናይ ኣታዊ ረድኤት ገምጋም ብዝሰማማዕ መጠን ኣብ ከተማ ሜትሮ ቫንኮቨር ክራይ ገዛ ነናዲ ኣሎና ።
  • ህያብ ካርድታት - ወፈያ ኺገብሩ ዚደልዩ ውልቀ - ሰባት ነቶም ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወቶም ኪጅምሩ ኸለዉ ዜድልዮም ነገራት ንኺዕድጉ ንምሕጋዝ ናብ ህያብ ካርድ ካናዳ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚብል ወፈራ ኺጠቕሱ ይኽእሉ እዮም ።
  • ናይ ብሕቲ ፕሮግራም ምድጋፍ ስደተኛታት - ውልቀ - ሰባት ነቲ ISSofBC ንኣጋንንትን ንኻልኦት ስደተኛታትን ኣብ ካናዳ ምስ ስድራቤቶም እንደገና ንኺሓብሩ ንምሕጋዝ ወፈያ ኺገብሩ ይኽእሉ እዮም ። ወፈያታት ንኸም እኒ ናይ መጀመርታ ወጻኢታት ምግቢ ክዳውንቲ መንበሪ ኣባይቲ ከምኡውን ንሓደ ዓመት ስምዒታዊ ደገፍ ዝኣመሰለ ምድጋፍ ብቐጥታ ይድግፍ ኢዩ።

መዘኻኸሪ፦ ኣብዚ እዋን እዚ ወለንተኛታት ኣይኰንናን እንሓትት ዘለና፣ ስጋዊ ወፈያታት እውን ክንቅበል ኣይንኽእልን ኢና።

ዝያዳ ተምሃር

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ