ዜና

ኢሶፍቢሲ ንመንግስቲ ካናዳ ነቲ ዝለዓለ ስደተኛታት ዜጋጥሞም ስጕምቲ ብዝሓሸ መገዲ ምላሽ ንምሃብ መደብ ኬውጽእ ጻውዒት ኣቕረበ

ዋዕላ ኣባይቲ ዩ. ሲ. ኤም.

ብ5 ሚያዝያ ኮኦ ኦቭ ኢሶፍቢሲ ዝዀነ ክሪስ ፍሪሰን ኣብቲ ሕብረት ምምሕዳራት ከተማ ቢ. ሲ. እዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ውሽጢ ዕስራ ዓመት ንመጀመርታ ግዜ ኢዩ ዩ. ቢ. ሲ. ኤም. ስፍሓት እቲ ብድሆን ነዚ ንምፍታሕ ዜድሊ ፖሊሲታትን ምእንቲ ኽትርድኦ ነዚ ዚስዕብ blog ኣንብቦ። 

_________________ 

ካናዳ ኻብ ጥንቲ ኣትሒዛ ስደተኛታት ዚነብሩላ ቐዳመይቲ ቦታ ዀይና ኣላ ብዙሓት ከኣ ኣብ ከም ቫንኮቨርን ሱሬን ዝኣመሰላ ኸተማታት እዮም ዚነብሩ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ዕላማ ስደተኛታትን ኣንፈታትን እተገብረ ኽትዕ ብዛዕባ ቝጽሪ እቶም ናብ ካናዳ ዝመጹ ሰባት ሰፊሕ ምርዳእ ከም ዜድሊ ዜጕልሕ እዩ።  

መንግስቲ ካናዳ ንብዙሕ ዓመታት ዘውጽኦ መደብ ስደተኛታት ብዛዕባ ዕላማ ቐዋሚ ተቐማጦ ምስትውዓል ዚህብ እኳ እንተ ዀነ ንግዜኡ ተቐማጦ ግና ከምኡ ኣይገብሩን እዮም። ንኣብነት ብ2021 ብገምጋም 430,000 ቀወምቲ ነበርቲ ምስ 607,782 ግዝያውያን ነበርቲ ስለ ዝነበሩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ናብ ካናዳ መጹ።  

ካብ ከውሒ በረድ ምውጻእ 

ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ነቲ ብሰንኪ ስደት ዝመጽእ ናይ ኣባይቲ ጸቕጥታት ክዋጽኡሉ ኸለዉ ነባርን ግዝያውን ተቐማጦ ኣብ ግምት ምእታው ኣድላዪ ኢዩ ። ዓሚ ኣብ ቅ. ክ. ልዕሊ 61,000 ቀወምቲ ነበርቲ እኳ እንተ ነበሩ ልዕሊ 140,000 ግዝያውያን ነበርቲ እውን ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ቍጽሪ ግዝያውያን ተቐማጦ ኣጸቢቑ ስለ ዘይፍለጥ ኣብቶም ቀወምቲ ተቐማጦ ጥራይ ምትኳር ኣብ ድሌት ኣባይቲ ዓብዪ ጽልዋ ኺህልዎ ይኽእል እዩ። 

ነቲ ብሰንኪ ስደተኛታት ዝመጽእ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣባይቲ ጸቕጥታት ብዝሓሸ መገዲ ንምርዳእ ነቲ ነባርን ግዝያውን ተቐማጦ ንግዜኡ ኣብ ግምት ዘእቱ ናይ 10 ዓመት ስትራተጂ ዕቤት ህዝቢ የድሊ ኢዩ። እዚ ኸኣ ሓፈሻዊ ኣባይቲ ዀነ ኻልእ ዜድሊ ነገራት ብልክዕ ንምምዳብ ጠቓሚ መደብ ንምግባር ዚሕግዝ ጠቓሚ መሳርሒ እዩ ። ምስ መሰየ ሓደ ሰብ ቀዋሚ መንበሪ ይኹን ግዝያዊ መንበሪ ዀይኑ ናብ ካናዳ እንተ መጺኡ መንበሪ ኺረኽቡ ናብ መገሻታት ኪኣትዉ ከምኡውን ካልእ ናይ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ኪረኽቡ ኣለዎም። 

ናይ ግብረ - ሰናይ ስትራተጂ ኣባይቲ ኣድላዪ ኢዩ 

ብመሰረት ናይ ፖሊሲ ለውጢ መንግስቲ ካናዳን መንግስታት ኣውራጃን ብቐሊሉ ዝርከብ ኣባይቲ ምስ ስደተኛታትን ዕቤት ብዝሒ ህዝብን ማዕረ ከም ዝኸይድ ንምግባር ጻዕሪ ኽገብራ ኣለወን ። እዚ ኸኣ ነቶም ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ ናይ ኣባይቲ ስትራተጂታትን ወፍርን ብፍላይ ዕላማ ዘይተገብረሎም ግን ከኣ ኣብ ቍጠባዊ መጻኢ ካናዳ ኣገዳሲ ግደ ዘለዎም ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኣብ ምቕባል ዘተኰረ ኢዩ ። 

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን ዝኸውን ናይ ኣውራጃ ስትራተጂ ኣባይቲ የድሊ እዚ ድማ ኣብ ግብረ - ሰናይ ስደተኛታት ዘተኰረ ኢዩ ። እዚ ንሓደ ጕጅለ ኻብ ካልእ ጕጅለ ንላዕሊ ምርጫ ኸም ዚግበረሉ ዜመልክት ኣይኰነን የግዳስ ከምቲ ትጽቢት እተገብረሉ ብዝሒ ህዝቢ ካናዳ ብስደተኛታት ኣቢሉ ኺመጽእ እንተ ዀይኑ ፍሉይ መደብ የድሊ ። 

ብሓፈሻኡ ኺርአ ኸሎ ብዛዕባ ብዝሒ እቶም ናብ ካናዳ ዝመጹሰባትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣባይቲ ዜድልዮም ነገራት ዜሕድሮ ጽልዋን ሰፊሕ ምርዳእ ኪህልወካ ኣለዎ። ነዚ ጕዳይ እዚ ኣብ ኵሉ ደረጃታት መንግስቲ ብምምላስ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ድሕንነትን ዋጋ ዘለዎን ኣባይቲ ኸም ዚረኽቡ ኽንገብር ንኽእል ኢና እዚ ኸኣ ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ዕዉት ምትሕብባር ንኺህልዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ