ዜና

ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ብዛዕባ ዓሌትነት ጸብጻብ እትህብሉ መገዲ

ንስኻ ወይ እትፈልጦ ሰብ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዓሌታዊ ጽልኢ ኣሕሊፍካዶ ትፈልጥ ? እወ እንተ ዄንካ ኣብ መጻኢ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ምእንቲ ኸይፍኖ ነቶም ቅኑዓት ሰበ ስልጣን ክትነግሮም ኣሎካ ። መን ኪሕግዝ ከም ዚኽእልን መዓስ ብዛዕባ ዓሌታዊ ጽልኢ ጸብጻብ ከም ዚህቡን ንምፍላጥ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ።

እዚ ዓሌታዊ ጽልኢ ድዩ ነይርዎ ?

ዓሌትነት መዓስ ይፍጸም ከም ዘሎ ምፍላጥን ምልላይን ኣገዳሲ እዩ ። እቲ ዜሕዝን ግና ኣብ ዝዀነ ይኹን መዓልታዊ ህይወት ኬጋጥም ስለ ዚኽእል ክንጥንቀቕ ኣሎና ።

ብመሰረት እቲ ጸረ-ዓሌታዊ ጽልኢ ቱልኪት ( TCLIP) ዝፈጠሮ ናይ ሰለስተ ኸተማታት ናይ ምጕዓዝ ሽርክነት 'ዓሌታዊ ጽልኢ ኣብ ውልቀ-ሰባት ኣብ ዝግበር ርክብ ወይ ንእተወሰኑ ጕጅለታት ተወሳኺ ዕንቅፋታት ብዝፈጥረሎም መስርሕን ስርዓታትን ክርአ ይኽእል ኢዩ።'

'ዓሌታዊ ማህሰይቲ' ከም ጸርፊ ወይ ጸርፊ ዝኣመሰለ ዘረባ ወይ ኣካላዊ ማህሰይቲ (እንተላይ ምጕብዕባዕ) ከጠቓልል ይኽእል ኢዩ።

ኣብ ኣገልግሎታትን ስርዓታትን ህንጻታትን ብእተሃንጸ ዘይማዕርነት ኣቢሉ እውን 'ስርዓታዊ ዓሌትነት' ኣሎ፣ እዚ ኸኣ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ እቲ ንሰባት ኣብ ዓሌቶም ተመርኲሶም ዚጐድኦም ስዉር ኣድልዎ እዩ ዚመጽእ ።

ብዛዕባ 'ኣጋጣሚ ዓሌትነት' ብኸመይ ጸብጻብ ከም እህብ

ንሰበ - ስልጣንን ፖሊስን ብዛዕባ ዓሌትነት ጸብጻብ ክትህብ ከለኻ ዝርዝር ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ ። እንታይ ከም ዘጋጠመ ኽትገልጽ ከለኻ ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ ፦

 • ዕለትን ግዜን ልክዕ ቦታን
  ብዛዕባ እቲ ፍጻመ
 • ስማት መሰኻኽር (እንተ ኣልዩ)
 • ኵሎም እቶም ኣብኡ እተሳተፉ ዝገበርዎን እተዛረብዎን
  (መጥቃዕቲ ዜውረዱ መሰኻኽርን ግዳያትን)
 • ኣካላዊ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ዜውሪ ሰብ (s)
 • እቲ ፍጻመ ነቲ ግዳይ ብኸመይ ከም ዝጸለዎ
  ዜድልዮም ደገፍ

ብዛዕባ እቲ ጕዳይ ንፖሊስ ክትነግር ከለኻ ተርጓሚ ኺሓትተካ ይኽእል እዩ። ዜጨንቕ ኵነታት ብመጀመርታ ቛንቋኻ ሓሳብካ ንኽትገልጽ ኪኸብደካ ይኽእል እዩ ።

ጠበቓታት - ኣሰስ ፕሮ ቦኖ ሶሳይቲ ነቲ ናይ ፖሊስ መግለጺታት ብዘይ ክፍሊት ን30 ደቒቕ ክምርምሮ ዘፍቅድ ናይ ጠበቓ መወከሲ ፕሮግራም ኢዩ ።
ናብ ኣገልግሎት ግዳያት ምእታው ክፍሊ ፖሊስ ግዳያት ኣገልግሎት ኣለዎም
ነቶም ግዳያት ጽልኢ ወይ ዓሌትነት ዝዀኑ ሰባት ደገፍን ጥሪትን ንምሃብ ። ብባህሊ ግቡእ ኣገልግሎት ምእንቲ ኽትረክብ ትርጕም ኪወሃበካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ ።

ኣብዚ እዋን እዚ 'ዓሌታዊ ጽልኢ' ገበን እኳ እንተ ዘይኰነ ብጽልኢ ተደሪኹ ዝፍጸም ገበን ግን ኣብቲ መርመራ መዳያት ጽልኢ ብንጹር ክግለጽ ኣለዎ። ብጽልኢ ተደሪኹ ኣብ ቤት ፍርዲ እተረጋገጸ ገበናት ዝያዳ ምሉእ ሓሳባት ክወሃብ ይኽእል ኢዩ ።
(ገበናዊ ኮድ ካናዳ Sec 718.2)

ብዛዕባ ፍጻመታት ዓሌትነት ኣበይ ጸብጻብ ክትህብ ትኽእል ?

ስቕ ምባል ነቲ ገበነኛ ንኻልኦት ሰባት ሕማቕ ኣተሓሕዛ ኸም ዘይገብሮም ስለ ዜተባብዖ ብዛዕባ ዓሌትነት ጸብጻብ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ።

 1. ብኡንብኡ ኣብ ሓደጋ እንተ ኣሊኻ ወይ ከኣ ካልኦት ኪጕድኡ ኸለዉ ወይ ንብረት ኪበላሸዉ ኸለዉ ሓደገኛ ዅነታት ኬማዕብል ከሎ ትርኢ እንተ ኣሊኻ 911 ደዊልካ ጸውዕ።

ድሮ ዘጋጠመ ወይ ቅልጡፍ ሓደጋ ዘይብሉ ኣጋጣሚታት እንተ ኣጋጢሙካ ምስ ህጹጽ ዘይኰነ መስመር (604-717-3321) ተራኸብ ወይ ናብቲ ዝቐረበ መደበር ፖሊስ ኪድ፦

ክፍሊ ፖሊስ ወደብ ሙዲ
- 3051 ሰይንት ጆንስ ስትሪት ፖርት ሙዲ ቢሲ V3H 2C4
– 604 461 3456
portmoodypolice.ca

ኣር. ሲ. ኤም. ፒ. ኮኪትላም ፖርት ኮኪትላም ቤልካራ ኤንድ ኣንሞር
– 2986 ጊልድፎርድ ዌይ ኮኪትላም ቢሲ ቪ3ቢ 7Y5
– 604 945 1585
- coquitlam.rcmp-grc.gc.ca

 • ኣባላት ፖሊስ - ክፍሊ ኣገልግሎት ግዳያት
  ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ እቲ ኺእከቡ ምስ ሓተትዎ እቲ ኣሃዱ ኣገልግሎት ግዳያት ነቲ ኣብ ቅልጡፍ ቅልውላው ዘጋጠመ ዅነታት ምላሽ ይህብ ። ክኢላታት ሰራሕተኛታትን ዝሰልጠኑ ወለንተኛታትን ንሃብቲ ማሕበረሰብ ስምዒታዊ ደገፍን ሓበሬታን መወከሲታትን ይህቡ እዮም።
 • ቢ. ሲ. ጽልኢ ዝመልኦ ገበን ነቲ ናይ ጽልኢ ኣጋጣሚታትን ናይ ጽልኢ ገበንን ዝግበር መርመራ ይድግፎ ኢዩ ።
  BC_HATE_CRIMES@rcmp-grc.gc.ca
  – 1 855 462 5733
 • ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ቅ. ክ. / ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣብ ትምህርትን ምርምርን ተጣበቕትን ሕቶን ምቍጽጻርን ይድግፎ እዩ ። ናይ ኮሚሽነር ቤት ጽሕፈት ኣድራሻ -
  – #536, 999 ካናዳ ፕለይስ፣
  ቫንኮቨር ቢሲ V6C 3E1
  – 1 844 922 6472
  - info@bchumanrights.ca
 • ቢ. ሲ. ሰፕፖር ዚበሃል ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላትጥርዓን ሰብኣዊ መሰላት ኬቕርብ ወይ ጥርዓን ኪቐርብ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ሕቶታት ኬቕርብ ከሎ ።
  www.bchrt.bc.ca/complaint-process/complain/index.htm
 • ክሊኒክ ሰብኣዊ መሰላት ቢ. ሲ. ምስ ጥርዓን ሰብኣዊ መሰላት እተተሓሓዘ ናጻ ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ደገፍ ። ምስ ጠበቓ ወይ ጠበቓ ንፍርቂ ሰዓት ብናጻ ቘጸራ ምግባር።
  www.sourcesbc.ca/our-services/
  ክሊኒክ ሕጊ ማሕበረሰብ
  – 778 731 9768
  gdhaliwal@sourcesbc.ca

ምንጪ ማሕበረሰብ ፦

ሽርክነት ስደተኛታት ሰለስተ ኸተማታት (TCLIP)
ተወካሊ ናይቲ ኣብ ሰለስተ ኸተማታት ዝርከብ ተጻዋርነት ቢ. ሲ.
– ሄንደርሰን ፕለይስ 2058-1163 ፓይንትሪ ዌይ
ኮኪትላም ቢሲ ቪ3B 8A9
– 604 468 6001
tricitieslip.ca/about-tclip

 • ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ጥርዓን ፖሊስ (ኦፒሲሲ) ሓደ ኣባል ማሕበረሰብ ካብ ፖሊስ ዓሌታዊ ጽልኢ እንተድኣ ኣጋጢምዎ በዚ ዝስዕብ መራኸቢታት ኣቢሉ ክማጐት ይኽእል ኢዩ -
  – 1 877 999 8707
  - opcc.bc.ca/complaints
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ