ዜና

ወርሒ ጸሊም ታሪኽ 2024 — ንሓደስቲ ሰባት ዚኸውን መምርሒ

ስደተኛታትን ስደተኛታትን ንመጀመርታ ግዜ ናብ ካናዳን ብሪትሽ ኮሎምብያን ኪመጹ ኸለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ነታ ሓዳስ ቤቶም ዚቐርጽ እተፈላለየ ታሪኽ ኪራኸቡ እዮም ዚጽዕሩ።

እዛ መምርሒ እዚኣ ነቲ ሕጂ ዀነ ኣብ ብምሉኡ ታሪኽ ካናዳ ብዛዕባ ጸለምቲ ካናዳውያን ዚገልጽ ሓያልን ጽልዋ ዘለዎን ታሪኽ እትገልጽ ኮምፓስ እያ። ኣድላዪ ሃብትን ምስትውዓልን ብምሃብ ነቲ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ብዙሕ ውርሻ ጸሊም ታሪኽ ምርዳእን ሞሳን ከም ዝህሉ ንምግባር ኢዩ ተዳልዩ ።

ብሓባር ኴንና ኽንምርምር ከለና ብዛዕባ እቶም ኣብ ታሪኽ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣገዳሲ ግደ ዝነበሮም ተበላሓትትን መዓልታዊ ጀጋኑን ዚገልጽ ዛንታታት ርኸብ ። እዛ መሐበሪት እዚኣ ንዝሓለፈ ኸተኽብር ጥራይ ዘይኰነስ ብዛዕባ እቶም ሎሚ ንዘመናዊት ካናዳ ዚቐርጹ ዘለዉ ጸለምቲ ካናዳውያን ዚገልጽ ሓድሽ ዛንታታት ክትመሃር እውን ዕድመ ትቐርብ እያ።

ሓድሽ ከባቢኻ ኽትርድኦ እትደሊ ሓድሽ ሰብ እንተ ዄንካ ወይ ባህላዊ ኣረኣእያኻ ኸተስፍሕ ህንጡይ እንተ ዄንካ እዛ ኣብ ታሕቲ እትርከብ ዓንቀጽ ነቲ ጸለምቲ ካናዳውያን ዝገበርዎ ኣበርክቶ ንኽትፈልጥን ንኸተማስወሉን ንኸተብዕልን ክትሕግዘካ እያ።

ውድባት ፦

 1. ቢ. ሲ. ማሕበር ንተገዳስነት ጸለምቲ ታሪኽ
  • ቢ. ብላክ ሂስትሪ Awareness Society ብዛዕባ እቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝነብሩ ጸለምቲ ካናዳውያን ዝነበሮም ሃብታም ታሪኽ ንምፍላጥ እተወፈየ ኢዩ ። እቲ ማሕበረሰብ ብእተፈላለየ ፍጻመታትን ተበግሶታትን ኣቢሉ ኣብ ብምሉኡ ታሪኽ እታ ኣውራጃ ናይ ጸለምቲ ውልቀ - ሰባትን ማሕበረሰባትን ኣበርክቶ ከጕልሕ ይጽዕር ኢዩ ።
   • ብዛዕባ ታሪኽ ጸለምቲ ካናዳውያን እንተላይ ብዛዕባ እቲ ሓደ ኻብቶም ናይ መጀመርታ ኣመሓደርቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝነበረ ጄምስ ዳግላስ ዚገልጽ ዜደንቕ ሰሌዳ ግዜኦም መርምር።
 2. ማሕበር መበቈል ኣፍሪቃ ቢ. ሲ.
  • ማሕበር መበቈል ኣፍሪቃ ቅ. ክ. ነቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዘሎ እተፈላለየ ባህልታት ኣፍሪቃ ንምብዓልን ንምድንፋዕን ቈሪጹ ኣሎ። እቲ ማሕበረሰብ ነቲ እቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ዘርኣይዎ ስነ-ጥበብን ታሪኽን ዓወትን ዜርኢ ፍጻመታትን በዓላትን ይውድብ።
 3. ማሕበር ኣሊ ሆጋን
  • ማሕበር ኣሊ ሆጋን ንታሪኽ ናይቲ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ታሪኻዊ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ማለት ንሆጋንስ ኣሊ ኣብ ምዕቃብን ኣብ ምድንፋዕን ብንጥፈት ይካፈል ኣሎ ። ማሕበረሰብ ነዚ ኣገዳሲ ባህላዊ ውርሻ እዚ ኣፍልጦ ንምሃብን ንምቕጻልን ማሕበረሰብ ኣብ ምህናጽ ኣብ ዝግበር ተበግሶታት ትምህርታዊ መደባት ከምኡውን ኣብ ምድጋፍ ይካፈል ኢዩ።

ምንጪ ፦

ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ መድረኽ፦

 1. ጸሊም ስትራትኮና
  • ብላክ ስትራትኮና ንታሪኽ ናይቲ ኣብ ከባቢ ስትራትኮና ዝርከብ ታሪኻዊ ጸለምቲ ማሕበረሰብ ቫንኮቨር ንምምዝጋብን ንምዕቃብን እተወፈየ ብኢንተርነት እተዳለወ መድረኽ ኢዩ። ብላክ ስትራትኮና በቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዚርአ ትሕዝቶን ዛንታታትን ኣቢላ ብዛዕባ ተመክሮን ኣበርክቶን ጸለምቲ ኣብዚ ህያው ከባቢ እዚ መብርሂ ትህብ።
 2. ጸሊም ባህላዊ ፍጻመታት - ብሪትሽ ኮሎምብያ
  • ብሪትሽ ኮሎምብያ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ኸባቢ ጸሊም ውርሻ ንምብዓል ዚግበር ፍጻመታትን በዓላትን ባህላውን ንጥፈታት ሓበሬታ ዚእክብ ብኢንተርነት እተዳለወ ምንጪ እዩ። እዚ መድረኽ እዚ ነቶም ኣብ እተፈላለየ ኣጋጣሚታት ምስ ጸለምቲ ባህሊ ክሓብሩን ክድግፉን ዝደልዩ ሰባት ከም ማእከል ኰይኑ የገልግል ኢዩ።

ትምህርታዊ ምንጪ -

 1. ናይ ብሪጣንያ ኮሎምብያ ጸሊም ታሪኽ ስርዓተ - ትምህርቲ
  • እቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ቢ. ሲ. ዘዳለዎ ናይ ብሪትሽ ኮሎምብያ ጸሊም ታሪኽ ስርዓተ - ትምህርቲ መምህራንን ተማሃሮን ንጸለምቲ ታሪኽ ኣብቲ ኣውራጃዊ ስርዓተ - ትምህርቲ ንኽምርምርዎን ንኽሓዋውሱን እተወደበ መሰረት ኣንቢሩ ኣሎ ። እዚ ሃብቲ እዚ ነቲ ጸለምቲ ኣብ ታሪኽ ካናዳ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ኣብ ኵሉ ከም ዝጠቓለልን ከም ዝግንዘብን ንምግባር ኢዩ ።
 2. መንግስቲ ናይ ጸሊም ታሪኽ ካናዳ ምንጪ ወርሒ
  1. ነቲ ሃብታም ታሪኽን ባህላውን ውርሻ ጸለምቲ ካናዳውያን በቲ ብናይ ካናዳ ውርሻ እተዳለወ ወግዓዊ ናይ ጸሊም ታሪኽ ወርሒ ምንጪ መርምሮ ። እዚ ጥርናፈ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ መላእ ካናዳ ዚርከቡ ማሕበረሰባት ጸለምቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶን ተመክሮን ዘሎካ ምርዳእ ንምትዕራቕ እተፈላለየ ዓይነት ትምህርታዊ ናውትን መሐበሪ ፍጻመታትን multimedia ዓቕምን ይህብ እዩ።

ብዛዕባ እቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዘሕለፍዎ ተመክሮታት ወይ ታሪኽ ጸለምቲ ካናዳውያን ብዝሓሸ መገዲ ኽትሕብር እትኽእል ተወሳኺ ሃብቲ እንተ ኣልዩካ በጃኻ ምስ communications@issbc.org ተራኸብ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ