ትቘጽርዶ ኣለኻ?

ነዚ ዕዮ እዚ ብዘይ ክፍሊት ንዕየ!

ሕጹያት ምርካብን ምምራጽን ግዜ ዝወስድ ሓድሓደ ግዜ ኸኣ ኣዝዩ ኸቢድ ኢዩ እንተዀነ ግን ISSofBC ንኣስራሕቲ ምስ ክኢላታት ደለይቲ ስራሕ ርክብ ንኽገብሩ ክሕግዞም ይኽእል ኢዩ። ክንራኸበሉ ዘሎና ገለ ምኽንያታት እንሆ -

1. ነቶም ዜድልዩኻ ኽኢላታት ሰራሕተኛታት ርኸብ ፦ ዓማዊልና ኽእለትን ተመክሮን ኣለዎም ።

2. ግዜ ኣዋህልል፦ እንደገና ኽንምርምሮ ብቑዓት ሕጹያት ከኣ ከነለሊ ኢና።

3. ገንዘብ ኣዋህልል፦ ንመወዓውዒ እትኸፍሎ ወጻኢታት ነክዮ።

4. "ድሉዋት" ስደተኛታት ውዕለት፦ ንዓማዊልና ኣብ ካናዳ ንዚሰርሑሉ ቦታ ነዳልዎምን ቋንቋ ንኺረኽቡ ንርእዮምን ኢና።

5. ብናጻ ምስ ስራሕ ዚሰማማዕ፦ ንቦታኻ ዚበቅዑ ሕጹያት ነለሊ ኢና።

6. ናጻ ናይ ስራሕ ምርኢት፦ ምስ ክኢላታት ስደተኛታት ተራኸብ ነቶም ሰራሕተኛታት ኪዀኑ ድማ ቃለ-መጠይቕ ግበረሎም።

7. እዚ መፍትሒታት እዚ ብናጻ እዩ ዚርከብ ።

ኣብ ዓዓመት ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ስደተኛታት ናብ ኩባንያታት ካናዳ ወፈያ ንምግባር ድሉዋት ኰይኖም ናብ ቤትና ይመጹ እዮም። እዞም ኣዝዮም ተደሪኾምን ክኢላታትን ዝዀኑ ውልቀ-ሰባት እዚኣቶም እቶም እትደልዮም ሰራሕተኛታት ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም።

ወይ ከኣ ኣብ businessrelations@issbc.org ምሳና ተራኸብ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ