እዚ ናይ ምስጢር ፖሊሲ እዚ ነቲ ናይ ምስጢር ልምድታት ናይ ኢ. ኤን. ኤስ. እዚ ናይ ምስጢር ፖሊሲ እዚ ኣብቲ በዚ ወብ ሳይት እዚ እተኣከበ ሓበሬታ ጥራይ ኢዩ ዝውዕል ። ብዛዕባ እዚ ዚስዕብ ክትሕብረካ እያ ፦

  • እቲ ብውልቂ ኺልለ ዚኽእል ሓበሬታ በቲ ወብ ሳይት ኣቢልካ ብኸመይ ከም ዚዝውተርን ንመን ከም ዜካፍሎን ይእከብ እዩ።
  • ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሓበሬታኻ እንታይ ምርጫታት ክትረክብ ትኽእል ?
  • ሓበሬታኻ ብዘይግቡእ ንኸይትጥቀመሉ ዚሕግዝ ናይ ድሕንነት መስርሕ ።
  • ንዝዀነ ይኹን ኣብቲ ሓበሬታ ዘሎ ግጉይ ሓበሬታ ብኸመይ ክትእርሞ ትኽእል?

ሓበሬታ ምእካብን ምጥቃምን ምክፋልን 

ንሕና ጥራይ ኢና ነቲ ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ እተኣከበ ሓበሬታ እንውንኖ ። ብኢ-መይል ወይ ብኻልእ ቀጥታዊ ኣድራሻታት ካባኻ ብፍታው እትህበና ሓበሬታ ኽንረክብ ወይ ክንእክብ ጥራይ ኢና እንኽእል። ነዚ ሓበሬታ እዚ ንዋላ ሓደ ኣይንሸጦን ወይ ኣይንካረን ኢና።

ሓበሬታኻ ብዛዕባ እቲ ዝረኸብካዮ ምኽንያት ምላሽ ንምሃብ ክንጥቀመሉ ኢና ። ሓበሬታኻ ኻብ ውድብና ወጻኢ ንዝርከብ ዝዀነ ይኹን ሳልሳይ ሰብ ከነካፍሎ ኣይንኽእልን ኢና ፣ የግዳስ ትእዛዝ ክትሰድዱ ዝሓተትኩምዎ ነገር ንምፍጻም ኣድላዪ እንተ ዘይኰይኑ ኣይነካፍሎምን ኢና ።

ከምኡ ኽንገብር እንተ ዘይሓቲትካና ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ፍሉይ ነገራት ብዛዕባ ሓደስቲ ፍርያት ወይ ኣገልግሎታት ወይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ናይ ብሕትኻ ፖሊሲ እተገብረ ለውጥታት ምእንቲ ኽንነግረካ ብኢ-መይል ክንራኸበካ ንኽእል ኢና።

ሓበሬታ ኽትረክብን ክትቈጻጸሮን ትኽእል ኢኻ 

ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ካባና ኽትርሕቕ ትኽእል ኢኻ ። በቲ ኣብ ወብ ሳይትና ዚርከብ ኣድራሻ ኢ-መይል ወይ ቍጽሪ ተሌፎን ኣቢልካ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ነዚ ዚስዕብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፦

  • ብዛዕባኻ እንታይ ሓበሬታ ኸም ዘሎና ርአ ።
  • ብዛዕባኻ ዘሎና ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ቐያይር/ኣረም።
  • ብዛዕባኻ ዘሎና ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ኸም እነወግድ ግበና።
  • ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሓበሬታኻ ዘሎካ ሻቕሎት ግለጽ ።

ድሕንነት 

ሓበሬታኻ ንምሕላው ጥንቃቐ ንገብር ኢና ። በቲ ወብ ሳይት ኣቢልካ ተኣፋፊ ሓበሬታ ኽትልእኽ ከለኻ ሓበሬታኻ ብኢንተርነትን ብኢንተርነትን ይሕሎን እዩ።

ተኣፋፊ ሓበሬታ ኣብ እንእክበሉ ዘበለ (ከም ናይ ክረዲት ካርድ ሓበሬታ ዝኣመሰለ) እቲ ሓበሬታ ብዜተኣማምን መገዲ እዩ ዚምዝገብን ዚመሓላለፈልናን ። ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ወብ ሳይትካ ዕጹው ስእሊ ብምድላይ ወይ ኣብ መጀመርታ ኣድራሻ እቲ ወብ ሳይት "https" ብምድላይ ነዚ ኸተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ብኢንተርነት ዚመሓላለፍ ተኣፋፊ ሓበሬታ ንምዕቋብ ብምስጢር ንጥቀመሉ እኳ እንተ ዀንና ነቲ ሓበሬታኻ ግና ብኢንተርነት እውን ነዕቍቦ ኢና ። ሓደ ፍሉይ ስራሕ (ንኣብነት ናይ ሕሳብ ወይ ናይ ዓማዊል ኣገልግሎት) ንምፍጻም ሓበሬታ ዘድልዮም ሰራሕተኛታት ጥራይ ኢዮም ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ክረኽቡ ዝኽእሉ። እተን ብብሕትና ኽንፈልጠሉ እንኽእል ሓበሬታ እንኽዘነሉ ኮምፕዩተራት/ሰርቨር ኣብ ዜተኣማምን ሃዋህው እየን ዚቕመጡ።

እዋናዊ ሓበሬታ

ናይ ምስጢር ፖሊሲና ሓሓሊፉ ክቕየር ይኽእል ኢዩ ኵሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ድማ ኣብዛ ገጽ እዚኣ ክቕመጥ ኢዩ።

ነዚ ናይ ብሕትና ፖሊሲ ዘይንሕሉ ዘሎና ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ ብኢ-መይል ቀልጢፍካ ኽትድውለልና ኣሎካ info@issofbc.com

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ