ብቑዕ ምዃን

 • ቀዋሚ መንበሪ ስደተኛ (መንግስቲ ዝሓገዞን ብብሕቲ ዚምወልን ነቶም ስደተኛታት ዘይቅበሎም) ወይ ዕቝባ ዝረኸበ ሰብ
 • ስራሕ ዘይብሎም ወይ ብዙሕ ስራሕ ዘይብሎም

 • ተቐማጦ ቢ. ሲ.
 • ስራሕ ዘይብሎም ወይ ብዙሕ ስራሕ ዘይብሎም
 • ብመሰረቱ ተቐባልነት ዘለዎ ኣላዪ ኽንክን ወይ ግዝያዊ ወጻእተኛ።

 • ቀዋሚ መንበሪ ክኸውን እተመርጸ እሞ ካብ ሲ. ኣይ. ሲ.

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ

ንግዲ ምጅማር

 • እታ IGNITE እትበሃል ጕጅለ ዕዉት ንኽትከውን ከተዳልወካ መራኸቢኻ ኸተዕቢ ንግድኻ ወግዓዊ ምጅማር ክትድግፍ ከምኡውን ኣድላዪ ዝዀነ ናይ ንግዲ ንጥፈታት ክትገብር እያ።

ሓገዝ ሓሳብ

 • ነቲ ብዛዕባ ስራሕ ዘሎካ ኣረኣእያ ኣጽርዮ።
 • ብቐሊሉ ኽዕየ ዝኽእል ንግዲ ፍለጥ።

በብሓደ እተዋህበ መምርሒ

 • ናይ ስራሕ መደብካ ኣማዕብል ።
 • ብዛዕባ ቝጠባዊ ኣተሓሕዛ ንግዲ ተምሃር ።
 • ፍርያትካ ወይ ኣገልግሎትካ ብኸመይ ከም እትፍትኖን ብኸመይ ከም እተማዕብሎን ተምሃር።

ናይ ክእለትን ፍልጠትን ሃጓፍ ደገፍ

 • ዕዉት ንግዲ ንምህናጽ ክእለትን ተመክሮን ዘለዎ ጋግ ኣወግድ ።
 • ንግድኻ ብኸመይ ከም እትሸጦ ተምሃር።

ናይ ኢንዱስትሪ ፍልጠት ይሕግዝ

 • ዕላማ ዘለዎ ናይ ንግዲ ምኽሪ ምእንቲ ኽትረክብ ምስ ክኢላታት ኢንዱስትርን ምስ ካልኦት ክኢላታትን ብኸመይ ከም እትራኸብ ተምሃር።
 • ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዚርአ ኣንፈት ኰነ ስርዓታት ፍለጦ ።

መገላግልቲ ገንዘብ

ክትምዝገብ ወይ ሕቶታት ክትሓትት ትደሊዶ ?

ብናጻ ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ኣብ ዚግበረሉ እዋን ተኻፈት። ረቡዕ ኣብ ሰሰሙን ካብ ሰዓት 1 ናይ ምሸት ክሳዕ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ሓበሬታ ይወሃብ ኢዩ ።

sparkandignite@issbc.org 236-558-1392
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ