ቀብሪ 2023

ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ካናዳ መጻኢኦም ንምህናጽ ምድጋፍ

ነቶም ተቐበልቲ ናይዛ ዓመት እዚኣ ናይ በርናሳሪ ሽልማት ክንእውጅ ከሎና ባህ ኢዩ ዝብለና ። ንዅሎም እቶም ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣመልኪቶም ዘመልከቱ አመስግነኩም እንተ ዘይተዓዊትኩም ከኣ ንዓመታኡ ኣብ ክረምቲ 2024 መመልከቲ ኽንከፍተልኩም ከለና እንደገና ኣመልኪትኩም ከተመልክቱ ነተባብዓኩም ።

ነቶም ለጋሳት ወፈያ ዚገብሩልና ሰባት ን18 ቐብሪና ዚኸውን ገንዘባዊ ረድኤት ንምሃብ 50,000 ዶላር ስለ ዘዋጽኡልና ኸነመስግኖም ንደሊ ኢና ። ኣብ ታሕቲ ኸተንብብ ከም እትኽእል እቲ ዝገበርዎ ደገፍ ኣብ ህይወት እቶም እተቐብሩ ተቐበልትና ዓብዪ ኣወንታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ። 

ን2023 እተቐበርናዮን ተቐበልትናን

ዝርዝር እቶም ኣብዛ ዓመት እዚኣ እተቐብሩ ተቐበልትና በጃኻ ኣብ ታሕቲ ርአ። ንዅላቶም እንቋዕ ሓጐሰኩም ።

ኣብዛ ዓመት እዚኣ ብዙሕ መመልከቲ ወረቐት ስለ ዝነበረና ንዅሎም እቶም ኣመልኪቶም ዝነበሩ ግን ከኣ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ዘይተዓወቱ እንደገና አመስግነኩም ። ኣብዚ ኣብ ቅ. ክ. ብቐጻሊ ኽንድግፍኩም ንደሊ ኢና ስለዚ በጃኹም ነቲ ናጻ ቛንቋናን ሞያናን ናይ መንበሪ ኣገልግሎትናን መርምሩ ።

በጃኹም ኣስተብህሉሉ - ገለ ኻብቶም ተቐበልትና ንብሕቶም ኢሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስም ከይውሃቦም ሓቲቶም ኢዮም።

ቤት ጽሕፈት ቍጠባዊ ኣገልግሎት ኣርቡተስ

ተቐባሊ - ሰማይ ሃድጉ ታደሰ

ኣርቡቱስ ፋይናንሻል ብቝጠባዊ ምትእምማን ናይ ኣእምሮ ሰላም ንምርካብ ንንግዳዊ ትካላት መኽሰብ ንዘይብለን ውድባት ከምኡውን ንውልቀ-ሰባት ሰፊሕ ገንዘባዊ ኣገልግሎት ይህብ ኢዩ። ኣርቡቱስ ፋይናንሻል ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ትምህርቶም ገንዘባዊ ደገፍ ምእንቲ ኺገብሩሎም ነዚ ቐብሪ እዚ ኣቚምዎ እዩ ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ሸቶ ሞያኦም ንኺበጽሑ የኽእሎም ።

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዝሓዘ ናይ ኣርቡቱስ ፋይናንሳዊ ቤት ጽሕፈት ንሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቀደም ናይ ISSofBC ዓማዊል (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

መቓብር ደ ጃገር ቮልከንት

ተቐባሊ - መሓመድ ፋያድ

"ስደተኛ ዀይነ ናብ ካናዳ ኻብ ዝምለስ ኣትሒዘ ስራሕ ንምርካብ ቍጠባዊ ጸገማትን ጸገማትን ኣጋጢሙኒ ኢዩ ሕጂውን ናብቲ ናይ ቀደም ሞያይ ክምለስ ዝሕግዘኒ ዝዀነ ይኹን ገንዘብ አናዲ ኣለኹ ስለዚ በቲ ኣብ ቢ. ሲ. ኣይ. ኣብ ቅ. ክ. ጽቡቕ ስራሕ ቅድሚ ምርካበይ።

እዚ ቐብሪ እዚ ናብ ሸቶ ሞያይ ንምብጻሕ ዓብዪ ስጕምቲ ዚዀነኒ ዀይኑ እዩ ዚስምዓኒ አመስግነኩም!" - መሓመድ ፋያድ ተማሃራይ ቢ. ሲ. ኣይ.

ደ ጃገር ቮልከናንት ነቲ ትካላት ግብረ-ሰናይን መኽሰብ ዘይረኽባ ውድባትን ዜድልየን ፍሉይ ነገራት ንምምላእን ነቲ ፍሉይ ዕላማአን ንኺፍጽማ ንምሕጋዝን እተፈላለየ ሕጋዊ ኣገልግሎት ይህብ እዩ። ምኩራት ጠበቓታትን ሰራሕተኛታትን ዘለውዋ ጕጅለ ነቲ እቶም መኽሰብ ዘይረኽቡ ዓማዊላ ዜጋጥሞም ብድሆታት ይርድእዎ እዮም፣ እዞም ዓማዊል እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ድሩት ግዜን ዓቕምን ዘለዎም ወለንተኛታት እዮም ዚምርኰሱ። 

ናይ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ደ ጃገር ቮልከናንት ቢሮ ንሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቀደም ናይ ቢ. ኤስ. እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሕጋዊ ትካላት ሞያ ንምርካብ ከኣ ቍጠባዊ ደገፍ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።  

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብዚ ጠውቕ 

ዶ / ር ንሳን ዶ / ር ቻን ቡርሳሪን

ተቐበልቲ ፦ ዶንግሊ ሺን ማሱመ ጋህረማኒበጃንዲ

ዶክተር ኣንድሪው ቻን ብ1972 ናብ ካናዳ መጸ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ ድማ ናይ ስኒ ዲግሪ ረኸበ ። ዶክተር ኢለይን ብ1974 ናብ ካናዳ መጸት ካብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ድማ ናይ ስኒ ዲግሪ ረኸበት ። ኣብዚ እዋን እዚ ኽልቲኦም ጡረታ ወጺኦም ኣለዉ ብዙሕ መገሻታት ይጐዓዙ ጎልፍ ይጐዓዙ ብእግሮም ይጐዓዙ ከምኡውን ወለንተኛታት ኰይኖም የገልግሉ ኣለዉ።

ዶ / ር ንሳን ዶ / ር ቻን ቡርሲሪን 5,00 ዶላር ኣመሪካ ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ ወይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC ዝነበሩ (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃሮ ወይ ወለንተኛታት ዝዀኑ ኽልተ ብቑዓት ተቐበልቲ (ነፍሲ ወከፎም 2,500 ዶላር ኣመሪካ) ይቐርበሎም ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

መቓብር ሰራሕተኛታት ISSofBC

ተቐባሊ - ኒ ቦር ሲን

"ሰራሕተኛታት ISSofBC ስለቲ ቐብሪ አመስግነኩም። ኣብዚ እዋን እዚ ትምህርተይ እናቐጻልኩ ናይ ክፍለ ግዜ ረድኤት እህብ ኣለኹ። ናይ መጀመርታ ናይ ቍልዕነት ትምህርቲ ድሕሪ ባሲክ (ECEPB) ዲፕሎማ ናይ ምውዳእ ናይ ነዊሕ ግዜ ሸቶ ብምውቃዕ ከም ኣላዪት ፍሉይ ነገራት ኰይነ ሞያ ኽስዕብ መዲበ ኣለኹ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምሉእ ግዜ ተማሃራይ ኰይነ ተመዝጊበ ኣለኹ፣ ካብቲ ኣብ ጽድያ 2024 ዚርከብ ኮሌጅ ስተንበርግ ተመሪቐ ኢ. ሲ. ፒ. ቢ. 

ንጕጅለ ሰራሕተኛታት ኢሶፍቢሲ ቢሮ ብምሃብካኒ ቍጠባዊ ጾረይ ነከኻ፣ እዚ ኸኣ ኣብ ዕዮ ትምህርተይ ንኸተኵርን ንትምህርቲ ብኸመይ ከም ዝኸፍሎ ብዙሕ ንኸይጭነቕን ኣኽኢሉኒ እዩ። ሓደ መዓልቲ ነቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ተማሃሮ ልክዕ ከምቲ ንስኻትኩም እትሕግዙኒ ዘለኹም ገይረ ብምሕጋዝ ኣብ ዝለዓለ ትምህርቲ ሸቶታቶም ንኽበጽሑ ኽሕግዞም ተስፋ እገብር ። " — ኒ ቦር ቺን ተማሃራይ ኮሌጅ ስተንበርግ

ነዚ ሓድሽ ቀብሪ እዚ እተፈላለዩ ኣባላት ISSofBC ነቲ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ እቲ ተቐባሊ ዘለዎ ትምኒት ንምድጋፍ ነዚ 5,000 ዶላር ኣመሪካ ዝኸውን ቀብሪ እዚ ኣበርክቶ ገይሮም ኢዮም።

ነቶም ለገስቲ ምድጋፍ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል -

ኣሪና ታናዝ
ጆናታን ኦልድማን
ማሂ ካላፍ
ስሙ ዘይተፈልጠ ደጋፊት ወሃቢ

ቀብሪ ወለንተኛ ጂም ታልማን

ተቐባሊት - ለሊቤት ሳቪላና

"ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኣምላኽ ስለቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ነቶም ናይ ኢሶፍቢሲ ፕሮግራም ቢሮ ለገስቲ ከምኡውን ንዅሎም ሰራሕተኛታት ISS ነቶም እተሸገሩ ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ጻዕርታት ከመስግኖ እደሊ ኢየ።  

"ኣነ ሓደ ኻብቶም ብሓቂ ገንዘባዊ ደገፍ ዜድልዮም ተመሃሮ እየ። ኣብ ሕዳር 2022 ናብ ቢ. ሲ.  

ንመጻኢ ወደይን ንስድራ ቤተይን ኢለ እንደገና ናብ ቤት ትምህርቲ እኸይድ ነበርኩ ። ምስቶም ፍሉይ ነገራት ዜድልዮም ቈልዑ ዚዓዪ ዝፈትዎ ስራሕ ክሰርሕ እደሊ እየ ።  

እቲ ጂም ታልማን ቡርሳሪ ኣብዚ ኣብ ካናዳ ዘሎ ትምኒተይ ንኽፍጽም ክሕግዘኒ ኢዩ እዚ ድማ ንዅሎም እቶም ኣብ ኢሶፍቢሲ ዝርከቡ ሰባት ካብ ልበይ ከመስግነኩም ስለ ዝደሊ ኣምላኽ ንዅላትኩም ይባርኸኩም።" – ሊሊቤት ሳቪላና

እዚ ቐብሪ እዚ በቲ ንነዊሕ እዋን ኣባል ቦርድ ISSofBC ዝነበረ ጂም ታልማን ዝስሙ ወለንተኛ እዩ ተሰምዩ። ኢሶፍቢሲ ነቶም ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ሓደ ኣኽቢርካ ዚርአ ትካል ዚመሃሩ ሓደስቲ ሰባት ነቲ ጂም ንኢሶፍቢሲ ዚህቦ ኣገልግሎትን ተልእኾኡን ንምጽምባልን ኣፍልጦ ንምሃብን ነዚ መቓብር እዚ ምቕራቡ የሐብኖ እዩ።

ንለገስቲ ምድጋፍ፦

ሊዳ ፓስላር ቦርድ ዳይረክተራት

እቲ ናይ ጂም ታልማን ቢሮ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

ቀብሪ ማይክል ዳንቹክ

ተቐባሊ ፦ ቦድቪን ካሎምባ

ምስ Investors Group ኣማኻሪ ቝጠባ ዀይኑ ዝዓዪ ማይክል ዳንቹክ ንእተፈላለየ ናይ ማሕበረሰብ ተበግሶታት ኣጸቢቑ ይድግፍ ኢዩ ሸቶታት ናይዚ ተበግሶታት እዚ ንምድንፋዕ ድማ ግዜኡን ጕልበቱን ጥሪቱን ብንጥፈት ኣበርክቶ ገይሩ ኢዩ። ነዚ ቐብሪ እዚ ኸኣ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ኣብ ካናዳ ንኺነብሩ ንምሕጋዝ ዝገበሮ ቘራጽነት እዩ ነይሩ።

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዘለዎ ማይክል ዳንቻክ ቢሮ ንሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቀደም ናይ ISSofBC ዓማዊል (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

ታሕተዋይ ቀንዲ መሬት ህጹጽ ናይ ስድራ ቤትን መባእታዊ ኽንክን ማእከል

ተቐበልቲ - Abhijay Patwa > ኣይተገልጸን

ቪንስን ኤሚ ሳራን ነዚ መቓብር እዚ ደገፉ እዮም ። ወነንቲ እተን ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ቀንዲ መሬት ዚርከባ ሰለስተ ክሊኒካታት ሕክምና እዮም። ቪንስን ኤሚን ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ደገፍቲ እቶም ሓደስቲ ሰባት ኰይኖም የገልግሉ ኣለዉ ክሊኒካቶም ከኣ ነቶም ሓደስቲ ሰባት ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ኣብ ምሃብ የተኵራ እየን ።

ኣብ ታሕተዋይ ቀንዲ መሬት ህጹጽ ዝዀነ ናይ ስድራቤትን መባእታዊ ኽንክን ማእከል ቤት ጽሕፈት 5,000 ዶላር ኣመሪካ ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ ወይ ቀደም ዓማዊል ዝነበሩ (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃሮ ወይ ወለንተኛታት ዝዀኑ ኽልተ ብቑዓት ተቐበልቲ (ነፍሲ ወከፎም 2,500 ዶላር ኣመሪካ) ይቐርበሎም ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

ናይ ሽሕ ዓመት ዕቤት ጕጅለ ቀብሪ

ተቐባሊ - ዘይተገልጸ

ዕላማ ናይ ሽሕ ዓመት ዕቤት ጕጅለ ቢሮ ነቶም ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ሓደስቲ ሰባት ምስቲ ሓድሽ ከባቢኦም ንኽላመዱን ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣብ ቤቶም ከም ዘለዉ ዀይኑ ንኽስምዖምን ከምኡውን ንኽዓብዩን ኣብታ ሃገር ኣወንታዊ ኣበርክቶ ንኽገብሩን ዘኽእሎም ክእለትን ትምህርትን ንኽረኽቡ ንምሕጋዝ ኢዩ።

ናይ ሚልየንየም ደቨሎፕመንት ግሩፕ ቢሮ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

ፓትሪሻ ዎሮኽ ቡርሳሪ

ተቐባሊ - ፓርንያን ኣክራሚ

ፓትሪሻ ዎሮኽ ቀደም ኣካያዲ ስራሕ ISSofBC ኰይና ብ2021 ጡረታ ቕድሚ ምውጻኣ ን24 ዓመት ኣብዚ ግደ እዚ ኣገልጊላ እያ። ፓትሪሻ ንሓያሎ ማሕበራዊ ውድባት ኣጸቢቓ ትድግፍ ኢያ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ኣብ ርእሲ እቲ እተፈላለየ ናይ ግብረ - ሰናይ ተበግሶታት ኣብ ሰለስተ ቦርድታት ዳይረክተራት ተገልግል ኣላ ። እዚ ቐብሪ እዚ ሓደ ኻብቲ ንሓደስቲ ሰባት ምስ ሕብረተሰብ ካናዳ ንኺሓብሩ ንምሕጋዝ ዝገበረቶ ቘራጽነት እዩ ።

ፓትሪሻ ዎሮኽ ቡርሳሪ 5,000 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቀደም ናይ ISSofBC ዓማዊል (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ትቐርበሉ ኢያ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

ፒትሮ ዊድመርን ረኔ ቫን ሃልም ቡርሳሪን

ተቐባሊ ፦ የሶል (ሶል) ኪም

"ቅድም ቀዳሚ ንፒትሮ ዊድመርን ረኔ ቫን ሃልምን አመስግነኩም ቀብሪኦም ምርካበይ ዓብዪ ኽብሪ እዩ።  

ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ንዅሉ ሰብ በዳሂ እዩ ነይሩ ። ኣብ ዓለም ብርቱዕ ለውጢ ተራእዩ ኢዩ ኵላትና ድማ ነዚ ክንለምዶ ኣሎና ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዘይተጸበኽዎ ናይ ስራሕ ጕዳይ እኳ እንተ ኣጋጠመኒ ISSofBC ግን ብዙሕ ሓገዝ መሰረታዊ ፍልጠት ኢንዱስትሪ ሓበሬታ መዓስከር ቦት ከምኡውን ወለንተኛ ዀይነ ንኸገልግል ኣጋጣሚ ኸፈተለይ። እዚ ንዓይ ጽቡቕ ጅመራ እዩ ነይሩ ። 

ቢ. ኣይ. ኣብ ዝገበሮ ናይ ምሉእ ስታክ ዌብ ደቨሎፕመንት ፕሮግራም መጽናዕቲ ኽገብር ደረኸኒ ።  

ስለቲ ዝገበርኩምለይ ደገፍ እውን አመስግነኩም ። ኣብ መጻኢ እውን ካልኦት ሸቶታቶም ንኺወቕዑ ኽሕግዞም ተስፋ እገብር እየ።" – የሶል (ሶል) ኪም

ፒትሮ ዊድመር ዓብዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ናይ ኤለክትሪክ ምህንድስና ትምህርቱ ዛዘመ ኣብ መፋርቕ 70ታት ከኣ ናብ ካናዳ ገዓዘ። ኣብ ምምሕዳር ፕሮጀክትታትን ኣሰራርሓን ዕስራ ዓመት ተመክሮ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ምስ pm-volunteers.org መሪሕ ግደ ዘለዎ ወለንተኛ ንምዃን ኣገዳሲ ግዜ ይውፍዮ ኣሎ።

ረኔ ቫን ሃልም ኣብ መጀመርታ 50ታት ምስ ወለዳ ኻብ ሆላንድ ምስ ተሰድደት ኣብ ቫንኮቨር እያ ዓብያ ። ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ዓበይቲ ህዝባዊ ናይ ብሕቲ ከምኡውን ትካላት እንተላይ ኣብ ሃገራዊ ኣዳራሽ ካናዳ ከምኡውን ኣብ ናይ ቫንኮቨር ስነ-ጥበባዊ ምርኢት እትሰርሕ ናይ ምርኣይ ክእለት ዘለዋ ሰኣሊት ኢያ። ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኑጅ ዝበሃል ንበይና ዝገበረቶ ምርኢት ኣብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ኤኲኖክስ ዝበሃል ኣደራሽ ኢዩ ተኻይዱ።

ፒትሮ ዊድመር ከምኡውን ረኔ ቫን ሃልም ቡርሳሪ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

መቓብር ማሕበረሰብ

ተቐባሊ ፦ ዓዋሉ ሊኡ

"ብ2018 ምስ ስድራ ቤተይ ንመጀመርታ ግዜ ናብዛ ጽብቕቲ ሃገር በጻሕኩ። ባህ ዜብል ኣከባቢን ምቕሉላት ካናዳውያንን ምስ ረኣና ንዓመታኡ ናብዚ ኽንግዕዝ ወሰንና ። እቲ ዜሐጕስ ግና ኣብቲ ኸባቢ ን3 ዓመት ሸያጣይን ሰራሕተኛን ኰይነ ድሕሪ ምስራሕና ዓሚ ቐወምቲ ነበርቲ ዄንና ኢና።  

ኣነን ስድራ ቤተይን ነዚ ዕዮ እዚ ኽሳዕ ሕጂ ንፈትዎ ስለ ዝነበርና ፍዅስ ይብለናን ናጻ ዄንና ንሕጐስን ኢና ።  

ይኹን እምበር ኣብዚ ቐረባ ግዜ ዘውጻእክዎ ሸቶ ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻአ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሓኪምን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሰራሕተኛን ንምዃን ናብ ናይ ቀደም ዓውዲይ ምምላስ ኢዩ።  

ኣብ ካናዳ ዝወሓደ ኣእምሮኣዊ ጕዳያት ዘሎ ይመስለኒ እኳ እንተ ነበረ ብፍላይ ኣብተን ዝኸበደን ዓመታት ኮቪድ-19 ግን ምሉእ ብምሉእ ተጋግየ ነይረ። ቍጽሮም እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ሰባት ጾታኦም ዓሌቶም ዕድመኦም ወይ ባህሎም ብዘየገድስ ኣእምሮኣዊ ጸገማት ኪሳቐዩ ኸለዉ ርእየ እየ ። ኣብ ካናዳ ምስ ጸናሕኩ ነዊሕ ከይጸናሕኩ ስደተኛን ኣቦ ኽልተ ኣዋልድን ከም ምዃነይ መጠን ንመንእሰያት ስደተኛታት ብዙሕ ብድሆታት ከም ዜጋጥሞም ተገንዘብኩ፣ እዚ ኸኣ ንባህሊ ዜሰምብድ ጕዳያት መንነት ሓድሓደ ግዜ ኸኣ ቍጠባዊ ጸቕጢ ኸም ዜጋጥሞም ዚሕብር እዩ።  

ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ሰባት ንምድጋፍን ንምጽንናዕን ንምስምማዕን ዝከኣለኒ ዘበለ ኽገብር ወሰንኩ ። እቲ ዜሐጕስ ግና ብኮሌጅ ዶግላስ ተቐባልነት ረኸብኩ ፣ ኣብ መደብ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ማሕበረሰብ ድማ እካፈል ኣለኹ ። ኣብ መወዳእታ እቲ ፕሮግራም ተመሪቐ ነቶም ኣብ መጻኢ ኣእምሮኣዊ ሕማምን ጸገማትን ዘለዎም ሰባት ከገልግል ተስፋ እገብር።  

ቤት ጽሕፈት ማሕበረሰብ ኣብ መጽናዕተይ ቀጥታውን ኣወንታውን ጽልዋ ስለ ዜሕድር ሸቶይ ንኽወቅዕ ስለ ዝሓገዝኩምኒ አመስግነኩም።" - ዓዋሉ ሊኡ

ብ2018 ምስ ስድራ ቤተይ ንመጀመርታ ግዜ ናብዛ ጽብቕቲ ሃገር በጻሕኩ ። ባህ ዜብል ኣከባቢን ምቕሉላት ካናዳውያንን ምስ ረኣና ንዓመታኡ ናብዚ ኽንግዕዝ ወሰንና ። እቲ ዜሐጕስ ግና ኣብቲ ኸባቢ ን3 ዓመት ሸያጣይን ሰራሕተኛን ኰይነ ድሕሪ ምስራሕና ዓሚ ቐወምቲ ነበርቲ ዄንና ኢና።  

 

ናይ ማሕበረሰብ ቤት ጽሕፈት 2,500 ዶላር ንሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቀደም ናይ ISSofBC ዓማዊል (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

ቀብሪ ስድራ ቤት ሳሻ ራማናሪን

ተቐባሊ ፦ ኣይማኣል ሳርዋሪ

ሳሻ ራማናሪን ረመዲዮስን ኩባንያን ነቶም ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩን ኣህጉራውያንን ነጋዶን ንኣሽቱ ንግድን ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ገዛእ ርእሶም ንኼቝሙ ዚሕግዝ ጠበቓ ንግዲ እያ ። ሳሻ ንንግድን ንሓድሽ ማሕበረሰብን ኣጸቢቓ ትድግፍ እያ ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ቦርድ ዳይረክተራት ISSofBC ኢዩ ።

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዝሓዘ ናይ ስድራቤት ሳሻ ራማናሪን ቤት ጽሕፈት ንሓደ ናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

መኽዘንን ምቕማጣን

ተቐባሊ ፦ ዘይተገልጸ ተቐባሊ

ብ2009 ስቶኪንግን ኩሚንግን ቻርተርድ ክኢላታት ሕሳብ ተመስረተ ። እተን ቅድሚኣ ዝነበራ ኩባንያታት ኣብ ላንግሊ ዋይት ሮክ ከምኡውን ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዝነበረ ማሕበረሰብ ን25 ዓመት ዝጸንሐ ታሪኽ ነበራ። ክሬግ ስቶኪንግን ጀፍ ኩሚንግን ምስተን ካብ እተፈላለየ ሃገራት ዝመጻ ዓበይቲ ትካላት ንሓያሎ ዓመታት ሰሪሐን ኣብ እተፈላለየ ኢንዱስትሪታት ተመክሮ ኣለወን ።

እቲ 5,000 ዶላር ኣመሪካ ዝሓዘ ናይ ስቶኪንግ ኤንድ ኩሚንግ ቢሮ ንሓደ ናይ ሕጂ ወይ ናይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ናይ ንግዲ መጽናዕትታት ተወሳኺ ትምህርቲ ንምርካብ ከኣ ገንዘባዊ ደገፍ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ።

ነቶም ንኣገልግሎት ማሕበረሰብ እንተላይ ንስፖርት መንእሰያት ንምድጋፍ ቈራጽነት ዜርእዩ ኣመልከትቲ ቐዳምነት ኪወሃቦም እዩ።

እናዓበዩ ምስ ከድካ

ተቐባሊ ፦ ሃዮ ጁንግ ጁንግ

"ካብ ደቡብ ኮርያ እየ ብ2017 ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቪክቶርያ ትምህርቲ ሙዚቃ ተማሂረ እየ። ብ2021 ናይ ጐይታይ ፕሮግራም ምስ ወዳእኩ ዶክተርነት ጀመርኩ ። እቲ ዝገበርክዎ ምርምር ብዛዕባ መንነት መምህራን ሙዚቃን ብዛዕባ እቶም ናይ ሙዚቃ ተመክሮታት ዝፈጥሩ ማሕበረሰባት መምህራን ሙዚቃን ኢዩ ። 

ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻአይ ኣብ መባእታዊ ኣብያተ-ትምህርቲ ኮርያ መምህር ትምህርቲ ኣደ ኽልተ ኣወዳት ከምኡውን ጸሓፊ መዝሙርን ፒያኖን ነበርኩ። ሕጂ ንተመሃሮይ ኣብ ላንግሊ ኣብ ዚርከብ ቤተይ ፒያኖን ሙዚቃን እምህሮም ኣለኹ ። ነቲ ናይ ተማሃሮይ ናይ ሙዚቃ ጕዕዞ ብሓባር ምምርማረይ ብዙሕ ኢዩ ዘሐጐሰኒ።" – ሃዮ ጁንግ ጁንግ

ትሪቭ ስደተኛታት ኣብ ቫንኮቨር ብሪትሽ ኮሎምብያ እተመስረተት ተማሃሮ ዝመርሕዋ መኽሰብ ዘይብላ ማሕበር ኢያ። ነቶም ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ንኽረኽቡ ንምሕጋዝ ኢዩ ዝጽዕር ። ኣብተን ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዚርከባ ሃገራት ግብረ-ሰናይ ቅልውላውን ብድሆታትን ኣስፋሕፊሑ ስለ ዘሎ ተልእኾ እቶም ስደተኛታት ነቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት መብዛሕትኡ ግዜ ዕሽሽ ተባሂሉ ዚርአ መዳያት ህይወት ማለት ሙዚቃ ምሃብ እዩ።

እቲ 2,500 ዶላር ኣመሪካ ዘስፍሓሉ ቤት ጽሕፈት ዕቝባ ንሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ትምህርቱ ንምቕጻል ከኣ ምስ ሙዚቃ ኣብ እተተሓሓዘ ፕሮግራም ገንዘባዊ ደገፍ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ።

ቮልፍጋንግ ስትሪገል ቡርሳሪ

ተቐባሊ - ሳናዝ ኩፓይ

ቮልፍጋንግ ስትሪገል ኣብ ሙኒክ ጀርመን እዩ ዓብዩ ። ኣብ መፋርቕ 70ታት ነቲ ኣብ ማክጊል ዝርከብ ናይ ኮምፕዩተር ስነ-ፍልጠት M.Sc ንምዝዛም ናብ ሞንትሪያል ገዓዘ። ን15 ዓመት ኣብ ምዕባለ ሶፍትዌር ሰሪሑ ኣብ ኤስ. ኤፍ. ብ2007 ኩባንያታቱ ኻብ ዚሸይጥ ኣትሒዙ ኣብ ካናዳን ኣብ መላእ ዓለምን ንልዕሊ 60 ኩባንያታት ኣማኻሪ ዀይኑ ወለንተኛ ዀይኑ ኣገልጊሉ እዩ።

ቮልፍጋንግ ስትሪገል ቢሮ 5,000 ዶላር ኣመሪካ ንሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ቀደም ዓማዊል ISSofBC (ስደተኛታት መንግስታዊ ሓገዝ ወይ ኣኼባ ኣውራጃ ስደተኛታት) ተማሃራይ ወይ ወለንተኛ ዝዀነ ብቑዕ ተቐባሊ ይቐርበሉ ኢዩ። እቲ ተቐባሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዓማዊል ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ዝመረጽዎ መጽናዕቲ ንምቕጻል ከኣ ገንዘባዊ ሓገዝ የድልዮ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ