ዜና

መጻኢ ስደተኛታት ኣብ ካናዳ - New Perspective Series - 17 ግንቦት

ካናዳ ከም ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝኣመሰላ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ንሓደስቲ ሰባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተቐባልነት ኣብ ዘይረኽባሉ እዋን መራሒት ዓለም ኰይና ኣላ። ኣብ መጻኢ ግና ናብ ካናዳ ዚግበር ስደተኛታት ከመይ ኪመስል እዩ ? 

ኣብታ ኒው ፐርሰፕቲቭስ ዘርእስታ ተኸታታሊት ዓምዲ ዝወጸት ሳልሰይቲ ፍጻመ ምስ ሓደ ጕጅለ ኽኢላታት ሓቢርካ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያን ኣብ ካልእ ቦታታት ንካናዳን ከም ዚውክሉን ከም ዚውክሉን ስልጣን ከም ዚረኽቡን ንምርግጋጽ ብዛዕባ ዜድሊ ግብራዊ ስጕምትታት ዓሚቝ ምይይጥ ግበረሉ።

ዝርዝር ፍጻመታት ፦

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብማእከል ኢስማሊ ቫንኮቨር (4010 ካናዳ ዌይ በርናቢ ቢሲ ቪ5G 1G8) ኣብ ኣቦሓጎታትን ዘይተዓጽወ ዓድታትን ናይቲ hən̓q̓əmin̓əm̓ ከምኡውን Sḵwx̱wú7mesh ተዛረብቲ ህዝብታት ብኣካል ክግበር ኢዩ።

ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ብናጻ ማካይን ደው ከተብልን ካብ ሰዓት 5.30 ድ. ቐ.

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ማእከል መጽናዕቲ ስደተኛታት ዩቢሲ (ሲ. ኤም.  

ኣማሓዳሪ ጕጅለ

ኒክ (ናኢም) ኖራኒ - ሓድሽ ዝመጸ ነጋዳይ ከምኡውን መራሒ ማሕበረሰብ ኣካያዲ ስራሕ መራኸቢ ስደተኛታት ።

ዳን ሂበርት - ክኢላ ፖሊሲ ስደተኛታት ብዛዕባ ፖሊሲ ስደተኛታት ካናዳ ሃገራዊ ኣረኣእያ ኸም ዚህልወካ ገበረ ።

ሶሃት ሻርማ - ኣማኻሪትን ተጣባቒትን ተሓባባሪ መስራትን ፕረዚደንት መራኸቢ ምምሃር መሊየስ ።

ሚዛናዊ ፦  

ኣንትጀ ኤለርማን - ዳይረክተር ማእከል መጽናዕቲ ስደተኛታት ዩ. ቢ. ሲ. 

 

ታሪኽ ህይወት ተዛራባይ ፦

ኒክ (ናኢም) ኑራኒ – ኒክ ብ1998 ኣብ ሙምባይ ህንዲ ኢዩ ተወሊዱ ኣብ ረክላምን ዕዳጋን ዓለምለኻዊ ተመክሮ ዘለዎ ናብ ካናዳ ዝመጸ እንተዀነ ግን ኣብታ ሓዳስ መንበሪኡ ካናዳ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጠሞ ብዙሓት ካልኦት ስደተኛታት እውን ኣብ ካናዳ ናይ ሞያ መራኸቢታት ንምስራሕ ከም ዝቃለሱ ኣስተብሃለ ። እዚ ኸኣ ብ2004 ናይ ካናዳ ስደተኛታት መጽሔት ከም ዝምስረት ገበሮ ፣ ንስደተኛታት እተዳለወት ናይ መጀመርታ ሃገራዊ መጽሔት ካናዳ ።

ኣብ ነሓሰ 2010 ኒክ ነታ ኣህጉራውያን ተመሃሮን ስደተኛታትን ናብ ካናዳ ቕድሚ ምምጻኦም ንምሕጋዝ እተወፈየት ዲስቲንሽን ካናዳ እትበሃል ኩባንያ ንምጅማር ካብ መጽሔት ካናዳ ተሰናበተ። ብኣሽሓት ንዚቝጸሩ ስደተኛታት በቲ ሰሚናራቱን ሕመረት ዝርርቡን ገይሩ ይዛረቦም ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ኸም ኣካያዲ ስራሕ መራኸቢ ስደተኛታት መጠን ዘለዎ ግደ ኣሳልጦ ንኺረኽቡ የለዓዕሎም ።

ዳንየል ሀይበርት - ዳንየል ኣብ ክፍሊ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ዩ. ቢ. ሲ. ብዛዕባ ስደተኛታትን ባህላውን ፍልልይ ካናዳ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ባህልን ሰብኣዊ መሰላትን ሃገራዊ ድሕንነትን ዘሎ ርክብ ዓበይቲ ናይ ምርምር ፕሮጀክትታት መሪሑ ኢዩ።

ሶሃት ሻርማ - ሶሃት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ፋርማኮሎጂ ስነ-ፍልጠት ከምኡውን ህዝባዊ ጥዕና እተጽንዕ ናይ መወዳእታ ዓመት ተማሃሪት ኢያ። ተሓባባሪ መስራትን ፕረዚደንት መራኸቢ ብዙሓን መሊየስ ኢዩ እዚ ማሕበር እዚ ኸኣ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ነቶም ሓደስቲ ዝመጹን ስደተኛታትን በብሓደ ምምሃር ዝህብ መኽሰብ ዘይርከቦ ማሕበር ኢዩ። መልየስ ማኒቶሪሽንግ ኔትዎርክ ንልዕሊ 50 መንእሰያት በብሓደ ኣማኺርዎም ኢዩ 10 ኣብያተ-ትምህርቲ ድማ ሂቡ ኢዩ እዚ ኸኣ ንልዕሊ 200 ሓደስቲ ሰባት ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሓንጐፋይ ኢሎም ንኽቕበልዎም ሓጊዝዎም ኢዩ።

ኣንትየ ኤለርማን - ኣንትየ (ንሳ/ንሳቶም) ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት (ምንጽጻር ፖለቲካ) ከምኡውን መስራቲ ዳይረክተር ማእከል መጽናዕቲ ስደተኛታት ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኢያ። እቲ ዝገበረቶ ምርምር ኣብ ፖለቲካ ስደተኛታትን ዜግነትን ኣብ liberal ደሞክራስያዊ ሃገራት ኣብ መንጎ ኣህጉራዊ ስደተኛታት ኣብ ዘሎ ምትእስሳር ከምኡውን ኣብ መንጎ ፖሊሲታት ምውጻእን ምትግባርን ኣብ ጸረ-ስደተኛታት ዘተኰረ ኢዩ፣ ኣገዲድካ ስልጣን መንግስቲ፣ ብዛዕባ ስደተኛታትን መንነት ሰፈርትን ዚለዓል ሕቶታት እውን ኣብተን ሰፈርቲ ዚነብሩለን ግዝኣታት ዚለዓል እዩ።

ኣንትየ ኣብ ሰሜናዊ ኣየርላንድ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንሓያሎ ዓመታት ቅድሚ ምንባርን ምስራሕን ምጽናዕን ኣብ ጀርመን ተወሊዱን ዓበየን ።

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ