ዜና

30 መስከረም ንኸተስተንትንን ንኽትመሃርን ኣጋጣሚ ይኸፍተል

ኤስ.ኣብያተ-ጽሕፈት ቢ. ሲ. ሓሙስ 30 መስከረም ኪዕጾ እዩ፣ እዚ ኸኣ ነታ ናይ መጀመርታ ሃገራዊ መዓልቲ ሓቅን ዕርቅን ኣፍልጦ ንምሃብን እዩ።

እታ መዓልቲ እቲኣ ውርሻ ናይ መንበሪ ኣብያተ - ትምህርቲ ኣፍልጦ ንኽንህበሉ ነቶም ብዙሕ ስቓይ ዝወረዶም ንኸነኽብሮም ከምኡውን ናብ ሓቅን ዕርቅን ብሓባር ክንጐዓዝ ከሎና ነቶም ደቀባት ኣኽብሮት ንኸነርኢ ኣጋጣሚ ትኸፍተልና ኢያ ።

ናይቢሲCEO ጆናታን ኦልድማን ከምዚ በለ - "እዚ ነቶም ብህይወት ዝተረፉ ንስድራቤቶም ከምኡውን ንማሕበረሰቦም ንምኽባርን ሓድነት ንምርኣይን ኣገዳሲ ህሞት ኢዩ። "ብምሉኦም ኣባላትጕጅለ ቢ.ሲ.

ብ3 ሰነ 2021 መንግስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ 30 መስከረም ነቲ ዘሕዝን ታሪኽ ሞት ከምኡውን ነባሪ ሳዕቤን ናይ ካናዳ ናይ መንበሪ ቤት ትምህርቲ ኣፍልጦ ንምሃብ ሕጋዊ በዓል ክኸውን ምዃኑ ኣፍለጠ። እዚ በዓል እዚ ነቲ ኮሚሽን ሓቅን ምትዕራቕን ነቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ምስ ደቀባት ብምትሕብባር ሃገራዊ መዓልቲ ሓቅን ዕርቅን ንምቛም ዘቕረቦ ጻውዒት ምላሽ ይህበሉ ኢዩ ።

ሰራሕተኛታትቢ.ሲ. ሃብቲ ንምክፋል ንምምሃር ከምኡውን ነታ መዓልቲ ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኸም እትዕዘባ ንምምይያጥ ኣጋጣሚ ንምርካብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኢንተርነት እተዳለወ ናይ ጕጅለ ወብ ሳይት ኣቚሞም ኢዮም።

ጆናታን ከምዚ በለ - "እዚ ኣብቲ ዕርቂ ንምድጋፍ እንገብሮ ቐጻሊ ጕዕዞ ንኣሽቱ ስጕምትታት ምዃኑ ኣፍልጦ ንህበሉ ኢና ከም ማሕበርን ከም ክፍሊ ኣገልግሎት ስደተኛታትን መጠን ድማ ገና ብዙሕ ዝዕየ ዕዮ ኣሎ።" "ኣብታ እትመጽእ ዓመት ቈራጽነትናን ስጕምትናን ንምድልዳል ከም ኣጋጣሚ ጌርና ኣብዛ ቐዳመይቲ መዓልቲ ኣፍልጦ ኽንሃንጽ ኢና እንደሊ።"

30 መስከረም ኣቐድም ኣቢላ መዓልቲ ኦራንጅ ካምቻ ተባሂላ እያ እትፍለጥ ነይራ ። ብዛዕባ ኮሚሽን ሓቅን ምትዕራቕን ዚገልጽ ሓበሬታ ኣብ https://nctr.ca/ ኪርከብ ይከኣል እዩ ።

. ሲ. ዓርቢ 1 ጥቅምቲ ስሩዕ ናይ ቤት ጽሕፈት ሰዓታት ኪቕጽል እዩ።

ሰራሕተኛታት ዜካፍልዎ ተወሳኺ ናይ ወጻኢ ሃብቲ ርአ።

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ