ዜና

ደለይቲ ስራሕ ብዛዕባ ስዉር ዕዳጋ ስራሕ ምኽሪ ይመሃሩ

እቶም ስራሕ ዚደልዩ ሰባት እቲ እትደልዮ ዘለኻ ስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰሌዳታት ቡለቲን ወይ ወብ ሳይታት ከም ዘይኣቱ ኣስተብህሉሉ ።

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣንፈቱ ንምርካብ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል ኢዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ እቲ ዝበለጸ ኣጋጣሚታት ካባኻ ኣይርአን ኢዩ። ኣብዚ ኸኣ ኢኻ ነቲ "ስዉር ዕዳጋ ስራሕ" ምፍላጥካ ሓድሽ ግደ ኽትረክብ ከለኻ ቕድሚ ውድድርካ ንኽትቅጽል ኪሕግዘካ ዚኽእል።

እታ ብጀኒፈር ዮርክ እትምራሕ ጕጅለ ሰፈራትስራሕ ቢ.ሲ. ብዛዕባ ስዉር ዕዳጋ ስራሕ ዓሚቝ ዝርርብ ሃበት እቶም ስራሕ ዝደልዩ ኸኣ ብዛዕባ እቲ ንህዝቢ ዘይተገልጸ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት ንምፍላጥ ነቲ ሞያኦም ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኽረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ገለጸት።

ሓሙስ 17 ሓምለ ኣብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ማእከላይ ጨንፈር ህዝባዊ ቤተ-መጻሕፍቲ (VPL) እተገብረ ኣኼባ ብዙሓት ተሳትፎ ገይሮም ኢዮም። እቲ ኣጋጣሚ ዚግበረሉ ቦታ ስለ ዝነበረ 60 ተኣከብቲ ብዛዕባ እቲ ስዉር ዕዳጋ ስራሕ እንታይ ምዃኑን ኣብ መራኸቢ ንጥፈታት ብኸመይ ከም ዚሳተፉን ፈለጡ። ብዙሓት ተሳተፍቲ ድሕሪኡ እውን ከይተረፈ ንሓድሕዶም ኪራኸቡ ጀመሩ ።

"ንሓደ ሓድሽ ስደተኛ ብዙሕ እዩ ጠሊምዎ። ሓደ ኻብቶም ተኣከብቲ ነዚ ሓሳብ እዚ ንመጀመርታ ግዜይ እየ ሰሚዐዮ " ኢሉ ጸሓፈ ። "ንዕዳጋ ስራሕ ካናዳ ንኽንርድኦን መራኸቢና ብኸመይ ከም እነመሓይሽን ሓጊዙና ኢዩ።"

ሓደ ሓድሽ ዝመጸ ሰብ ነቲ ቪ. ፒ. ኤል ከም ምንጪ መጠን ዘለዎ ሞሳ ኣማዕበለ - "ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብያተ-ትምህርቲ ብምክፋል ዝያዳ ጠቓሚ ሓበሬታ ኽመሃር እኽእል ኢየ ነቲ ኣብ ቪ. ፒ. ኤል ዘሎ ቦታ ድማ ብሓቂ ኢየ ዝፈትዎ።"

ብፍላይ ሳላ ጀኒፈር ዮርክ ኒኮል ዞ ገሶ ኣዛም ከምኡውን ሳላ እቶም ኣብ ቪ. ፒ. ኤል.


ኵንትራት

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ