ዜና

. ሲ. ኣብ ካናዳ ዚርከብ ዝለዓለ ትካል ዕርቂ እዩ

ኣርቢሲ(ሮያል ባንክ) ከምኡውን መጽሔት ስደተኛታት ካናዳ ብ2018 ኣብ ካናዳ ዝለዓለ ትካል መዕረፊ ተባሂሉ ተጸዊዑ ኣሎ። እዚ ዘሐጕስ ሓድሽ ሽልማት እዚ ነቲ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ካናዳ ዕዉታት ንኽዀኑ ንምሕጋዝ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ዝገብርኦ ወፈያን ተወፋይነትን ጻዕርን ኣፍልጦ ይህበሉን የብዕሎን ኢዩ።

. ሲ. ካብ መንጎ እተን ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ዚርከባ 75 እተመዘዛ ትካላት ነቲ ነፍሲ ወከፍ ትካል ዚህቦ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ንምግምጋምን ንምምዳብን ብኢንተርነት ድምጺ ብምሃብ ንመጀመርታ ግዜ ተቐልቀለ።

እቲ ውጽኢት ኣብቲ ኣብ 19 ሰነ ቶሮንቶ እተገብረ ናይ ሽልማት ጽምብላት ምልክታ ተነግረ ። እዚ ሃገራዊ ሽልማት እዚ ኣብተን ኣብ ካናዳ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበሩን ዓወታት ዝረኸቡን ካናዳውያን ስደተኛታት ንምኽባር ኣብ እተገብረ 10 ዓመታት ናይ መጀመርታ ዓይነት ሽልማት ኢዩ ።

. ሲ. ንሓደስቲ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ካብ ናይ መጀመርታ ቛንቋ ኣገልግሎት ኣትሒዙ ኽሳዕ ናይ ስራሕ ደገፍ ኣብ ስራሕ ዚርከብ መዕረፊ ብናጻ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ እተፈላለየ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ብምሃብ ይሕበን እዩ። ኣብ ዓዓመት ምስ ልዕሊ 25,000 ዓማዊል ንሰርሕ ኢና ካብ መንጎ እተን ነዚ ኽቡር ኣገልግሎት እዚ ዚህባ ትካላት ብምምራጽና ድማ ተባሪኽና ኢና ።

ናይ ቢሲ ቀደም ኣካያዲ ስራሕ ዝነበረት ፓትሪሻዎሮኽ ነዚ ሽልማት እዚ ምላሽ ክትህበሉ ከላ ከምዚ በለት - "ነዚ ናይ ስነ-ስርዓት ምረቓ ሽልማት ብምርካብና ኣዚና ኢና ተሓጒስና ንካናዳ እተደንቕ እተፈላለየ ሃገር ኣብ ምግባር ኣበርክቶ ብምግባርና ድማ ኣዚና ኢና እንሕበን። እዚ ሽልማት እዚ ነቲ ሰራሕተኛታትና ዚገብርዎ ዓብዪ ዕዮ ኣፍልጦ ዚህብን ዕጽፊ ሓበን ዜምጽኣልናን እዩ!"

ኤስ. ቢ. ሲ. ካብ 2007 ኣትሒዙ ኣብቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ብሉጽ 50 ናይ ስራሕ ቦታታት ሽልማት ብተደጋጋሚ ተቐቢሉ እዩ ።

ምስ ጕጅለና ሓቢርና ንሓደስቲ ሰባትን ንስደተኛታትን እቲ ዝበለጸ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ክንሕግዝ ንደሊዶ? ወለንተኛ ኽትከውን ሓድሽ ሰብ ክትቘጽር ወይ ኣብ ኢሶፍሲ ስራሕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብ27 ሰነ ኣብ ቫንኮቨር ኣብቲ ኸባቢ ናይ ሽልማት ስነ-ስርዓት ተገብረ። ዝያዳ ሓበሬታ እንሆ ፦

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ