ዜና

ናይ ንግዲ መደብ ኣማኻሪ - ኤልሲሲ

ኢሶፍቢሲ ነቲ ናይ ቋንቋን ሞያን ኮሌጅና (LCC) ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይ ንግዲ መደብ ኣብ ምምዕባል ንምሕጋዝ ካብ ኣማኸርቲ ንግዲ ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት የናዲ ኣሎ።

ምስ ሓደ ኣብ ናይ ብሕቲ ቛንቋን ክእለትን ናይ ቤት ትምህርቲ ስርዒት ኢኮ ናይ ምስልጣን ክእለት ዘለዎ ውልቀ-ሰብ ክንተሓባበር ንደሊ ኣሎና

እቲ ናይ ንግዲ መደብ ሓፈሻዊ ስትራተጅያዊ ርእይቶታትን መምርሒታትን ይህብ ገለ ኻብዚ ድማ እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

 • ብዛዕባ እቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ንኣገልግሎት ዚኸውን ክፍሊት ዚኽፈል ቋንቋን ክእለትን ዚገልጽ ለውጥታት እተገብረ ምርምር
  ንዓለምለኻዊ ተመሃሮን ንተመሃሮ ቤትን ከምኡውን ናብ ካልእ ቦታ ንምግዓዝ እንታይ ክንሓስብ ከም ዘሎና
  ኣብ ዚቕጽል 3-5 ዓመት ብድሆታትን ኣጋጣሚታትን ንምምላስ ንቕድሚት ሰጕም፣
 • ሓድሽ መደብ ኬብጽሓሉ ዚኽእል ስትራተጅያዊ ኣጋጣሚታትን ዜድሊ ገንዘብን
  ኬስተውዕሎም እዩ፣
 • ንኣሳልጦ ናይ ንግድን ምእካብን ልምድታት ንምምሕያሽ ዝረኽብዎ ኣጋጣሚታት፣
 • ኣብ መጻኢ ስትራተጅያዊ ሽርክነት ወይ ካልእ ኣብ መንጎ ውድባት ኪህሉ ዚኽእል ኣጋጣሚታት
  ሓባራዊ ሃብትን ስትራተጅያዊ ጥቕምን ኬውጽእ ዚኽእል ኣቀራርባታት ።
 • ኣካላዊ ቦታን ቦታን፣
 • ክእለትን ምዕባለ መሪሕነትን ቀዳምነት ዚወሃቦ ነገራት፣
 • እቲ ኣማኻሪ ኣብ ካልእ መዳያት ከኣ LCC / ISSofBC ኣብ ግምት ከእትዎ ኣድላዪ ዀይኑ ኢዩ ረኺብዎ ።

ተወሳኺ ሓበሬታን ብኸመይ ከም እተቕርብን -

ንብምሉኡ ስፍሓት እዚ እማመ እዚ ነቲ ትጽቢት እተገብረሉ ኣቕሓ ከምኡውን ነቲ ናይ ምቕራብ መስርሕ ከተንብቦ እንተ ደሊኻ በጃኻ ነቲ መመልከቲ ሰነድ ኣንብቦ -

ሲ. ናይ ንግዲ መደብ ኣማኻሪ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ መግለጺ 8 ግንቦት ወጸ

ብዛዕባ LCC

ኣብ ጥሪ 1995 ኢሶፍቢሲ ነቲ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ንምግልጋል ንእተወሰነ ኣህጉራዊ ናይ ተማሃሮ ዕዳጋ ጥራይ ዘይኰነስ ንዜጋታት ካናዳ እውን ኣብ ክእለት እተመርኰሰ ስልጠና ዝህብ ማሕበራዊ ትካል ኤል. ሲ.

ሲ. ኣብ ውሽጢ ናይ ብሕቲ ቋንቋን ክእለትን ንስርዓት ኢኮ ቤት ትምህርቲ ስልጠና ዝህብ መኽሰብ ዘይርከቦ ማሕበራዊ ትካል ኢዩ። እቲ ዚኽፈል ዝነበረ መርበብ ኣታዊ ንስደተኛታት ዚኸውን መደብ ምውጻእ ደገፍ ረኺቡ እዩ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ