ዜና

ካብ ምጥፍፋእ ስደተኛታት ርሓቕ - ወርሒ ምትላል 2024

ኣብ መጋቢት ካናዳ ንስደተኛታት ዚፍጸም ምትላል ኣብ ምጥፋእ ኣተኰረት። ናብ ካናዳ ሓድሽ እንተ ዄንካ ንመስርሕ ስደተኛታትካ ኺጐድእ ዚኽእል ምትላል ብኸመይ ከም እተለልዮን ካብኡ ብኸመይ ከም እትርሕቕን ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ።

ቀንዲ ነጥብታት ፦

ስልጣን ዘለዎም ተወከልቲ -

 • እቲ ኣብ ስደተኛታት ዚሕግዘካ ሰብ ብመንግስቲ ካናዳ ኸም እተፈቕደ ኣረጋግጽ ።
 • ንኣብነት ኣባላት እተወሰኑ ጕጅለታት ወይ ፍቓድ ዘለዎም ክኢላታት ክዀኑ ይኽእሉኢዮም ።
 • እዞም እተፈቕደሎም ሰባት ጥራይ እዮም ኪኸፍሉኻ ዚኽእሉ። ኣብዚ ተቐባልነት እንተ ኣልይዎ ኣረጋግጽ።

ሳዕቤን ምትላል፦

 • ኣብ ኣወዓዕላኻ ምሕሳኻ ኸቢድ ፍረ ኣለዎ ።
 • ዋላ እውን ካልእ ሰብ ነቲ ፎርም እንተ መልኣልካ ንዅሉ እቲ ናብ IRCC እተላእከ ሓበሬታ ሓቂ ኪኸውን ሓላፍነት ኣሎካ።
 • ኣብ መመልከቲ ወረቐትካ እንተ ሓሲኻ እንታይ ኬጋጥም ከም ዚኽእል ፍለጥ።

ናይ መርዓ ምትላል -

 • ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ኣብ ናይ ሓሶት ሓዳር ከይትኣቱ ተጠንቀቕ።
 • ኣንጻር ሕጊ ስለ ዝዀነ ናብ ዓብዪ ሽግር ኪመርሕ ይኽእል እዩ።
 • ብዛዕባ እዚ ብዝያዳ ተምሃር

ንርእስኻ ኻብ ምትላል ኣዕቍባ፦

 • ሓበሬታኻ ኻብቲ ወግዓዊ ወብ ሳይት IRCC ርኸብ ።
 • ብናጻ ኪኸውን ዘለዎ ፎርም ወይ ሓገዝ ኣይትኽፈል።
 • ሓደ ነገር ሓቂ ኪኸውን ዘይክእል ኰይኑ እንተ ተሰሚዑካ ከምኡ ኪኸውን ከም ዚኽእል ኣይትረስዕ ።
 • ነዚ ወግዓዊ ወብ ሳይት እዚ ተጠቒምካ ድሕንነት ይሰፍን ።

ብዛዕባ ምትላል ጸብጻብ ምሃብ፦

 • ሓደ ሰብ ኬታለለልካ ዚፍትን ዘሎ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ ብኡንብኡ ንገሮ።
 • ጸብጻብ እትህበሉ መገዲ ኣብቲ ዘለኻን ዘጋጠመካን እዩ ዚምርኰስ ።
 • ብዛዕባ ምትላል ኣብዚ ብኸመይ ጸብጻብ ከም እትህብ ፍለጥ ።

ብዛዕባ እቲ ኼጋጥም ዚኽእል ምትላል ብምፍላጥን ብምፍላጥን ንርእስኻን ንስደተኛታት እትገብሮ ጕዕዞን ኣዕቍቦም።

ናብ ካናዳ ኽትከይድ ከለኻ ድሕንነትካ ኣገዳሲ እዩ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ