ما به طور مرتب گزارش های دموگرافیک مفصلی در مورد پناهندگان تحت حمایت دولت (GAR) تهیه می کنیم که برای درک بهتر نیازهای انها و حمایت از انها در جوامع خود وارد BC می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد GARs، می توانید به هر گزارش زیر دسترسی داشته باشید:

ابتکار ویژه افغانستان - 2021/22

ورود افغان ها به بولتن مترو ونکوور - 23 اوت 2021 - 23 اوت 2022

بولتن GAR

2023

GAR Report: Oct – Dec 2023 & 2023 Year in Review

1 اوریل - 30 ژوئیه

ژانویه 1 - مارس 31

2022

اکتبر 1 - دسامبر 31- شامل خلاصه ای از ورود GAR برای تمام 2022

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2021

1 اکتبر - 31 دسامبر

بولتن برای 31 ژوئیه تا 30 سپتامبر در دسترس نیست

بولتن برای 1 اوریل تا 30 ژوئن در دسترس نیست

1 ژانویه - 31 مارس

2020

1 اکتبر - 31 دسامبر

ژوئیه 1 - سپتامبر 30

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2019

1 اکتبر - 31 دسامبر

ژوئیه 1 - سپتامبر 30

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2018

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2017

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2016

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2015

اکتبر 1 - دسامبر 31 (با برجسته اضافی از ژانویه - دسامبر 2015)

ژوئیه 1 - سپتامبر 30 (با برجسته ژانویه - سپتامبر 2015)

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2014

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - سپتامبر 30

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2013

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2012

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2011

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

2010

1 اکتبر - 31 دسامبر

1 ژوئیه - 30 سپتامبر

اوریل 1 - ژوئن 30

1 ژانویه - 31 مارس

1 ژانویه 2009 - 31 دسامبر 2010پرش به محتوا