د دې ناڅرګند وختونو په جریان کې د روانی روغتیا متخصصینو ملاتړ او سرچینو سره د خپلې هوساینې اداره کولو څرنګوالی زده کړئ.

ستاسو د روانی روغتیا پاملرنه - د کاناډا حکومت

د مختلفو ډلو لپاره د روانی روغتیا پاملرنه - HealthLinkBC

په ناڅرګند وختونو کې ښه پاتې کیدل - د کاناډا روانی روغتیا ټولنه

د روانی روغتیا لارښوونې - BC روانی روغتیا او د موادو کارولو خدمات

 د بحران مداخله او د ځان وژنې مخنیوی مرکز - مرکز بحران

د خپګان، فشار، اضطراب یا اندیښنې اداره کول - بیرته راګرځیدلد افغانستان د ۱۰