ډاډه نه یاست چې کوم پروګرام ستاسو لپاره دی؟

خپل یونلور ومومئ

د افغانستان د ۱۰