یاد بگیرید چگونه برای مدیریت رفاه خود را در این زمان نامشخص با پشتیبانی و منابع از کارشناسان بهداشت روان.

مراقبت از سلامت روان شما - دولت کانادا

مراقبت از سلامت روان برای گروه های مختلف - HealthLinkBC

خوب ماندن در زمان های نامطمئن - انجمن بهداشت روان کانادا

نکات بهداشت روان - خدمات بهداشت روان و مصرف مواد BC

 مرکز مداخله در بحران و پیشگیری از خودکشی - مرکز بحران

مدیریت افسردگی، استرس، اضطراب یا نگرانی - بازگشتپرش به محتوا