لکه څنګه چې دې ځمکې ته نوی رارسیدونکی موږ اوس کاناډا بولو ، نو دا مهمه ده چې اقدام وکړو او د حقیقت او پخلاینې پروسې برخې په توګه بشپړ "حقیقت" زده کړو.

د دې وړیا کورسونو څخه یو سره یوځای شئ ترڅو تاسو سره د کاناډا اصلی خلکو ، د استعمار دمخه او وروسته د دوی تاریخ ، د دوی بډایه او متفاوت کلتور ، اصلی تړونونه ، لومړی ملت ، میټیس او انوټ ځمکې ادعاګانې ، او د استوګنې ښوونځی سیسټم میراث په ښه توګه پوه شئ.

 

 د افغانستان د ۱۰