به عنوان تازه واردان به این سرزمین که اکنون کانادا می نامیم، مهم است که اقدام کنیم و "حقیقت" کامل را به عنوان بخشی از روند حقیقت و اشتی یاد بگیریم.

پیوستن به یکی از این دوره های رایگان برای کمک به شما بهتر درک مردم بومی کانادا، تاریخ خود را قبل و بعد از استعمار، فرهنگ غنی و متنوع خود را، معاهدات بومی، ملت اول، متی و ادعاهای زمین Inuit، و میراث سیستم مدرسه مسکونی.

 

 پرش به محتوا